Category: Uncategorized

മായയാമീ ലോകം ഇതു മാറും നിഴല്‍ പോലെ

മായയാമീ ലോകം ഇതു മാറും നിഴല്‍ പോലെ മാറും മണ്ണായ് വേഗം നിന്‍ ജീവന്‍ പോയിടും ആനന്ദത്താല്‍ ജീവിതം മനോഹരമാക്കാം എന്നു നിനക്കരുതേ ഇതു നശ്വരമാണേ

നിന്‍ സ്നേഹം ഗഹനമെന്നറിവില്‍

നിന്‍ സ്നേഹം ഗഹനമെന്നറിവില്‍ നാഥാ… നിനവില്‍ ആഴം നീളം വീതി ഉയരം അനന്തമവര്‍ണനീയം അംബര വാസികള്‍ കുമ്പിടും രാപകല്‍ അന്‍പിന്‍ നിധിയെ നിന്‍ പദവി ദ്രോഹിയെനിക്കായ് ഉരിഞ്ഞെറിഞ്ഞോ നീ ഹീനരൂപമണിഞ്ഞോ?

സ്തോത്രങ്ങള്‍ പാടി ഞാന്‍ വാഴ്ത്തിടുമേ

സ്തോത്രങ്ങള്‍ പാടി ഞാന്‍ വാഴ്ത്തിടുമേ ദേവാധി ദേവനെ രാജാധി രാജാവേ വാഴ്ത്തി വണങ്ങിടുമേ അത്ഭുത നിത്യസ്നേഹം എന്നില്‍ സന്തതം തന്നിടും ദൈവ സ്നേഹം എന്നും മാറാത്ത ദിവ്യ സ്നേഹം എന്നില്‍ വസിക്കും സ്നേഹം ജീവനേകിയ സ്നേഹം സര്‍വലോകത്തിന്‍ ശാപത്തെ നീക്കും സ്നേഹം ജീവശക്തിയാം ക്രൂശിന്‍ സ്നേഹം ഉള്ളം കവരും സ്നേഹം ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോ

ആശ്വാസ ദായകനായ്

ആശ്വാസ ദായകനായ്എനിക്കേശു അരികിലുണ്ട് എന്തെന്തു ഭാരങ്ങള്‍ ഏറി വന്നാലും  എന്നെ കൈവിടാത്തവന്‍ ആവശ്യഭാരങ്ങളാല്‍  ഞാന്‍ ആകുലനായിടുമ്പോള്‍  എന്നെ സാന്ത്വനം നല്‍കി വഴിനടത്തും  യേശു അരികിലുണ്ട്   രോഗം പ്രയാസങ്ങളാല്‍  ഞാന്‍ ക്ഷീണിതനായിടുമ്പോള്‍ എന്നെ താങ്ങി കരങ്ങളില്‍ കാത്തിടും യേശു അരികിലുണ്ട്  ലോകത്തിന്‍ കെടുതികളില്‍ഞാന്‍ താളടിയാകാതെഎന്നെ കാവല്‍ ചെയ്തിടും സ്നേഹിതനായ്‌ യേശു അരികിലുണ്ട്  ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോപശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

നിന്‍തിരു സന്നിധിയില്‍

നിന്‍തിരു സന്നിധിയില്‍ഞാനിന്നു കുമ്പിടുന്നു  എന്‍ ക്രിയയാലല്ല, നിന്‍ ദയയാല്‍ മാത്രം  ഞാനിന്നു കുമ്പിടുന്നു  യേശു രാജാവിന്നു സ്തുതി, രാജാവിന് സ്തോത്രം  ഉന്നതങ്ങളില്‍ സ്തുതി  സൃഷ്ടികള്‍ വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധര്‍ വണങ്ങട്ടെ   ഉന്നതനാം യേശുവേ  ! വന്‍ പാപ ഭാരമെല്ലാം  നിന്‍ കൃപയാല്‍ നീക്കിയല്ലോ  നിന്ദിത നാമെന്റെ ശാപങ്ങള്‍ നീ നീക്കി  നിന്‍ മകനാക്കിയല്ലോ ! ആലാപനം: കെസ്റ്റര്‍

വന്ദിക്കുന്നു നന്ദിയോടെ വന്ദിതനാം യേശുവെ!

