നിന്‍ സന്നിധി മതി ഹാ യേശുവേ

June 24, 2009 admin 0

നിന്‍ സന്നിധി മതി ഹാ യേശുവേ നിന്‍ പ്രസാദം മതി ഈ എനിക്ക് വന്‍ ദു:ഖങ്ങളിലും നിന്‍ സന്നിധി മതി നിന്‍ സന്നിധി മതി ഇന്നും എന്നും ഭൂമിയിളകിലും മാ സമുദ്രം കോപിക്കിലും ഭയം […]