No Picture

ഭൂപതിമാര്‍ മുടിമാണേ, വാഴ്ക നീ..

February 28, 2011 admin 0

ഭൂപതിമാര്‍ മുടിമാണേ, വാഴ്ക നീ.. പാരില്‍ പെരുത്ത പാപം നീങ്ങുവാനിഹയാഗമായൊരു നാഥന്‍ നീ.. സധുവാമിവന്‍ പുതു ജീവനില്‍ കടക്കയാല്‍സാദരം ഭവല്‍ സ്തുതി ചെയ്യുമേജയം പാടുമേ, സതതം പ്രഭോ.. നിന്‍ തിരു പ്രഭാവമിന്നെന്തു ഞാനുരയ്ക്കുന്നുനിന്‍ തിരു […]

No Picture

യേശുവോട്‌ ചേര്‍ന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ..

December 25, 2010 admin 0

യേശുവോട്‌ ചേര്‍ന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ.. യേശുവിനായ് ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേആശ തന്നോടെന്നുമെന്നില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചിടുന്നെ ആശു തന്റെ കൂടെ വാഴാന്‍ കാംക്ഷിച്ചിടുന്നെ പോക്കിയെന്റെ പാപമെല്ലാം തന്റെ യാഗത്താല്‍ നീക്കിയെന്റെ ശപമെല്ലാം താന്‍ വഹിച്ചതാല്‍ഓര്‍ക്കുംതോറും സ്നേഹമെന്നില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചിടുന്നെ..പാര്‍ക്കുന്നേ താന്‍ കൂടെ […]

No Picture

പുത്തന്‍ യെരുശലേമേ

December 29, 2009 admin 0

പുത്തന്‍ യെരുശലേമേ ദിവ്യ-ഭക്തര്‍ തന്‍ ആലയമേതവ നിഴലില്‍ പാര്‍ത്തിടുവാന്‍ അടിയന്‍അനുദിനവും കാംക്ഷിച്ചു പാര്‍ത്തിടുന്നെ നിര്‍മലമാം സുകൃതം തന്‍ പൊന്നൊളിയാര്‍ന്നമരുമിടംകാംക്ഷിച്ചു പാര്‍ത്തിടുന്നെ – പുരമിതിനെ നിന്നടിസ്ഥാനങ്ങളോ പ്രഭ ചിന്തുന്ന രത്നങ്ങളാല്‍ശബള നിറം വിണ്ണിന് നല്‍കിടുന്നുനയന സുഖം […]

No Picture

തന്നീടുക നിന്‍ കൃപാവരങ്ങള്‍

August 9, 2009 admin 0

തന്നീടുക നിന്‍ കൃപാവരങ്ങള്‍പോരാട്ടത്തില്‍ ഞാന്‍ തളര്‍ന്നിടാതെശത്രു തന്നുടെ തീയമ്പുകളെതൊടുത്തിടുന്നു തകര്‍ത്തിടുവാന്‍ ഭാരം പ്രയാസം ഏറും നേരത്തുംദു:ഖിതനായ്‌ ഞാന്‍ തീരും നേരത്തുംമനം അറിയും അരുമ നാഥന്‍അരികിലുണ്ട് തളരുകില്ല ഈശാനമൂലന്‍ അടിച്ചിടുമ്പോള്‍ആശാ വിഹീനന്‍ ഞാനായിടുമ്പോള്‍ഞാനാകുന്നവന്‍ ഞാനാകുന്നെന്നുഇമ്പമാം ശബ്ദം […]

No Picture

കൃപാനിധേ എന്നേശുവേ

July 31, 2009 admin 0

കൃപാനിധേ എന്നേശുവേ സ് നേഹത്തില്‍ സമ്പന്നനേവീണു വണങ്ങി ഉള്ളം ഉരുകി ഞാന്‍ കേഴും മൊഴി കേള്‍ക്കണേ നിത്യമെനിക്കായ് പക്ഷ വാദം ചെയ്യുന്ന ദേവാത്മജാനിത്യ പിതാവിന്‍ മുന്‍ കുറ്റം തുലയ്‌ച്ചെന്നെ മുറ്റും നിറുത്തേണമേ ബന്ധു മിത്രാദി […]

No Picture

നീയെന്നും എന്‍ രക്ഷകന്‍

July 24, 2009 admin 0

നീയെന്നും എന്‍ രക്ഷകന്‍ ഹാ ഹാനീ മതി എനിക്കെല്ലാമായ്‌ നാഥാനിന്നില്‍ ചാരുന്ന നേരത്തില്‍നീങ്ങുന്നെന്‍ വേദനകള്‍ നീയല്ലാതെന്‍ ഭാരം താങ്ങുവാനായ്‌ഇല്ലെനിക്കാരുമേനിന്‍ കൈകളാലെന്‍ കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കുംനീയെന്നെ കൈവിടാ തീരാത്ത ദു:ഖവും ഭീതിയു മാധിയുംതോരാത്ത കണ്ണീരുംപാരിതിലെന്റെ പാതയിലേറുംനേരത്തും നീ […]

No Picture

കര്‍ത്തന്‍ യേശു വാനില്‍ വരുവാന്‍

July 24, 2009 admin 0

കര്‍ത്തന്‍ യേശു വാനില്‍ വരുവാന്‍തന്റെ കാന്തയെ ചേര്‍ത്തിടുവാന്‍ഇനി കാലം അധികമില്ല കാലങ്ങള്‍ എണ്ണിയെണ്ണി നമ്മള്‍ കാത്തിരിക്കും പ്രിയനെകാണും നാം വേഗമിനി സ്വന്ത കണ്ണുകളാലവനെ വന്നു താന്‍ വേഗം നമ്മെ തന്റെ സന്നിധൌ ചേര്‍ത്തിടുമേപിന്നെ നാം […]

No Picture

ആണികളേറ്റ പാണികളാലെ

July 24, 2009 admin 0

ആണികളേറ്റ പാണികളാലെഅനുദിനമവനെന്നെ നടത്തിടുന്നു ജീവിത ഭാര ചുമടുകള്‍ ആകെഅവന്‍ ചുമന്നെന്നെ പുലര്‍ത്തിടുന്നുആകയാല്‍ ആകുലമിന്നെനിക്കില്ലആനന്ദമായൊരു ജീവിതമാം അറിഞ്ഞവനെന്നെ കരുതിടുമെന്നുംഅരുമയില്‍ കാത്തിടും ചിറകടിയില്‍പാരിലെന്‍ ജീവിത യാത്രയിലെന്നെപിരിയാതെ കൂടെ വരുന്നവനാം ഏതൊരു നാളും യേശു എന്നിടയന്‍എനിക്കൊരു കുറവും വരികയില്ലഅനുഗ്രഹമാണെന്റെ […]

No Picture

കണ്ണുനീര്‍ മാറി വേദനകള്‍ എന്ന് മാറുമോ?

July 13, 2009 admin 0

കണ്ണുനീര്‍ മാറി വേദനകള്‍ എന്ന് മാറുമോ ?നിന്ദകള്‍ മാറി നല്ല ദിനം എന്ന് കാണുമോ ? ഭാരം പ്രയാസം എറിടുമ്പോള്‍ നിന്റെ പൊന്‍ മുഖംതേടി സഹായം നേടുമേ ഞാന്‍ പൊന്നു നാഥനെ ശാശ്വതമാമെന്‍ പാര്‍പ്പിടമോ […]

No Picture

എന്റെ ബലമായ കര്‍ത്തനെന്‍

July 13, 2009 admin 0

എന്റെ ബലമായ കര്‍ത്തനെന്‍ ശരണമതാകയാല്‍പാടിടും ഞാനുലകില്‍ഏറ്റം ഉറപ്പുള്ള മറവിടമാണെനിക്കെന്‍ പ്രിയന്‍ചാരിടും ഞാനവനില്‍ ഹാ ഹല്ലെലുയ്യ ഗീതം പാടിടും ഞാന്‍എന്റെ ജീവിത യാത്രയതില്‍എന്റെ അല്ലലഖിലവും തീര്‍ത്തിടും നാള്‍ –നോക്കി പാര്‍ത്തിടും ഞാനുലകില്‍ എല്ലാക്കാലത്തും ആശ്രയം വച്ചിടുവാന്‍നല്ല […]

No Picture

എനിക്കായ്‌ കരുതാമെന്നുരച്ചവനെ

July 13, 2009 admin 0

എനിക്കായ്‌ കരുതാമെന്നുരച്ചവനെഎനിക്കൊട്ടും ഭയമില്ല നിനച്ചിടുമ്പോള്‍എനിക്കായ്‌ കരുതുവാന്‍ ഇഹത്തിലില്ലേ ഒന്നുംചുമത്തുന്നെന്‍ ഭാരമെല്ലാം നിന്റെ ചുമലില്‍ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വാടിക്കുഴഞ്ഞിടുമ്പോള്‍ഭക്ഷണമായ്‌ കാകനെന്റെ അരികില്‍ വരുംഅപ്പവും ഇറച്ചിയിവ കരത്തില്‍ തരും ജീവ –ഉറവയിന്‍ തോടെനിക്ക് ദാഹം തീര്‍ത്തിടും കാക്കകളെ വിചാരിപ്പിന്‍ […]

No Picture

എന്‍ പ്രാണനാഥനെന്നു വരും

June 16, 2009 admin 0

എന്‍ പ്രാണനാഥനെന്നു വരുംഎന്നുതീരും എന്റെ വേദനകള്‍ അകുലത്തില്‍ ആശ്വസിപ്പാന്‍ആവശ്യങ്ങളില്‍ ആശ്രയിപ്പാന്‍അങ്ങല്ലാതാരും ഇല്ലെനിക്ക്ആത്മ നാഥാ ഈ പാരിടത്തില്‍ പ്രിയരെല്ലാം കൈവിടുമ്പോള്‍പ്രതികൂലമായ്‌ മാറിടുമ്പോള്‍പ്രാണപ്രിയാ ഈ ഏഴയാകുംപ്രാണിയെ നീ കൈവിടുമോ ? നല്ലതല്ലാതൊന്നുമില്ലനീ നല്കുമെല്ലാം നന്മയല്ലോനിത്യത തന്നില്‍ എത്തുവോളംനീ […]

No Picture

കാണാമിനീം കാണാമിനീം

June 6, 2009 admin 0

കാണാമിനീം കാണാമിനീം എന്നാനന്ദമാം എന്നേശുവിനെകാണും ഞാനിനി .. ആണി എനിക്കായ്‌ തുളച്ച തന്‍ തിരു പാണികള്‍ മുത്തിടുവാന്‍കണ്ണീരെനിക്കായ്‌ ഒലിച്ച തന്‍ മുഖം കണ്ടു നിന്നിടുവാന്‍കാത്തു കാത്തു പാര്‍ത്തിടുന്നു ഞാന്‍കാന്താ വരുവാന്‍ കാലമാകുമോ? ഇന്നു മണ്ണില്‍ […]

No Picture

എന്നെ കരുതുവാന്‍ കാക്കുവാന്‍

June 4, 2009 admin 0

എന്നെ കരുതുവാന്‍ കാക്കുവാന്‍ പാലിപ്പാന്‍ യേശുഎന്നും മതിയായവന്‍ വരുമാപത്തില്‍ നല്‍ തുണ താന്‍പെരും താപത്തില്‍ നല്‍ തണല്‍ താന്‍ഇരുള്‍ മൂടുമെന്‍ ജീവിത പാതയിലുംതരും വെളിച്ചവുമഭയവും താന്‍ എന്റെ ഭാരങ്ങള്‍ തന്‍ ചുമലില്‍വച്ചു ഞാനിന്നു വിശ്രമിക്കുംദു:ഖ […]

No Picture

നിന്‍ ദാനം ഞാന്‍

March 26, 2009 admin 0

ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോപശ്ചാത്തല സംഗീതം: ഐസക് ജോണ്‍ ആലാപനം: സ്മിതപശ്ചാത്തല സംഗീതം: ആല്‍ബര്‍ട്ട് വിജയന്‍

No Picture

യെരുശലേമെന്‍ ഇമ്പ വീടെ

March 19, 2009 admin 0

യെരുശലേമെന്‍ ഇമ്പ വീടെ എപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വന്നു ചേരുംധരണിയിലെ പാടും കേടും എപ്പോളിങ്ങോഴിയും ഭക്തരിന്‍ ഭാഗ്യ തലമേ പരിമള സ്ഥലം നീയേദു:ഖം വിചാരം പ്രയത്നം നിങ്കല്‍ അങ്ങില്ലേ രാവുമന്ധകാരം വെയില്‍ ശീതവുമങ്ങില്ലേദീപ തുല്യം ശുദ്ധരങ്ങു […]

No Picture

സാധുവെന്നെ കൈവിടാതെ

March 15, 2009 admin 0

സാധുവെന്നെ കൈ വിടാതെ-നാഥനെന്നും നടത്തിടുന്നു കണ്ണുനീരിന്‍ താഴ് വരയില്‍കരയുന്ന വേളകളില്‍കൈവിടില്ലെന്‍ കര്‍ത്തനെന്റെകണ്ണുനീരെല്ലാം തുടയ്ക്കും കൊടും കാറ്റും തിരമാലയുംപടകില്‍ വന്നാഞ്ഞടിക്കുംനേരമെന്റെ ചാരെയുണ്ട്നാഥനെന്നും വല്ലഭനായ്‌ വിണ്ണിലെന്റെ വീടൊരുക്കിവേഗം വന്നിടും പ്രിയനായ്‌വേല ചെയ് തെന്‍ നാള്‍കള്‍ തീര്‍ന്ന്വീട്ടില്‍ ചെല്ലും […]