അനശ്വര നാമം സർവേശ്വര നാമം

February 5, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

അനശ്വര നാമം സർവേശ്വര നാമം അതുല്യമാം നാമം അത്യുന്നത നാമം സർവാധികാരം ഉള്ള നാമം അതല്ലോ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ നാമം