Category: Violin Jacob

യഹോവയാണെന്‍റെ ഇടയന്‍

യഹോവയാണെന്‍റെ ഇടയന്‍ യഹോവയാണെന്‍റെ പ്രാണപ്രിയന്‍ യഹോവയാണെന്‍റെ മാര്‍ഗദീപം യഹോവയാണെന്‍റെ സര്‍വവും

പാരിച്ച ദു:ഖത്താല്‍ പോരാട്ടമാകിലും

പാരിച്ച ദു:ഖത്താല്‍ പോരാട്ടമാകിലും നേരോടെ ജീവിച്ചു ആറുതല്‍ പെടും ഞാന്‍ തീരും എന്‍ ദു:ഖം വിലാപവും ചേരും ഞാന്‍ സ്വര്‍ഗെ വേഗം ഹല്ലേലുയ്യ..

ആശ്വാസ ദായകനായ്

ആശ്വാസ ദായകനായ്എനിക്കേശു അരികിലുണ്ട് എന്തെന്തു ഭാരങ്ങള്‍ ഏറി വന്നാലും  എന്നെ കൈവിടാത്തവന്‍ ആവശ്യഭാരങ്ങളാല്‍  ഞാന്‍ ആകുലനായിടുമ്പോള്‍  എന്നെ സാന്ത്വനം നല്‍കി വഴിനടത്തും  യേശു അരികിലുണ്ട്   രോഗം പ്രയാസങ്ങളാല്‍  ഞാന്‍ ക്ഷീണിതനായിടുമ്പോള്‍ എന്നെ താങ്ങി കരങ്ങളില്‍ കാത്തിടും യേശു അരികിലുണ്ട്  ലോകത്തിന്‍ കെടുതികളില്‍ഞാന്‍ താളടിയാകാതെഎന്നെ കാവല്‍ ചെയ്തിടും സ്നേഹിതനായ്‌ യേശു അരികിലുണ്ട്  ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോപശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

എന്തൊരു സ്നേഹമിത് നിണം ചൊരിഞ്ഞു മരിച്ചിടുവാന്‍

എന്തൊരു സ്നേഹമിത് നിണം ചൊരിഞ്ഞു മരിച്ചിടുവാന്‍ദൈവ നന്ദനനീ നരനെ കരുതി ജഡമെടുപ്പതിനായ് മനസായ് അവന്‍ താഴ്ചയില്‍ നമ്മളെ ഓര്‍ക്കുകയാല്‍ തന്‍പദവി വെടിഞ്ഞിതു ഹാ ! അത്ഭുതസ്നേഹമിത് നമുക്കാഗ്രഹിക്കാവതിലും അവനപ്പുറമായ് ചെയ്ത സത്ക്രിയയാമരക്കുരിശതില്‍ കാണുന്നു നാം നിസ്തുല സ്നേഹമിത് ദൈവം പുത്രനെ കൈവെടിഞ്ഞുതന്‍റെ ശത്രുക്കള്‍ക്കായ് തകര്‍ക്കാന്‍ ഹിതമായ്ഇതുപോലൊരു സ്നേഹമുണ്ടോ? ദൈവത്തിന്‍ സ്നേഹമിത് സ്വന്ത പുത്രനെയാദരിയാ –തവനെ തരുവാന്‍ മടിക്കാഞ്ഞതിനാല്‍തരും സകലമിനീം നമുക്കായ് .. രചന: ടി.…

നേരം പോയ്‌ സന്ധ്യയായി

നേരം പോയ്‌ സന്ധ്യയായികൂരിരുള്‍ മൂടും കാലംഅത്തിവൃക്ഷം പൂത്തുലഞ്ഞുനാഥന്‍ വരും സമയമായി യുദ്ധങ്ങളും ക്ഷമങ്ങളുംഘോര കൃത്യം എങ്ങും പരക്കും  ജനം ജനത്തിനെതിരെ വാളൂരി വില്ല് കുലച്ചും കാഹളനാദം കേള്‍ക്കുംതന്റെ ജനം തന്നെ കേള്‍ക്കുംമണ്‍മറഞ്ഞോര്‍ പറന്നുയരുംമറ്റുള്ളോര്‍ ഭയന്നുണരും  ആലാപനം: വിനീതസംഗീതം: ജോസ് മാടശേരില്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌ഓഡിയോ: ആത്മീയ യാത്ര

