എല്ലാരും പോകണം

May 10, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

എല്ലാരും പോകണം എല്ലാരും പോകണം ഈ മണ്ണാകും മായ വിട്ട് വെറും മണ്ണാകും മായ വിട്ട് നാമൊന്നു ചിന്തിക്കിൽ നാശപുരിയുടെ തീയാണ് കാണുന്നത് കൊടും തീയാണ് കാണുന്നത് എന്തിനു നോക്കുന്നു എന്തിനു നോക്കുന്നു ചന്തമാം […]