No Picture

നിത്യത

March 16, 2011 admin 0

മലയാളി ക്രൈസ്തവര്‍ സഭാവ്യത്യാസമെന്യേ പാടാറുള്ള മനോഹരങ്ങളായ ചില പഴയ ഗാനങ്ങള്‍ .. മനോരമ മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘നിത്യത‘എന്ന ആല്‍ബത്തിലൂടെ … രാഗ.കോമില്‍ നിന്നും ഗാനാമൃതത്തിന്റെ അനുവാചകര്‍ക്കായി… ഗാനങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ലായ്കയില്‍ നിന്നെന്നെ യേശു മണവാളന്‍ നമ്മെ […]

No Picture

തുണയെനിക്കേശുവേ

March 16, 2011 admin 0

മലയാളി ക്രൈസ്തവര്‍ സഭാവ്യത്യാസമെന്യേ പാടാറുള്ള മനോഹരങ്ങളായ ചില പഴയ ഗാനങ്ങള്‍ .. മനോരമ മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘തുണയെനിക്കേശുവേ ‘എന്ന ആല്‍ബത്തിലൂടെ … രാഗ.കോമില്‍ നിന്നും ഗാനാമൃതത്തിന്റെ അനുവാചകര്‍ക്കായി… ഗാനങ്ങള്‍ എത്ര നല്ലവന്‍ എന്നേശു നായകന്‍ […]

No Picture

ക്രൂശിന്‍ സ്‌നേഹം

March 16, 2011 admin 0

മലയാളി ക്രൈസ്തവര്‍ സഭാവ്യത്യാസമെന്യേ പാടാറുള്ള മനോഹരങ്ങളായ ചില പഴയ ഗാനങ്ങള്‍ .. മനോരമ മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ക്രൂശിന്‍ സ്‌നേഹം‘എന്ന ആല്‍ബത്തിലൂടെ … രാഗ.കോമില്‍ നിന്നും ഗാനാമൃതത്തിന്റെ അനുവാചകര്‍ക്കായി… ഗാനങ്ങള്‍ ദേവേശാ യേശുപരാ ദൈവകരുണയിന്‍ ധന […]

No Picture

നിത്യ സ് നേഹത്താല്‍ എന്നെ സ് നേഹിച്ചു

December 28, 2010 admin 0

നിത്യ സ് നേഹത്താല്‍ എന്നെ സ് നേഹിച്ചുഅമ്മയേകിടും സ് നേഹത്തേക്കാള്‍ലോകം നല്‍കിടും സ് നേഹത്തേക്കാള്‍അങ്ങേ വിട്ടെങ്ങും പോകയില്ല ഞാന്‍അങ്ങില്‍ ചേര്‍ന്നെന്നും ജീവിക്കും ഞാന്‍സത്യ സാക്ഷിയായ് ജീവിക്കും ഞാന്‍ നിത്യരക്ഷയാല്‍ എന്നെ രക്ഷിച്ചുഏകരക്ഷകന്‍ യേശുവിനായ്ലോകരക്ഷകന്‍ യേശുവിനായ്നിന്‍ […]

No Picture

രക്ഷിതാവിനെ കാണ്‍ക പാപീ

September 23, 2009 admin 0

രക്ഷിതാവിനെ കാണ്‍ക പാപീനിന്റെ പേര്‍ക്കല്ലയോ ക്രൂശിന്മേല്‍ തൂങ്ങുന്നു കാല്‍വരി മലമേല്‍ നോക്കു നീകാല്‍കരം ചേര്‍ന്നിതാ ആണിമേല്‍ തൂങ്ങുന്നു ധ്യാനപീഠം അതില്‍ കയറിഉള്ളിലെ കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ടു നീ കാണുക പാപത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നവനേനിന്റെ പേര്‍ക്കല്ലയോ തൂങ്ങുന്നീ രക്ഷകന്‍ […]