സഹോദരരേ പുകഴ്ത്തിടാം

സഹോദരരേ പുകഴ്ത്തിടാം സദാ –പരനേശുവിന്‍ കൃപയെമഹോന്നതനാം അവന്‍ നമുക്കായ്മരിച്ചുയിരെ ധരിക്കുകയായ്മഹാത്ഭുതമീ മഹാദയയെമറക്കാനാവതോ പ്രിയരേ? ഭയങ്കരമായ വന്‍ നരകാവകാശികളായിടും നമ്മില്‍പ്രിയം കലരാന്‍ മുഖാന്തരമായ തന്‍ ദയ എന്തു നിസ്തുല്യംജയം തരുവാന്‍ ബലം തരുവാന്‍ ഉപാധിയുമീ മഹാ ദയയാം നിജാജ്ഞകളെ അനാദരിച്ച ജനാവലിയാകുമീ നമ്മെനിരാകരിക്കാതെ വന്‍ ദയയാല്‍ പുലര്‍ത്തുകയായവന്‍ ചെമ്മേനിരാമയരായ് വിമോചിതരായ് വിശുദ്ധവംശമായ് നമ്മള്‍ സഹായകനായ് ദിനംതോറും സമീപമവന്‍ നമുക്കുണ്ട്മനം കലങ്ങാതിരുന്നിടാം ധനം കുറഞ്ഞാലുമീ ഭൂവില്‍സമാധാനം സദാമോദം…

കൃപയാലത്രേ ആത്മ രക്ഷ

കൃപയാലത്രേ ആത്മ രക്ഷ!അത് വിശ്വാസത്താല്‍ നേടുകവില കൊടുത്തു വാങ്ങുവാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല!അത് ദാനം.. ദാനം … ദാനം… !!! മലകള്‍ കയറിയാല്‍ കിട്ടുകില്ലക്രിയകള്‍ നടത്തിയാല്‍ നേടുകില്ലനന്മകള്‍ നോമ്പുകള്‍ നേര്‍ച്ചകള്‍ കാഴ്ചകള്‍ഇവയാലൊന്നും രക്ഷ സാദ്ധ്യമല്ല ….! ഈ ലോക ജീവിതത്തില്‍ നേടുക  നിന്റെ മരണശേഷമവസരങ്ങളില്ല സോദരാ.. നരകശിക്ഷയില്‍ നിന്ന് വിടുതല്‍ നേടുവാന്‍ഇന്നു വരിക രക്ഷകന്റെ സന്നിധേ! രക്ഷകന്റെ സന്നിധേ ചെല്ലുകനിന്റെ പാപമെല്ലാം തന്റെ മുന്‍പില്‍ ചൊല്ലുകതന്റെ യാഗം…

ജീവനാഥനാം സ്നേഹരാജനാം

ജീവനാഥനാം സ്നേഹരാജനാംയേശുവെന്റെ സ്വന്തമായതാല്‍പാടിടാം ഗീതം പാടിടാംനാഥനെ നന്ദിയോടാര്‍ത്ത് പാടിടാം ഹാലലൂയ്യ …. ലോകം നല്‍കാത്ത നാശം ഇല്ലാത്തനിത്യം സന്തോഷമേആനന്ദം ആനന്ദമേഞാനെന്നും പാടിടുമേസ്നേഹമാം യേശു നാഥനെനാള്‍ മുഴുവന്‍ വാഴ്ത്തിപ്പാടുമേ പാപം ഇല്ലാത്ത ശാപം ഇല്ലാത്തസ്വര്‍ഗ്ഗ രാജ്യമതില്‍ആനന്ദം ആനന്ദമേആമോദാല്‍ പാടിടാമേനിത്യനാം ദൈവ പൊന്‍മുഖം കണ്ടുനാള്‍ മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ വസിക്കുമേ ആലാപനം: ദലീമഈണം, പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

