കർത്തൻ നീ കർത്തൻ നീ

May 11, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

കർത്തൻ നീ കർത്തൻ നീ മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റവൻ എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കര്ത്താവെന്ന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും എന്നും സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യനായോൻ നീ കുഞ്ഞാടെ വാഴ്ത്തുവിൻ അവൻ ജീവൻ […]

കൃപയേറും നിൻ ആജ്ഞയാൽ

May 5, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

James Montgomery രചിച്ച “According to thy gracious word” എന്നാരംഭിക്കുന്ന ആംഗലേയ ഗാനത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ. കൃപയേറും നിൻ ആജ്ഞയാൽ അത്യന്തം താഴ്മയില്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ എന്‍ പേര്‍ക്കായി ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞോനെ

കാല്‍വരിയില്‍ യേശു നാഥന്‍ യാഗമായ്‌ തീര്‍ന്നതിനാല്‍

June 16, 2012 admin 0

കാല്‍വരിയില്‍ യേശു നാഥന്‍ യാഗമായ്‌ തീര്‍ന്നതിനാല്‍ എന്‍ പിഴകള്‍ നീങ്ങി ഞാനും ദൈവത്തില്‍ പൈതലായി