No Picture

കണ്ടാലും കാല്‍വരിയില്‍

September 23, 2009 admin 0

കണ്ടാലും കാല്‍വരിയില്‍കുരിശില്‍ ശിരസ്സതും ചാഞ്ഞു പരന്‍കണ്ടീടുക പ്രിയനേ നിനക്കായ്തൂങ്ങിടുന്നു മൂന്നാണികളില്‍ ശിരസ്സില്‍ മുള്‍മുടിയണിഞ്ഞവനായ്‌ഹൃദയം നിന്ദയാല്‍ തകര്‍ന്നവനായ്വേദനയാല്‍ ഏറ്റം വലഞ്ഞവനായ്തന്‍ ജീവനെ വെടിയുന്നു സ്വയം നിനക്കായ് ലോക സ്ഥാപനം മുതല്‍ അറുക്കപ്പെട്ടകളങ്കമില്ല ദൈവ കുഞ്ഞാടിതാലോകത്തിന്‍ പാപങ്ങള്‍ […]

No Picture

ആശ്ചര്യമേ ഇതു ആരാല്‍ വര്‍ണ്ണിച്ചിടാം

August 9, 2009 admin 0

ആശ്ചര്യമേ ഇതു ആരാല്‍ വര്‍ണ്ണിച്ചിടാംകൃപയെ കൃപയെ കൃപയേ കൃപയേചിന്തിയല്ലോ സ്വന്ത രക്തം എനിക്കായ്‌ ചന്തം ചിന്തും തിരുമേനി എനിക്കായ്‌സ്വന്തമായ എല്ലാറ്റെയും വെടിഞ്ഞുബന്ധമില്ലാത്ത ഈ എഴയെ ഓര്‍ത്തുവീണ്ടെടുത്തു എന്നെയും എന്നെയും എന്നെയും ദൂരത്തിരുന്ന ഈ ദ്രോഹിയാം […]

No Picture

മനമേ ചഞ്ചലമെന്തിനായ്

July 22, 2009 admin 0

മനമേ ചഞ്ചലമെന്തിനായ്,കരുതാന്‍ വല്ലഭനില്ലയോജയ വീരനായ്‌ ആ ആ ആ … നാളയെ നിനച്ചു നടുങ്ങേണ്ടദു:ഖ വേളകള്‍ വരുമെന്ന് കലങ്ങേണ്ടകാലമെല്ലാമുള്ള മനുവേലന്‍കരുതാതെ കൈവിടുമോ? ആ ആ ആ … വാനിലെ പറവകള്‍ പുലരുന്നുനന്നായ്‌ വയലിലെ താമര […]

No Picture

യേശുവിന്‍ സ് നേഹത്താല്‍

June 20, 2009 admin 0

യേശുവിന്‍ സ് നേഹത്താല്‍ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നെതന്‍ സ്നേഹ മാധുര്യം ചിന്താതീതമത്രേഹാ! എത്ര ആഴമേ യേശുവിന്‍ സ്നേഹമേആയതിന്‍ ധ്യാനമെന്‍ ജീവിത ഭാഗ്യമേ കര്‍ത്താവാം കുഞ്ഞാടിന്‍ കല്യാണ നാളതില്‍കാന്തയായ്‌ തന്‍ മുന്‍പില്‍ എന്നെയും നിര്‍ത്തുവാന്‍ഘോരമാം പാടുകള്‍ ക്രൂരരാം […]

No Picture

നീയല്ലോ ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ

June 20, 2009 admin 0

നീയല്ലോ ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേനീയല്ലാതില്ല ഭൂവില്‍ ആഗ്രഹിപ്പാന്‍ ആരുമേ നീയല്ലോ ഞങ്ങള്‍ക്കായി മന്നിടത്തില്‍ വന്നതുംനീചരാം ഞങ്ങളുടെ പാപമെല്ലാം ഏറ്റതും അന്നന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ളതെല്ലാം തന്നു പോറ്റുന്നോന്‍ഇന്നുമെന്നും കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള വാക്കു തന്നവന്‍ കാല്‍വരി മലമുകള്‍ ഏറി നീ […]

