Song

കുറിയ കുറിയ കുറിയ മനുഷ്യൻ സക്കായി

കുറിയ കുറിയ കുറിയ മനുഷ്യൻ സക്കായി
കുറെ കുറെ കുറെ നേരം ശ്രമിച്ചു യേശുവേ കാണാനായ്

കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ യേശുവേ ചുറ്റി വളഞ്ഞപ്പോൾ
കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സക്കായി യേശുവിനെ കണ്ടില്ല

ഓടി ഓടി മന്ദം മന്ദം അത്തിയുടെ

മന്ദം മന്ദം യേശു വന്നു അത്തിയുടെ കീഴിലായ്
മേലെ മേലെ മേലെ നോക്കി യേശുവിളിച്ചു സക്കായീ

വേഗം വേഗം വേഗം വേഗം ഇറങ്ങി വരൂ സക്കായി
വേണം വേണം എനിക്കു നിന്റെ ഭവനവും ഹൃദയവും

The Latest

To Top