ദൂതരാല്‍ ആരാധ്യനാം

ദൂതരാല്‍ ആരാധ്യനാംശ്രീ യേശുവേ മഹോന്നതാ..ഞാന്‍ വരുന്നു നിന്‍ സവിധേ,നീക്കണേ എന്‍ ഭാരങ്ങള്‍.. നാശഗര്‍ത്ത പാതയില്‍ഏറെ നടന്ന പാപി ഞാന്‍ഞാന്‍ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കല്‍എന്‍ പാപം നീക്കൂ നായകാ! രോഗിയായ് ഞാന്‍ മാറുകില്‍നീ നല്കണേ നല്‍ സൌഖ്യവും  കൈവിടാതെ എന്നെ നീഎന്നും നടത്തൂ നാഥനേ! ആലാപനം: വിനീത സംഗീതം, പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

അനുപമ സ്നേഹിതനേ

ഇന്ന്,  ലോക സ്നേഹിതദിനം! (World Friendship day). ഗാനാമൃതത്തിന്റെ എല്ലാ സ്നേഹിതര്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സുഹൃത്ദിന ആശംസകള്‍! അനുപമ സ്നേഹിതനേആനന്ദ ദായകനെആശ്രയം നീയേ, ആലംബം നീയേഅനുഗ്രഹമരുളേണമേ.. ദു:ഖങ്ങള്‍ പീഡകള്‍ വന്നണയും നേരത്ത്സാന്ത്വന മേകിടും നീ…മരുഭൂപ്രയാണത്തില്‍ ആശ്രയിപ്പാന്‍അനുഗമിക്കുന്നൊരു പാറ നീയേ.. പരിഹാസച്ചേറ്റില്‍ ഞാന്‍ നിന്നലയാത്തുന്നത –ഗിരികളില്‍ നടത്തിടുന്നു  പച്ചപ്പുല്‍ മേടുകള്‍ ഒരുക്കിയെന്നെമെച്ചമായ്‌ പോറ്റിടും നല്ലിടയന്‍ ആലാപനം:  മനീഷ പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

ലോകമാകുമീ വാരിധിയിലെന്‍ പടകില്‍ നീ വരണം

ലോകമാകുമീ വാരിധിയിലെന്‍പടകില്‍ നീ വരണം നല്ല അമരക്കാരനായിട്ടെന്‍ജീവപടകതില്‍ – എന്റെജീവ പടകതില്‍ കൂറ്റന്‍ തിരമാല ഭീകരമായ് വരും നേരംവന്‍ കൊടുംകാറ്റില്‍ എന്റെ വഞ്ചിഉലഞ്ഞിടും നേരംഇരമ്പും കടലും കൊടിയ കാറ്റുംശാന്തമാക്കണം നീ … നാഥാ.. നിത്യ തുറമുഖത്തെന്നെ നീ എത്തിക്കും നാളില്‍എണ്ണിക്കൂടാതൊരു ശുദ്ധര്‍ കൂട്ടംകാണും ഞാനന്നവിടെചേരും ഞാനുമാ കൂട്ടത്തില്‍ ഒത്തുപാടുവാന്‍ സ്തുതികള്‍ – നിനക്ക് രചന:  തോമസ്‌കുട്ടി കെ. ഐ ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോ പശ്ചാത്തല…

എല്ലാം നിന്‍ കൃപയാലേശുവേ

എല്ലാം നിന്‍ കൃപയാലേശുവേഎല്ലാം നിന്‍ കൃപയാലെ എന്‍ ജീവനുമെല്ലാ നന്മകളുംഎല്ലാം നിന്‍ കൃപയാലെ പാപ കൂപത്തില്‍ കിടന്നെന്നെഉദ്ധരിച്ചീടുവാന്‍സ്വര്‍ഗ്ഗം വിട്ടിദ്ധരേ വന്ന നിന്‍കൃപ മനോഹരമേ.. ശോധന വേളകള്‍ തന്നിലെന്‍മാനസം മോദത്താല്‍നിന്നെ പാടി പുകഴ്ത്തിടുംനിന്‍ കൃപയാലേശുവേ എന്‍ ബലഹീനതയില്‍ തുണനല്‍കുന്നവന്‍ നീയേനിന്‍ കൃപ മതിയെനിക്കെന്നുംജീവിത കാലമെല്ലാം രചന: തോമസ്‌കുട്ടി കെ. ഐ ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോ പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

