നിന്‍ ദയ ജീവനേക്കാള്‍ നല്ലതല്ലോ

May 18, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

നിന്‍ ദയ ജീവനേക്കാള്‍ നല്ലതല്ലോ നിന്‍ സ്നേഹം എത്രയോ ആശ്ച്ചര്യമേ! എന്‍ നാവു നിന്നെ നിത്യം സ്തുതിക്കും നിന്‍ ദയ ജീവനേക്കാള്‍ നല്ലതല്ലയോ വിശുദ്ധ കരങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിടുവിന്‍ അത്യുന്നതന് സ്തുതിപാടുവിന്‍ എന്‍ നാവു നിന്നെ […]

സ്തുതിക്കാം ഹല്ലേലുയ്യ പാടി

May 18, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

സ്തുതിക്കാം ഹല്ലേലുയ്യാ പാടി ആര്‍ത്തിടാം വല്ലഭനു പാടി മഹത്വമേ ദൈവ മഹത്വമേ യേശു നാഥന് എന്നെന്നുമേ വീണ്ടെടുപ്പിന്‍ വില തന്ന ദൈവം തന്നെയവന്‍ യാഗമായി നല്‍കി അത്ഭുതങ്ങള്‍ ചെയ്യും സര്‍വ വല്ലഭന്‍ സങ്കേതമവനല്ലയോ വിളിക്കുമ്പോള്‍ […]

കർത്തൻ നീ കർത്തൻ നീ

May 11, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

കർത്തൻ നീ കർത്തൻ നീ മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റവൻ എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കര്ത്താവെന്ന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും എന്നും സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യനായോൻ നീ കുഞ്ഞാടെ വാഴ്ത്തുവിൻ അവൻ ജീവൻ […]