No Picture

മഹല്‍ സ്‌നേഹം മഹല്‍ സ്‌നേഹം

June 15, 2009 admin 0

മഹല്‍ സ്‌നേഹം മഹല്‍ സ്‌നേഹം പരലോക പിതാവ് തന്‍മകനെ മരിപ്പതിനായ്‌ കുരിശില്‍ കൈ വെടിഞ്ഞോ ?മകനെ മരിപ്പതിനായ്‌ (3) കുരിശില്‍ കൈവെടിഞ്ഞോ ? സ്വര്‍ഗ്ഗ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉള്ളനുഗ്രഹം നമുക്കായ്‌സകലവും നല്കിടുവാന്‍ പിതാവിന് ഹിതമായ്‌സകലവും നല്കിടുവാന്‍ […]

No Picture

സര്‍വ്വ പാപ കറകള്‍ തീര്‍ത്തു

May 12, 2009 admin 0

സര്‍വ്വ പാപ കറകള്‍ തീര്‍ത്തു നരരെ രക്ഷിച്ചീടുവാന്‍ഉര്‍വ്വിനാഥന്‍ യേശു ദേവന്‍ ചൊരിഞ്ഞ തിരു രക്തമേ.. യേശുവോടീ ലോകര്‍ ചെയ്തതോര്‍ക്ക നീ എന്നുള്ളമേവേദനയോടേശു ദേവന്‍ ചൊരിഞ്ഞ തിരു രക്തമേ.. കാട്ടുചെന്നായ് കൂട്ടമായ്‌ ഒരാടിനെ പിടിച്ചപോല്‍ കൂട്ടമായ്‌ […]

No Picture

ഞാന്‍ നിന്നെ കൈവിടുമോ?

April 10, 2009 admin 0

ഞാന്‍ നിന്നെ കൈവിടുമോ?ഒരുനാളും മറക്കുമോ?ആരു മറന്നാലും മറക്കാത്തവന്‍അന്ത്യത്തോളം കൂടെയുള്ളവന്‍ കാക്കയാലാഹാരം നല്‍കിയവന്‍കാട പക്ഷികളാല്‍ പോറ്റിയവന്‍കാണുന്നവന്‍ എല്ലാം അറിയുന്നവന്‍കണ്മണി പോലെന്നെ കാക്കുന്നവന്‍ മരുഭൂമിയില്‍ മന്ന ഒരുക്കിയവന്‍മാറയെ മധുരമായ്‌ തീര്‍ത്തവന്‍മാറാത്തവന്‍ ചിറകില്‍ മറയ്ക്കുന്നവന്‍മഹത്വത്തില്‍ എന്നെ ചേര്‍ക്കുന്നവന്‍ ആലാപനം: […]

No Picture

ഞാന്‍ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കല്‍

March 23, 2009 admin 0

ഞാന്‍ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കല്‍സാധു ക്ഷീണന്‍ കുരുടന്‍സര്‍വ്വവും എനിക്കെച്ചില്‍പൂര്‍ണ്ണ രക്ഷ കാണും ഞാന്‍ ശരണം എന്‍ കര്‍ത്താവേവാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടെതാഴ്മയായ്‌ കുമ്പിടുന്നുരക്ഷിക്ക എന്നെ ഇപ്പോള്‍ വാഞ്ചിച്ചു നിന്നെ എത്രദോഷം വാണെന്നില്‍ എത്രഇമ്പമായ്‌ ചൊല്ലുന്നേശുഞാന്‍ കഴുകിടും നിന്നെ മുറ്റും […]

No Picture

ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍

March 23, 2009 admin 2

ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ നിന്നെന്നെനിന്നുടെ ഛായയില്‍ സൃഷ്ടിച്ചുനിത്യമായ് സ് നേഹിച്ചെന്നെ നിന്റെപുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ.. നിന്‍ മഹാ കൃപയ്ക്കായ്‌നിന്നെ ഞാന്‍ സ്തുതിച്ചീടുമെന്നും ഈ ലോകത്തില്‍ വന്നേശു എന്റെമാലൊഴിപ്പാന്‍ സഹിച്ചു ബഹു –പീഡകള്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ പങ്ക-പാടുകള്‍ നീച […]