ഈ മരുയാത്ര തീര്‍ന്നങ്ങു നിന്നരികില്‍

ഈ മരുയാത്ര തീര്‍ന്നങ്ങു നിന്നരികില്‍ വന്നു ചേരാന്‍ ആശയെന്നില്‍ ഏറിടുന്നു പരാ യോഗ്യമല്ലീയുലകംനിന്‍ ദാസര്‍ക്ക്‌ മല്‍പ്രിയനേ വന്നു വേഗം നിന്‍ ജനത്തിന്‍കണ്ണുനീര്‍ തുടച്ചിടണേ എനിക്ക് നീ ഒരുക്കിടുന്നസ്വര്‍ഗ്ഗഭാഗ്യങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍അല്‍പകാലം ഇന്നെനിക്കുള്ളക്ലേശങ്ങള്‍ സാരമില്ല ജീവിതനാള്‍കളെല്ലാംതിരു രാജ്യത്തിന്‍ വേല ചെയ്തുനിന്നരികില്‍ ഞാനൊരിക്കല്‍വന്നങ്ങു ചേര്‍ന്നിടുമേ രചന: തോമസ്‌കുട്ടി കെ. ഐ ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോ, വിമ്മി പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

ആരുമില്ലീയുലകില്‍ എനിക്കെന്‍ യേശുവെപ്പോലൊരുവന്‍

ആരുമില്ലീയുലകില്‍ എനിക്കെന്‍യേശുവെപ്പോലൊരുവന്‍കരുതിടുവാന്‍ കരംപിടിച്ചു നടത്താന്‍കൈത്താങ്ങലേകിടുവാന്‍ എന്നുടെയാവശ്യങ്ങള്‍ എല്ലാംമുന്നമേ അറിയുന്നവന്‍തന്നുടെ കലവറയില്‍ എനിക്കൊന്നിനുംകുറവ് വരികയില്ല.. കൂരിരുള്‍ താഴ്വരയില്‍എനിക്ക് കൂട്ടായവന്‍ വരുമേവൈരികള്‍ നടുവിലും മേശയൊരുക്കിടുംപ്രാണനെ കാത്തുകൊള്ളും ആധികള്‍ വ്യാധികളാല്‍എന്റെ ദേഹം ക്ഷയിച്ചിടിലുംആനന്ദമുണ്ടെനിക്കേശുവിലെന്‍മനം പാടിടും ഹല്ലെലുയ്യ രചന: തോമസ്‌കുട്ടി കെ. ഐ.ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോപശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

നീയെന്നെ തേടി വന്നു

നീയെന്നെ തേടി വന്നുഉന്നതം വിട്ടീ മന്നില്‍ ജീവനോളം സ്നേഹിച്ചുനിത്യമാം ജീവന്‍ നല്‍കി നീച പാപിയാമെന്നെസ്നേഹിച്ച ദൈവസ്നേഹം എത്ര മഹാത്ഭുതമേനാവാല്‍ അവര്‍ണനീയം പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയിന്ന്‍ നീയുള്ളില്‍ വന്നതിനാല്‍ പഴയതെല്ലാം മാറിപ്പോയ്‌സകലവും പുതിയതായ് രചന: തോമസ്‌കുട്ടി കെ. ഐ ആലാപനം: വിമ്മിപശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

കര്‍ത്താവേ നിന്‍ നന്മകളെ

കര്‍ത്താവേ നിന്‍ നന്മകളെ എങ്ങനെ ഞാന്‍ മറന്നിടുംനന്ദിയുള്ളെന്‍ ഉള്ളമെന്നുംപാടിടും സ്തോത്രഗീതങ്ങള്‍ ഞാനാകുന്നത്‌ നിന്‍ കൃപയാല്‍എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്‍ ദാനങ്ങള്‍പുതുമന്ന എന്നുമേകിപോഷിപ്പിച്ചിടുന്നെന്നെ നീ ഉറ്റവര്‍ അറ്റുപോയിടുമ്പോള്‍ഉണ്ടെനിക്ക് നീ സങ്കേതമായ്നിന്നില്‍ ഞാനാശ്രയിക്കുന്നതാല്‍ലജ്ജിതനായ് തീരില്ല രചന: തോമസ്‌കുട്ടി കെ. ഐ.ആലാപനം: ജെ. പി. രാജന്‍ പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