വന്ദിക്കുന്നു നന്ദിയോടെ വന്ദിതനാം യേശുവെ!വല്ലഭന്‍ നീ നല്ലവന്‍ നീ ഇന്നുമെന്നും എന്‍ അഭയം നീ യോഗ്യനല്ല നിന്നരികില്‍ വന്നു ചേരുവാന്‍ഭാഗ്യം തന്ന നാഥാ നിന്നെ വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാന്‍ പാപത്താല്‍ വളഞ്ഞലഞ്ഞു ദൂരെ പോയി ഞാന്‍സ്നേഹത്തോടെ മാര്‍വിലെന്നെ ചേര്‍ത്തതാശ്ചര്യം ഇല്ല പാരിലാരുമേ നിനക്കു തുല്യനായ്നല്ല നാമം യേശു നാമം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമേ ! എന്‍ പ്രശംസ നിന്റെ ക്രൂശില്‍ യേശു നാഥനേ എന്റെ സ്വന്തമായതെല്ലാം നിന്റെ ദാനമേ…

യേശു മഹോന്നതനേ നിനക്കു

യേശു മഹോന്നതനേ നിനക്കുസ്തോത്രമുണ്ടാക എന്നേക്കുമാമേന്‍ ! നീചരാം ഞങ്ങളെ വീണ്ടിടുവാന്‍ വാനലോകം വെടിഞ്ഞാശു വന്നുതാണു നരാകൃതി പൂണ്ടതിനെ പ്രാണനാഥാ, നിനച്ചാദരവായ്‌ വാനസേനാദികളിന്‍ സ്തുതിയും  ആനന്ദമാം സ്വര്‍ഗ്ഗ ഭാഗ്യമാതുംഹീനരായിടുമീ ഞങ്ങളുടെ ഊനമകറ്റുവാനായ് വെടിഞ്ഞോ? ഭൂതലേ ദാസനായ് നീ ചരിച്ചു പാപികളെ കനിവായ് വിളിച്ചുനീതിയിന്‍ മാര്‍ഗമെല്ലാമുരച്ചു വേദനയേറ്റവും നീ സഹിച്ചു പാപനിവാരകനായ നിന്‍ മേല്‍ പാപമശേഷവും ഏറ്റുകൊണ്ട്പാപത്തിന്‍ യാഗമായ്‌ ചോര ചിന്തി പാരിന്‍ മദ്ധ്യേ കുരിശില്‍ മരിച്ചു…

കൃപയേറും കര്‍ത്താവില്‍ എന്നാശ്രയമെന്നും

കൃപയേറും കര്‍ത്താവില്‍ എന്നാശ്രയമെന്നുംഅതിനാല്‍ മനം കലങ്ങാതവനിയില്‍ പാര്‍ത്തിടുന്നുസന്താപങ്ങള്‍ അകന്നു സംഗീതം പാടിടും ഞാന്‍ പാടും ഞാന്‍ പാടും ഞാന്‍ എന്നേശുവിനായ് പാടും ഞാന്‍  ബലഹീന നേരത്തില്‍ പതറാതെ നിന്നിടുവാന്‍മാനുവല്‍ തന്‍ വലം കരത്താല്‍ അനുവേലം കാത്തിടുന്നുവൈരികളിന്‍ നടുവുല്‍ വിരുന്നും ഒരുക്കിടുന്നു തിരുനാമം ഘോഷിച്ചും തിരുസ്നേഹമാസ്വദിച്ചും ഗുരുനാഥനേശുവിനായ് മരുവും ഞാന്‍ പാര്‍ത്തലത്തില്‍സ്തുതിഗീതങ്ങള്‍ അനിശം പാടി പുകഴ്ത്തിടും ഞാന്‍    രചന: ജോര്‍ജ് പീറ്റര്‍ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോപശ്ചാത്തല…

അളവില്ലാ സ്നേഹം യേശുവിന്‍ സ്നേഹം മാത്രം

അളവില്ലാ സ്നേഹം  യേശുവിന്‍ സ്നേഹം മാത്രം  അതിരില്ലാ സ്നേഹം കുരിശിലെ നിസ്തുല സ്നേഹം മാത്രം പാപത്തിന്‍ പാതയില്‍ ഞാന്‍  പോകുന്ന നേരത്തവന്‍  ചാരതണഞ്ഞു ചോര ചൊരിഞ്ഞു  തന്‍ സ്വന്തമാക്കി എന്നെയവന്‍   നാളുകള്‍ തീര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍  നാഥനെ കണ്ടിടുമ്പോള്‍  തന്‍ സ്നേഹഭാരം തിങ്ങിയെന്നുള്ളില്‍ തൃപ്പാദേ വീണു ചുംബിക്കും ഞാന്‍ രചന: ജോര്‍ജ് പീറ്റര്‍ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോ

കാഹളത്തിന്‍ നാദം പോലെ

കാഹളത്തിന്‍ നാദം പോലെ  ഉച്ചത്തില്‍ നാം പാടിടുക ഹാ – ലേ – ലൂ..  കാന്തനായ യേശുവിനെ  ഭൂവിലെല്ലാം പാടി വാഴ്ത്താം ഹാ – ലേ – ലൂ..  കാലമെല്ലാം നമ്മെ കാപ്പവന്‍  സ്വര്‍ഗ്ഗലോകേ നമ്മെ ചേര്‍പ്പവന്‍ കാത്തിരുന്ന നാഥന്‍ ലോകേ വന്നിടുവാന്‍ കാലമായി  പാടാം ഹാലലൂയ്യ !  സ്വര്‍ഗ്ഗനാട്ടില്‍ ദൈവദൂതര്‍ എന്നുമെന്നും വാഴ്ത്തി പ്പാടും – ഹാ – ലേ – ലൂ..…

പാപക്കടം തീര്‍ക്കുവാന്‍ യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രം

പാപക്കടം തീര്‍ക്കുവാന്‍ – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രംപാപബന്ധമഴിപ്പാന്‍ – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രം  ഹാ! യേശു ക്രിസ്തുവേ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെ !രക്ഷിക്കുന്നു പാപിയെ, നിന്‍ തിരു രക്തം മാത്രം !! വീണ്ടെടുപ്പിന്‍ വിലയായ് – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രംപുണ്യമില്ലാ പാപിക്കായ് – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രം ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രംവേറെയില്ല യോജിപ്പ് – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രം സാത്താനെ ജയിക്കുവാന്‍…

ദൈവസ്നേഹം ചൊല്ലാനാവില്ലെനിക്ക് !

ദൈവസ്നേഹം ചൊല്ലാനാവില്ലെനിക്ക് ! വര്‍ണ്ണിച്ചത് തീര്‍ക്കാന്‍ നാവില്ലെനിക്ക് !! ആഴിയിലുമാഴം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം  കുന്നുകളിലേറും അതിനുയരം .. സ്നേഹം അതെന്തോരാശ്ചര്യമേ ദൈവസ്നേഹം എത്ര അത്ഭുതമേ   അമ്മ മറന്നാലും മറന്നിടാത്ത  അനുപമസ്നേഹം അതുല്യസ്നേഹം  അനുദിനമേകി അവനിയില്‍ എന്നെ  അനുഗ്രഹിച്ചിടും അവര്‍ണ്യ  സ്നേഹം സ്വന്ത പുത്രനെയും ബലി തരുവാന്‍എന്ത് സ്നേഹമെന്നില്‍ ചൊരിഞ്ഞു പരന്‍അന്തമില്ലാ കാലം സ്തുതി പാടിയാലുംതന്‍ തിരു കൃപയ്ക്കതു ബദലാമോ .. രചന: ജോര്‍ജ് കോശിആലാപനം:…

ഓര്‍മകളിലെ വയലിന്‍ നാദം.. ഓര്‍മിക്കാന്‍ ഒരുദിനം..

ഇന്ന് വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌ അനുസ്മരണ ദിനം. നൂറുകണക്കിന് ക്രൈസ്തവ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഈണവും താളവുമൊരുക്കിയ ആ പ്രസിദ്ധമായ വയലിന്‍ നാദം നിലച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് പതിമൂന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു. സാധാരണ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ അസാന്നിധ്യം നാം അറിയാറില്ല. പക്ഷേ, ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടു ഇപ്പോള്‍ കൂടെയില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അസാന്നിധ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും നാം അറിയും. മലയാള ക്രിസ്തീയ സംഗീത ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും അനുഭവഭേദ്യമായ ഒരസാന്നിധ്യമാണ് ജേക്കബ്‌-ന്റേത്. സംഗീത സംവിധാനത്തിലെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം…

എന്തൊരു സ്നേഹമിത് നിണം ചൊരിഞ്ഞു മരിച്ചിടുവാന്‍

എന്തൊരു സ്നേഹമിത് നിണം ചൊരിഞ്ഞു മരിച്ചിടുവാന്‍ദൈവ നന്ദനനീ നരനെ കരുതി ജഡമെടുപ്പതിനായ് മനസായ് അവന്‍ താഴ്ചയില്‍ നമ്മളെ ഓര്‍ക്കുകയാല്‍ തന്‍പദവി വെടിഞ്ഞിതു ഹാ ! അത്ഭുതസ്നേഹമിത് നമുക്കാഗ്രഹിക്കാവതിലും അവനപ്പുറമായ് ചെയ്ത സത്ക്രിയയാമരക്കുരിശതില്‍ കാണുന്നു നാം നിസ്തുല സ്നേഹമിത് ദൈവം പുത്രനെ കൈവെടിഞ്ഞുതന്‍റെ ശത്രുക്കള്‍ക്കായ് തകര്‍ക്കാന്‍ ഹിതമായ്ഇതുപോലൊരു സ്നേഹമുണ്ടോ? ദൈവത്തിന്‍ സ്നേഹമിത് സ്വന്ത പുത്രനെയാദരിയാ –തവനെ തരുവാന്‍ മടിക്കാഞ്ഞതിനാല്‍തരും സകലമിനീം നമുക്കായ് .. രചന: ടി.…

വീരനാണ് ശൂരനാണ് മല്ലനാണ് ഗോലിയാത്ത്

വീരനാണ് ശൂരനാണ് മല്ലനാണ് ഗോലിയാത്ത്വീമ്പിളക്കി യൂദരെ വെല്ലു വിളിച്ചു – അവന്‍പേടിച്ചരണ്ടതാം യഹൂദ സൈന്യവുംപോരുതുവാനാവാതെ ഓടി മറഞ്ഞു വെല്ലുവിളികള്‍ കേട്ട മാത്രയില്‍വെണ് വീഥിയില്‍ പൊരുതുവാനൊരാള്‍വെല്ലുവാനായ് വന്നു കല്ലുമായി നിന്നുവെറുമൊരു ബാലന്‍ ദാവീദ് ദാവീദിനെ കണ്ട മാത്രയില്‍ദേവനാമത്തില്‍ ശപിച്ചു ഗോലിയാത്ത്ദേവദോഷിയായ ഈ ഫെലിസ്ത്യനെ കൊല്ലാന്‍ദാവീദ് തുനിയുകയായ് കൈയിലിരുന്ന കവിണയെടുത്തുകല്ലതില്‍ വച്ചു വീശിയെറിഞ്ഞുതാഴെവീണു മല്ലന്‍ ശ്വാസമറ്റു പോയിതാങ്ങി ദൈവം ദാവീദിനെ രചന: ജോയ് ജോണ്‍ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍,…

ഉയര്‍ന്നിതാ വാനില്‍ വിണ്ണിന്‍ ഒളി തൂകി

ഉയര്‍ന്നിതാ വാനില്‍ വിണ്ണിന്‍ ഒളി തൂകി  നഭസില്‍ തെളിഞ്ഞോരു താരകമേപറയൂ പറയൂ എവിടെയാണാ കുമാരന്‍? അന്ന് കിഴക്ക് കണ്ടോരതിശയ താരകംവന്നുവല്ലോ വിദ്വാന്മാര്‍ തിരു സവിധേതുറന്നു നിക്ഷേപത്തിന്‍ പാത്രങ്ങളെവീണു വണങ്ങിയാ നാഥനെ  അന്നു ദൂതഗണങ്ങള്‍ ആ രാവതില്‍ പാടിമന്നിലെങ്ങും മുഴങ്ങിയാ സന്ദേശംഉന്നത ദേവന്‍ രക്ഷകനേശുഇന്നിതാ മാനവനായ് പിറന്നു  രചന: ഭക്തവത്സലന്‍ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍

സ്തുതിചെയ് മനമേ, നിത്യവും നിന്‍ ജീവനാഥനേശുവേ

സ്തുതിചെയ് മനമേ, നിത്യവും നിന്‍ ജീവനാഥനേശുവേഇതുപോല്‍ സ്വജീവന്‍ തന്നോരാത്മ സ്നേഹിതന്‍ വേറാരിനി? മരണാധികാരിയായിരുന്ന ഘോരനാം പിശാചിനെമരണത്തിനാലെ നീക്കി മൃത്യുഭീതി തീര്‍ത്ത നാഥനെ ദിനവും മനമേ തത്സമയം വന്‍കൃപകള്‍ പ്രാപിപ്പാന്‍അതിധൈര്യമായ് കൃപാസനത്തിന്‍ അന്തികത്തില്‍ ചെന്നു നീ.. ആലാപനം‌: ചാര്‍ളി സാം ബാബു

ജീവിതമൊന്നേയുള്ളൂ…

ജീവിതമൊന്നേയുള്ളൂ…അത് വെറുതെ പാഴാക്കിടല്ലേമരിക്കും മുന്‍പേ ഒന്നോര്‍ത്തിടുകഇനിയൊരു ജീവിതം ഭൂമിയിലില്ല… ടി. വി. ടെ മുന്നിലിരുന്നു വാര്‍ത്തകള്‍ കണ്ടു രസിച്ചുകോമഡി കണ്ടു ചിരിച്ചു സീരിയല്‍ കണ്ടു കരഞ്ഞുറിമോട്ട് ഞെക്കി ഞെക്കി ചാനലുകള്‍ മാറ്റി മാറ്റിബോറടി നീക്കി നീക്കി അലസനായ് കുത്തിയിരുന്നുസമയത്തിന്‍ വിലയറിയാതെ ജീവിതം പാഴാക്കുന്നഓരോരോ വ്യക്തികളും വ്യക്തമായ് ചിന്തിക്കുകഘടികാരസൂചി സദാ നിറുത്താതെ ചലിക്കുന്നു യൌവനച്ചോരത്തിളപ്പില്‍ ലോകത്തിന്‍ മോഹം തേടിആരെയും കൂസിടാതെ സ്വന്ത കഴിവിലൂന്നിഗര്‍വോടെ തലയുമുയര്ത്തി നെഞ്ച്…

വന്ദനം പൊന്നേശു നാഥാ

വന്ദനം പൊന്നേശു നാഥാനിന്റെ കൃപയ്ക്കായ്‌ – എന്നുമേ ഇന്നുഷസ്സിന്‍ പ്രഭ കാണ്മതിനായ്തന്ന കൃപയോര്‍ത്തിതാ… വന്ദനം പോയരാവില്‍ എന്നെ കാവല്‍ ചെയ്തനായകനെ നന്ദിയാല്‍… വന്ദനം ഇന്നെലെക്കാള്‍ ഇന്നു നിന്നോടേറ്റംചേര്‍ന്നുജീവിക്കേണം ഞാന്‍ .. വന്ദനം നിന്‍ മുഖത്തില്‍ ഉള്ള ദിവ്യകാന്തിഎന്മേല്‍ ശോഭിക്കേണമേ .. വന്ദനം അഴിയാത്ത ജീവശക്തി എന്നില്‍ഒഴിയാതെ പാര്‍ക്കേണം … വന്ദനം

പരനേ തിരുമുഖശോഭയിന്‍ കതിരെന്നുടെ ഹൃദയേ

പരനേ തിരുമുഖശോഭയിന്‍ കതിരെന്നുടെ ഹൃദയേ  നിറയാന്‍ കൃപയരുളേണമീ ദിവസാരംഭസമയേ  ഇരുളിന്‍ ബലം അഖിലം മമ നികടെ നിന്നങ്ങോഴിവാന്‍  പരമാനന്ദ ജയ കാന്തിയെന്‍ മനതാരിങ്കല്‍ പൊഴിവാന്‍ പുതുജീവനിന്‍ വഴിയെ മമ ചരണങ്ങളിന്നുറപ്പാന്‍ അതിശോഭിത കരുണാഘനമഹിമാം വഴി നടത്താന്‍