ചിന്താകുലങ്ങളെല്ലാം യേശുവിന്‍മേല്‍ ഇട്ടുകൊള്‍ക

June 29, 2012 admin 0

ചിന്താകുലങ്ങളെല്ലാം യേശുവിന്‍മേല്‍ ഇട്ടുകൊള്‍ക അവന്‍ കരുതുന്നല്ലോ നിനക്കായ് ഇദ്ധരയില്‍ അതിശയമായ് !