കൊടിയകാറ്റടിക്കേണമേ

കൊടിയകാറ്റടിക്കേണമേ – ആത്മമന്ദമാരുതനീ ദാസര്‍ മദ്ധ്യത്തില്‍ വാഗ്ദത്തം യൂദര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല കര്‍ത്തന്‍വാക്കു പാലിപ്പവര്‍ക്കേകും ദയാലുവുംഓമനപ്പേര്‍ ചൊല്ലി ചാരത്തണയ്ക്കുംദൂരസ്ഥര്‍ക്കും നല്‍ക്കും ദിവ്യാത്മ ദാനം നാലുപാടും ചുറ്റി അടിക്കണമേ ഇപ്പോള്‍ഉന്നത ഭാവങ്ങള്‍ നിലംപരിചാകാന്‍ശക്തിയോടടിക്കുക ദൈവത്തിന്‍ കാറ്റേ..ഊതുക നിന്‍ പ്രിയ മക്കള്‍മേലിന്ന് വടതിക്കാറ്റേ നല്ല തെന്നിക്കാറ്റേ പ്രിയന്‍ –തോട്ടത്തില്‍ നില്‍ക്കും നിന്‍ നടുതലകളിന്‍മേല്‍നല്‍സുഗന്ധം വീശും നേരം വരെയുംഊതണമേ അതിന്‍ പുഷ്പലതകളില്‍ ആലാപനം: കെസ്റ്റര്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

സ്തോത്രഗാനങ്ങള്‍ പാടി പുകഴ്ത്തീടുമേ

സ്തോത്രഗാനങ്ങള്‍ പാടി പുകഴ്ത്തീടുമേ എല്ലാനാളിലും എന്‍ ജീവിതത്തില്‍ നിന്റെ ദയ എന്‍ പ്രാണനെ കാത്തുകൊണ്ടതാല്‍ എന്റെ അധരം നിന്നെ കീര്‍ത്തിക്കുമേ എന്റെ ജീവകാലമെല്ലാം പുതുഗാനത്താല്‍ അതുല്യനാമത്തെ സ്തുതിച്ചിടുമേ.. നിന്റെ നാമമല്ലോ എന്നുമെന്റെ ആശ്രയം നിന്നില്‍ മാത്രം ഞാനെന്നും ആനന്ദിക്കും നിന്നിലല്ലയോ നിത്യ ജീവ ഉറവ ജീവവഴിയും നീ മാത്രമല്ലോ .. നിന്റെ വലം കൈ എന്നെ താങ്ങി നടത്തുംഎന്റെ കാലുകള്‍ തെല്ലും ഇടറിടാതെഎന്റെ ഗമനത്തെ…

നീലാകാശത്തിലെ തൂവെള്ളി മേഘങ്ങളേ

നീലാകാശത്തിലെ തൂവെള്ളി മേഘങ്ങളേ നിങ്ങളെന്‍ വാഹനമേഘങ്ങളായ് ഒരുനാള്‍ ഒരുനാള്‍ ആയിടും … അലകളുയരും സ്വരമാധുരി ആലപിക്കും ദൈവ ദൂതഗണം സുവര്‍ണ്ണവീണ തന്‍ തന്ത്രികളില്‍ഗാനപ്രപഞ്ചം വിടരും ആ ഗാനാമൃതം ഭജിച്ചാമോദചിത്തരായ് അന്തമില്ലായുഗം വാഴും പറന്നുയരും ഞാന്‍ പറുദീസയില്‍ പാരിലെന്‍ വാസവും തീര്‍ന്നുപോകും നവരത്ന നിര്‍ഗള പ്രഭവീഥിയില്‍ മുഴുകും ഞാനതില്‍ വാഴും എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനാം യേശു മണാളന്റെ കാന്തയായ് പരിലസിക്കും ആലാപനം: കുട്ടിയച്ചന്‍ , ദലീമപശ്ചാത്തല…