No Picture

ദൈവ കരുണയിന്‍ ധന മഹാത്മ്യം

March 23, 2009 admin 0

ദൈവ കരുണയിന്‍ ധന മഹാത്മ്യംനാവാല്‍ വര്‍ണ്യമോ ? ദൈവ സുതന്‍ പശു ശാലയില്‍ നരനായ്‌അവതരിച്ചത് വെറും കഥയോ ?ഭുവനമൊന്നാകെ ചമച്ചവനൊരു ചെറുഭവനവും ലഭിച്ചതില്ലെന്നോ? പരമസമ്പന്നനീ ധാരണിയിലേറ്റംദരിദ്രനായ്‌ തീര്‍ന്നു സ്വമനസ്സാല്‍നിരുപമ പ്രഭയണിഞ്ഞിരുന്നവന്‍ പഴന്തുണി-ധരിച്ചത് ചെറിയ സംഗതിയോ? […]

No Picture

ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിടുന്നു

March 20, 2009 admin 0

ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിടുന്നുവിശ്വാസക്കണ്ണാല്‍ ഞാന്‍ നോക്കിടുമ്പോള്‍സ് നേഹമേറിടുന്ന രക്ഷകന്‍ സന്നിധൌആനന്ദക്കൂട്ടരെ കാണുന്നല്ലോ ആമോദത്താല്‍ തിങ്ങി ആശ്ചര്യമോടവര്‍ചുറ്റും നിന്നു സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നുതങ്ക തിരുമുഖം കാണ്മാന്‍ കൊതിച്ചവര്‍ഉല്ലാസമോടിതാ നോക്കിടുന്നു തന്‍ മക്കളിന്‍ കണ്ണുനീരെല്ലാം താതന്‍ താന്‍എന്നേക്കുമായ്‌ തുടച്ചിതല്ലോപൊന്‍ […]

No Picture

ദേവേശാ യേശുപരാ

March 20, 2009 admin 0

ദേവേശാ യേശു പരാജീവനെനിക്കായ് വെടിഞ്ഞോ?ജീവനറ്റ പാപികള്‍ക്ക്നിത്യജീവന്‍ കൊടുപ്പാനായ്‌ നീ മരിച്ചോ? ഗദസമന പൂവനത്തില്‍അധിക ഭാരം വഹിച്ചതിനാല്‍അതി വ്യഥയില്‍ ആയിട്ടുംതാതനിഷ്ടം നടപ്പതിനനുസരിച്ചു ഹന്നാസിന്‍ അരമനയില്‍മന്നവാ നീ വിധിക്കപ്പെട്ടുകന്നങ്ങളില്‍ കരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുമന്നാ നിന്നെ അടിച്ചവര്‍ പരിഹസിച്ചു പീലാത്തോസെന്നവനുംവിലമതിച്ചു […]

No Picture

ക്രൂശിന്മേല്‍ ക്രൂശിന്മേല്‍ കാണുന്നതാരിതാ?

March 19, 2009 admin 0

ക്രൂശിന്മേല്‍ ക്രൂശിന്മേല്‍ കാണുന്നതാരിതാ?പ്രാണ നാഥന്‍ പ്രാണ നാഥന്‍എന്‍ പേര്‍ക്കായ് ചാകുന്നു ഇത്രമാം സ്നേഹത്തെ എത്ര നാള്‍ തള്ളി ഞാന്‍ഈ മഹാ പാപത്തെ ദൈവമേ ഓര്‍ക്കല്ലേ പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാന്‍ ഞാനിനി പോകുമോദൈവത്തിന്‍ പൈതലായ്‌ ജീവിക്കും ഞാനിനി […]

No Picture

ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു

March 15, 2009 admin 0

ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചുഇത്രത്തോളം ദൈവമെന്നെ നടത്തിഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ നിന്നെന്നെ ഉയര്‍ത്തിഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു ഹാഗാറിനെപ്പോലെ ഞാന്‍ കരഞ്ഞപ്പോള്‍യാക്കോബിനെപ്പോലെ ഞാന്‍ അലഞ്ഞപ്പോള്‍മരുഭൂമിയില്‍ എനിക്ക് ജീവജലം തന്നെന്നെഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു ഏകനായ് നിന്ദ്യനായ് പരദേശിയായ് നാടും വീടും വിട്ടു […]