ആന്തരിക സൌഖ്യവുമായ് അടുത്തു വന്നു നാഥന്‍

June 29, 2012 admin 0

ആന്തരിക സൌഖ്യവുമായ് അടുത്തു വന്നു നാഥന്‍ ആന്തരിക സൌഖ്യമെന്നില്‍ ചൊരിഞ്ഞു തന്നു ദേവന്‍ സൌഖ്യമാക്കിയെന്നെ തിരു നിണത്താല്‍ വീണ്ടെടുത്തു എന്നെ ജീവന്‍ നല്‍കി