ഒരു കൊച്ചു മുരളിയാം

July 19, 2011 admin 0

ഒരു കൊച്ചു മുരളിയാം എന്‍ മനസ്സില്‍ ഉയര്‍ന്നിടും ദിവ്യ ശ്രുതി മീട്ടി മീട്ടി തീരേണമെന്‍ നാളീ മന്നില്‍ നാഥാ… സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമെല്ലാ താരകങ്ങളും ആഴികളും കുന്നുകളും പര്‍വതങ്ങളും സര്‍വ ജീവജാലങ്ങളും നിന്‍ മഹത്വം ഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ […]