Category: Sunny Chirayinkeezhu

കൃപയേറും കര്‍ത്താവില്‍ എന്നാശ്രയമെന്നും

കൃപയേറും കര്‍ത്താവില്‍ എന്നാശ്രയമെന്നുംഅതിനാല്‍ മനം കലങ്ങാതവനിയില്‍ പാര്‍ത്തിടുന്നുസന്താപങ്ങള്‍ അകന്നു സംഗീതം പാടിടും ഞാന്‍ പാടും ഞാന്‍ പാടും ഞാന്‍ എന്നേശുവിനായ് പാടും ഞാന്‍  ബലഹീന നേരത്തില്‍ പതറാതെ നിന്നിടുവാന്‍മാനുവല്‍ തന്‍ വലം കരത്താല്‍ അനുവേലം കാത്തിടുന്നുവൈരികളിന്‍ നടുവുല്‍ വിരുന്നും ഒരുക്കിടുന്നു തിരുനാമം ഘോഷിച്ചും തിരുസ്നേഹമാസ്വദിച്ചും ഗുരുനാഥനേശുവിനായ് മരുവും ഞാന്‍ പാര്‍ത്തലത്തില്‍സ്തുതിഗീതങ്ങള്‍ അനിശം പാടി പുകഴ്ത്തിടും ഞാന്‍    രചന: ജോര്‍ജ് പീറ്റര്‍ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോപശ്ചാത്തല…

പാപക്കടം തീര്‍ക്കുവാന്‍ യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രം

പാപക്കടം തീര്‍ക്കുവാന്‍ – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രംപാപബന്ധമഴിപ്പാന്‍ – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രം  ഹാ! യേശു ക്രിസ്തുവേ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെ !രക്ഷിക്കുന്നു പാപിയെ, നിന്‍ തിരു രക്തം മാത്രം !! വീണ്ടെടുപ്പിന്‍ വിലയായ് – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രംപുണ്യമില്ലാ പാപിക്കായ് – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രം ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രംവേറെയില്ല യോജിപ്പ് – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രം സാത്താനെ ജയിക്കുവാന്‍…

വീരനാണ് ശൂരനാണ് മല്ലനാണ് ഗോലിയാത്ത്

വീരനാണ് ശൂരനാണ് മല്ലനാണ് ഗോലിയാത്ത്വീമ്പിളക്കി യൂദരെ വെല്ലു വിളിച്ചു – അവന്‍പേടിച്ചരണ്ടതാം യഹൂദ സൈന്യവുംപോരുതുവാനാവാതെ ഓടി മറഞ്ഞു വെല്ലുവിളികള്‍ കേട്ട മാത്രയില്‍വെണ് വീഥിയില്‍ പൊരുതുവാനൊരാള്‍വെല്ലുവാനായ് വന്നു കല്ലുമായി നിന്നുവെറുമൊരു ബാലന്‍ ദാവീദ് ദാവീദിനെ കണ്ട മാത്രയില്‍ദേവനാമത്തില്‍ ശപിച്ചു ഗോലിയാത്ത്ദേവദോഷിയായ ഈ ഫെലിസ്ത്യനെ കൊല്ലാന്‍ദാവീദ് തുനിയുകയായ് കൈയിലിരുന്ന കവിണയെടുത്തുകല്ലതില്‍ വച്ചു വീശിയെറിഞ്ഞുതാഴെവീണു മല്ലന്‍ ശ്വാസമറ്റു പോയിതാങ്ങി ദൈവം ദാവീദിനെ രചന: ജോയ് ജോണ്‍ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍,…

ഒരുനാള്‍ ഒരുനാള്‍ ..

ഒരുനാള്‍ ഒരുനാള്‍ ..യേശു പടകില്‍ പോകുമ്പോള്‍ ..ഓളമിതിളകി കാറ്റും കോളുമുയര്‍ന്നു(ഏലേലോ!)ഒപ്പമിരുന്നു ശിഷ്യര്‍ അലറിവിളിച്ചു(ഏലേലോ!)ഒന്നെഴുന്നേല്‍ക്കൂ.. യേശു ഒന്നെഴുന്നേല്‍ക്കൂ.. പടകില്‍ പോയൊരു നാഥന്‍ ശരിയായൊന്നുറങ്ങവേ.പരിഭ്രമം പൂണ്ട ശിഷ്യഗണം ആര്‍ത്തു വിളിച്ചു നാഥാ…..(തോം തോം .. ഏലേലോ!) കാന്തന്‍ വേഗം ഉണര്‍ന്നു(ഏലേലോ!)കാറ്റിനെ അവന്‍ ശാസിച്ചു(ഏലേലോ!)ശാന്തത വന്നു കാറ്റും കോളുമടങ്ങിമന്ദമായ് ഓതി അവര്‍ തമ്മില്‍ തമ്മില്‍എന്തൊരു മനുജന്‍ ഓഹോ ഇവനാര് …(തോം തോം…. ഒഹോഹോ !) രചന: ജോയ് ജോണ്‍ആലാപനം:…

സ്തുതിക്ക സ്തുതിക്ക യേശു നാഥനെ നാം

സ്തുതിക്ക സ്തുതിക്ക യേശു നാഥനെ നാംസ്തുതികളിന്മേല്‍ വസിക്കുന്നവനെ.. നരകുല പാപം പരിഹരിച്ചിടുവാന്‍നരനായ്‌ ഭൂവില്‍ അവതരിച്ചവനെ.. പാപത്തിന്‍ ഫലമാം മരണത്തെ നീക്കിപാപ വിമോചനം കുരിച്ചില്‍ കൈവരിച്ച ഏകയാഗം കഴിച്ചെന്നേയ്ക്കുമായിഏക രക്ഷകനായ് മരുവുന്ന പരനെ.. രചന: തോമസ്‌കുട്ടി കെ. ഐ ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോ പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സണ്ണി ചിറയിന്‍കീഴ്‌

ഒരു കൊച്ചു മുരളിയാം

ഒരു കൊച്ചു മുരളിയാംഎന്‍ മനസ്സില്‍ ഉയര്‍ന്നിടുംദിവ്യ ശ്രുതി മീട്ടി മീട്ടിതീരേണമെന്‍ നാളീ മന്നില്‍ നാഥാ… സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമെല്ലാ താരകങ്ങളുംആഴികളും കുന്നുകളും പര്‍വതങ്ങളുംസര്‍വ ജീവജാലങ്ങളുംനിന്‍ മഹത്വം ഘോഷിക്കുമ്പോള്‍  മൌനമായിട്ടെങ്ങനെ ഞാന്‍ ഇരുന്നിടും പ്രഭോ.. എന്നധരം നിന്റെ സ്തുതി നിരന്തരമായ്‌പാടിടുമ്പോള്‍ എല്ലാമെന്റെ ഉള്ളമാനന്ദിക്കുന്നു എന്‍ കര്‍ത്താവിന്‍ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണം വര്‍ണിക്കും  ഞാന്‍  ആയുസെല്ലാം  പരക്കട്ടെ ഇന്നീ മന്നില്‍ നിന്‍ നാമ സൌരഭം രചന: തോമസ്‌കുട്ടി കെ. ഐആലാപനം:…

കാല്‍വരി ക്രൂശിനെ കാണ്‍ക പാപി

കാല്‍വരി ക്രൂശിനെ കാണ്‍ക പാപിയേശു നിനക്കായ്‌ തൂങ്ങിടുന്നുകാല്‍കരം ആണി തറച്ചവനായ്ശാപമരണം ഏറ്റിടുന്നു ക്രൂശില്‍ കാണ്മിന്‍ (3) യേശുവേ മാനവര്‍ക്ക് നിത്യ രക്ഷയേകിവാനാധി രാജ്യേ ചേര്‍ത്തിടുവാനായ് രക്ഷകനായ് വന്നിഹത്തില്‍സൌഭാഗ്യമേശുവില്‍ കാണുക നീ നിന്‍ പാപമെല്ലാം താന്‍ മോചിച്ചിടുംതന്‍ തിരുരക്തത്താല്‍ യേശുവിപ്പോള്‍വന്നിടുക (3) യേശുവിങ്കല്‍ രചന: തോമസ്‌ കുട്ടി കെ ഐ ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍, ജിജി സാം പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സണ്ണി ചിറയിന്‍കീഴ്‌

ഈ ദൈവം എന്നും എനിക്കഭയം

ഈ ദൈവം എന്നും എനിക്കഭയംവസിച്ചിടുമെന്നും ഞാനവന്‍ മറവില്‍ ശോധന വേളകള്‍ വന്നിടുമ്പോള്‍അവന്‍ മാര്‍വില്‍ ചാരി ഞാനാശ്വസിക്കുംതള്ളിടാതവനെന്നെ ചേര്‍ത്തിടുമേതന്‍ ദയ മാറുകില്ല ഞാനാശ്രയിക്കും ദൈവമെന്നെഅനാഥനായ് ഭൂവില്‍ കൈവിടുമോ?തിരുക്കരത്തില്‍ അവന്‍ വഹിക്കുമെന്നെതന്‍ കൃപ തീരുകില്ല.. രചന: തോമസ്‌കുട്ടി കെ. ഐ ആലാപനം: ജിജി സാംപശ്ചാത്തല സംഗീതം: സണ്ണി ചിറയിന്‍കീഴ്‌ 

നല്ലൊരു നാഥനെ കണ്ടു

നല്ലൊരു നാഥനെ കണ്ടുഞാനെന്നാത്മ രക്ഷകനെ അല്ലലകന്നിന്നു പാടി പുകഴ്ത്തിടാന്‍  നല്ലൊരു രക്ഷകനെ.. ഭാരങ്ങളേറുമീ പാരിടത്തില്‍എന്‍ ഭാരം ചുമന്നിടുന്നോന്‍തുമ്പങ്ങള്‍ നീക്കിടും ഇമ്പം പകര്‍ന്നിടും  അന്‍പുള്ള കര്‍ത്താവ്‌ താന്‍ കണ്ടെത്തിയാശ്വാസം തന്നിലതാല്‍ഞാന്‍ ഭാഗ്യവാനിന്നിഹത്തില്‍മാഞ്ഞിടും തൂവെയിലിലെന്നപോല്‍മാനസഖേദങ്ങള്‍ രചന: തോമസ്‌കുട്ടി കെ. ഐ.ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം:സണ്ണി ചിറയിന്‍കീഴ്‌

പാടുവാന്‍ എനിക്കില്ലിനി ശബ്ദം

പാടുവാന്‍ എനിക്കില്ലിനി ശബ്ദംപാവനനേ നിന്‍ സ്തുതികള്‍ അല്ലാതെ..പാരിലെന്‍ ജീവിതം തീരും വരെയുംപാടിടും ഞാന്‍ നിനക്കായി മാത്രം ഒരു കണ്ണിനും ദയ തോന്നാതെ ഞാന്‍നിരാശയിന്‍ അടിത്തട്ടിലന്നുകിടന്നഴലുന്ന നേരത്ത് വന്നെന്നെകരകയറ്റിയ നായകാ, എന്നേശുവേ…കരകയറ്റിയ നായകാ.. പാപത്താല്‍ മുറിവേറ്റു വഴിയരികില്‍ആരുമാരുമറിയാതെ കിടന്നപ്പോള്‍താങ്ങിയെടുത്തെന്നെ താലോലിച്ചുആലംബമേകിയോനേ, എന്നേശുവേ..ആശ്വാസദായകനേ… ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സണ്ണി ചിറയിന്‍കീഴ്‌ ആലാപനം: എം. ജി. ശ്രീകുമാര്‍

“പാടത്തെ പ്രാവ് ” (ഖണ്ഡകാവ്യം – എം . ഇ. ചെറിയാന്‍)

ബൈബിളിലെ എട്ടാം പുസ്തകമായ “രൂത്ത് ” ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമാണ്. ന്യായാധിപന്മാര്‍ ന്യായപാലനം ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടം. ഒരിക്കല്‍ അവിടെ അതികഠിനമായൊരു ക്ഷാമമുണ്ടായി. യിസ്രായേല്‍ മക്കളില്‍ പലരും അന്യ ദേശങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു.. അക്കൂട്ടത്തില്‍ മോവാബ് ദേശത്തേക്ക് പോയ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം പ്രത്യേകം വിവരണ വിധേയമാക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തില്‍. സംഭവങ്ങള്‍ ചുരുക്കത്തില്‍ ഇങ്ങനെയാണ് : എലീമെലെക്ക് എന്ന പുരുഷനും ഭാര്യ നവോമിയും പിന്നെ കില്യോന്‍,…

മൃത്യുവിനെ ജയിച്ച കര്‍ത്തനേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്തുതിപ്പിന്‍

മൃത്യുവിനെ ജയിച്ച കര്‍ത്തനേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്തുതിപ്പിന്‍ആദ്യനുമന്ത്യനുമാം മഹാരാജനേശുവിനെ സ്തുതിപ്പിന്‍ വേദത്തിന്‍ കാതലിവന്‍ മനുകുല മോക്ഷത്തിന്‍ പാതയും താന്‍ഖേദം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നരകുല വ്യാധിയകറ്റിയോനാം .. പാപം ചുമന്നു ശാപമേറ്റു കുരിശേരി മരിച്ചതിനാല്‍പാപികള്‍ക്കായിരുന്ന ദൈവകോപമാകെയഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു ! കോ ജീവനില്ലാതിരുന്ന ഉലകത്തില്‍ ജീവന്‍ പകര്‍ന്നിടുവാന്‍ചാവിന്‍ വിഷം രുചിച്ച കുഞ്ഞാടിവന്‍ ഏതും മടി കൂടാതെ … ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സണ്ണി ചിറയിന്‍കീഴ്‌

ആടുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ വെടിഞ്ഞതാം

ആടുകളെ വളര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും സ്വന്തം വീടും പറമ്പും വിറ്റതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല.. ആടുകളെ വളര്‍ത്തുന്നത് സാധാരണ അവയെക്കൊണ്ടു ഉപജീവനം കഴിക്കാനാണ്. ചിലപ്പോള്‍ ജീവനെടുക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ, ആടുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ആരും സ്വന്തം വസ്തുവോ ജീവനോ വച്ച് കളിക്കാറില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ആടിന്റെ വിലയും നമ്മുടെ സ്വത്തിന്റെയും ജീവന്റെയും വിലയും. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു : “ഞാന്‍ നല്ല ഇടയന്‍ ആകുന്നു. നല്ല ഇടയന്‍…

എന്‍ ബലമായ നല്ല യഹോവേ

എന്‍ ബലമായ നല്ല യഹോവേഞാന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യഹോവ എന്റെ ശൈലവുംകോട്ടയും എന്റെ രക്ഷകനും എന്റെ ദൈവവും എന്നുടെ പാറയുംഎന്റെ പരിചയും ഗോപുരവും സ്തുത്യനാം യാഹേ കേള്‍ക്കേണമേശത്രുവിങ്കല്‍ നിന്നും വിടുവിക്കണേമരണ പാശങ്ങളില്‍ ദു:ഖിതനാമീഎന്നുടെ പ്രാണനെ കാത്തിടണേ ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സണ്ണി ചിറയിന്‍കീഴ്‌

യേശുവേ രക്ഷാ ദായകാ

യേശുവേ രക്ഷാ ദായകാനിന്റെ സന്നിധേ വരുന്നുഎന്റെ പാപ ഭാരവുമായ്വല്ലഭാ എകൂ രക്ഷയെ ഉന്നതി വെടിഞ്ഞവനേമന്നില്‍ താണു വന്നവനേഎനിക്കായിട്ടല്ലയോക്രൂശിങ്കല്‍ ജീവനെ തന്നത് പാപം ചെയ്തിടാത്തവനേപരിക്ഷീണനായവനേഎനിക്കായിട്ടല്ലയോക്രൂശിങ്കല്‍ ദാഹിച്ചു കേണത് ശാപരോഗമേറ്റവനേപാപമായി തീര്‍ന്നവനേഎനിക്കായിട്ടല്ലയോക്രൂശിങ്കല്‍ പാടുകള്‍ ഏറ്റത്‌ എന്റെ രോഗം നീ വഹിച്ചുഎന്റെ ശാപം നീക്കി മുറ്റുംനിനക്കായിട്ടെന്നെന്നുംഞാനിനി ജീവിക്കും നിശ്ചയം സ്വീകരിക്ക എന്നെയിന്ന്ആത്മ ദേഹി ദേഹത്തെയുംതരുന്നു നിന്‍ കൈകളില്‍തീര്‍ക്കയെന്നെ നിന്റെ ഹിതം പോല്‍ ആലാപനം: കെസ്റ്റര്‍ ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍പശ്ചാത്തല…

കൂടെ പാര്‍ക്ക നേരം വൈകുന്നിതാ

“പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു കാരണമുണ്ട്..” – സൈക്കിള്‍ അഗര്‍ബത്തിയുടെ പരസ്യത്തില്‍ നിന്നാണ്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കഷ്ടകാലത്തു കാണാമറയത്ത് പോയ്‌ മറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യവും. അതുവരെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ‍, ഒരു നിര്‍ണായക സമയം വരുമ്പോള്‍ എവിടെയോ പോയ്‌ മറഞ്ഞെന്നിരിക്കും – വെറുതെയല്ല, ഒരു കാരണം പറയാനുണ്ടാവും. ആരെയും തെറ്റ് പറയാനുമാവില്ല. കാരണം നമ്മള്‍ നേരിടുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്നു കൃത്യമായി മനസിലാക്കാന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. മാത്രമല്ല പരിമിതികള്‍ക്ക്‌…

പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ നീ പ്രിയ യേശുവെ

പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ നീ പ്രിയ യേശുവെമറ്റുള്ളോരെ ദര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ നോക്കുകെന്നെയും യേശു നാഥാ എന്നപേക്ഷ കേള്‍മറ്റുള്ളോരെ ദര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ നോക്കുകെന്നെയും നിന്‍ കൃപാസനത്തിന്‍ മുന്‍പില്‍ വീണു കെഞ്ചുന്നേഎന്‍ വിശ്വാസം ക്ഷീണിക്കുമ്പോള്‍ നീ സഹായിക്ക നിന്റെ രക്ഷം മാത്രം എന്റെ നിത്യ ശരണംനിന്റെ കൃപയാലെ മാത്രം എന്നുദ്ധാരണം ജീവനേക്കാള്‍ ഏറെ നന്ന് നീയെന്‍ കര്‍ത്താവേഭൂമി സ്വര്‍ഗ്ഗം തന്നിലും നീ മാത്രം ആശ്രയം ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സണ്ണി…

കാണുന്നു ഞാന്‍ യാഹില്‍

കാണുന്നു ഞാന്‍ യാഹില്‍ എനി-ക്കാശ്രയമായൊരു ശാശ്വത പാറ സുസ്ഥിര മാനസനേവനും എന്‍ യാഹില്‍ആശ്രയം വെക്കുകില്‍ അനുദിനം നാഥന്‍കാത്തിടും അവനെ നല്‍ സ്വസ്ഥതയോടെപാര്‍ത്തിവന്‍ അവന്‍ തിരുക്കരങ്ങളില്‍ എന്നും ഒടിക്കുകില്ലവന്‍ ഏറ്റം ചതഞ്ഞതാം ഓടകെടുത്തുകില്ലവന്‍ തിരി പുക വമിക്കുകിലുംനടത്തും താന്‍ വിധി ജയം ലഭിക്കും വരെയുംതളരാതെയവന്‍ ഭൂവില്‍ നടത്തും തന്‍ ന്യായം ചെയ്കയില്ലവന്‍ നമ്മള്‍ പാപത്തിനൊത്തപോല്‍പ്രതിഫലം അരുളുന്നില്ലകൃത്യങ്ങള്‍ ഗണിച്ചുംവാനമീ ഭൂവില്‍ നിന്നുയര്‍ന്നിരിപ്പതുപോള്‍പരന്‍ ദയ ഭക്തര്‍മേല്‍ വലിയത് തന്നെ…

എന്തോരത്ഭുത പുരുഷന്‍ ക്രിസ്തു

എന്തോരത്ഭുത പുരുഷന്‍ ക്രിസ്തു തന്റെ മഹിമ നിസ്തുലംഇത്ര മഹാനായ്‌ ഉത്തമനാകുമൊരുത്തനെയുലകില്‍ കാണുമോ? ഉന്നത ദൈവ നന്ദനനുലകില്‍ വന്നിതു കന്യാ ജാതനായ്‌ഇന്നോളമൊരാള്‍ വന്നില്ലിതുപോള്‍ തന്നവതാരം നിസ്തുലം തല ചായ്പ്പാനായ്‌ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞോന്‍ ഉലക മഹാന്മാര്‍ മുന്‍പിലുംതല താഴ്ത്താതെ നില തെറ്റാതെ നലമൊടു ജീവിച്ചത്ഭുതം കുരുടര്‍ കണ്ടു തിരുടര്‍ വിരണ്ടു ശാന്തത പൂണ്ടു സാഗരംതെല്ലിര കൊണ്ടു ബഹുജനമുണ്ടു മൃതരുയിര്‍ പൂണ്ടു ക്രിസ്തനാല്‍ കലുഷത ലേശം കാണുന്നില്ലീ മനുജനിലെന്നുര ചെയ്തൊരാള്‍മരണമതിന്‍…