No Picture

കൃപയാലത്രേ ആത്മ രക്ഷ

January 5, 2012 admin 0

കൃപയാലത്രേ ആത്മ രക്ഷ!അത് വിശ്വാസത്താല്‍ നേടുകവില കൊടുത്തു വാങ്ങുവാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല!അത് ദാനം.. ദാനം … ദാനം… !!! മലകള്‍ കയറിയാല്‍ കിട്ടുകില്ലക്രിയകള്‍ നടത്തിയാല്‍ നേടുകില്ലനന്മകള്‍ നോമ്പുകള്‍ നേര്‍ച്ചകള്‍ കാഴ്ചകള്‍ഇവയാലൊന്നും രക്ഷ സാദ്ധ്യമല്ല ….! ഈ […]

No Picture

ദൈവത്തിന്‍ കുഞ്ഞാടേ സര്‍വ വന്ദനത്തിനും യോഗ്യന്‍ നീ

January 20, 2011 admin 0

ദൈവത്തിന്‍ കുഞ്ഞാടേ സര്‍വ വന്ദനത്തിനും യോഗ്യന്‍ നീജ്ഞാനവും ശക്തിയും ധനം ബലം സ്തുതി ബഹുമാനമെല്ലാം നിനക്കേ.. ഘോര പിശാചിന്‍ നുകം നീങ്ങാന്‍  പോരാ സ്വയത്തിന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ചോരയിന്‍ ചൊരിച്ചിലാല്‍  യേശുവേ ഈ വന്‍ പോരിനെ തീര്‍ത്തവന്‍ […]

No Picture

പ്രാര്‍ത്ഥനയാല്‍ സാധിക്കാത്ത കാര്യമില്ലൊന്നും

February 8, 2010 admin 0

പ്രാര്‍ത്ഥനയാല്‍ സാധിക്കാത്ത കാര്യമില്ലൊന്നുംപ്രാര്‍ത്ഥിക്കാത്ത കാരണത്താല്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലൊന്നുംയാചിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങള്‍ പ്രാപിച്ചുവെന്നുവിശ്വാസത്തോടെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകില്‍ നിശ്ചയം ഫലം നിങ്ങളെന്നില്‍ എന്‍ വചനം നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലുംവാസം ചെയ്കില്‍ യാചനകള്‍ സാദ്ധ്യമായിടുംഎന്നോട് ചേര്‍ന്നൊരു നാഴിക ഉണര്‍ന്നിരിക്കാമോപാപക്കെണികള്‍ ഒഴിഞ്ഞു പോകാന്‍ മാര്‍ഗമതല്ലയോ മടുത്തു പോകാതൊടുക്കത്തോളം […]

No Picture

ഇദ്ധരയില്‍ എന്നെ ഇത്രമേല്‍ സ് നേഹിപ്പാന്‍

October 3, 2009 admin 0

ഇദ്ധരയില്‍ എന്നെ ഇത്രമേല്‍ സ് നേഹിപ്പാന്‍എന്തുള്ളു ഞാന്‍ അപ്പനേ – നിന്റെഉദ്ധാരണത്തെ ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തു ദിനം പ്രതിസന്തോഷിക്കുന്നത്യന്തം പുത്രന്റെ സ് നേഹത്തെ ക്രൂശിന്മേല്‍ കാണുമ്പോള്‍ശത്രു ഭയം തീരുന്നു – എന്നെമിത്രമാക്കിടുവാന്‍ കാണിച്ച നിന്‍ കൃപഎത്ര […]

No Picture

എന്നവിടെ വന്നു ചേരും ഞാന്‍

September 2, 2009 admin 0

എന്നവിടെ വന്നു ചേരും ഞാന്‍മമ കാന്താ നിന്നെവന്നു കണ്ടു വാഞ്ഛ തീരും ഹാ..നിന്നോട് പിരിഞ്ഞിന്നരകുല –ത്തിരിക്കയെന്നതിന്നൊരിക്കലും സുഖംതന്നിടുന്നതില്ലായ്കയാല്‍പരനേശുവേ ഗതി നീ എനിക്കിനി നിന്‍ മുഖത്ത് നിന്നു തൂകുന്ന മൊഴിയെന്റെതാപമിന്നു നീക്കിടുന്നു നായകാനിന്നതി മൃദുവായ കൈയിനാല്‍എന്നെ […]

No Picture

നീയെന്റെ സങ്കേതം നീയെനിക്കാശ്വാസം

August 7, 2009 admin 0

നീയെന്റെ സങ്കേതം നീയെനിക്കാശ്വാസംനീയെന്റെ സ് നേഹിതനും നീയെനിക്കെല്ലാമല്ലോ ഒന്നേ എന്നാശയതെ നിന്റെ പൊന്‍ മുഖം കാണേണംകണ്ണീര് തോറും നാള്‍ എനിക്കേറ്റമടുത്തല്ലോ ശത്രുക്കള്‍ വളഞ്ഞാലും മിത്രങ്ങള്‍ അകന്നാലുംശത്രുക്കള്‍ മുമ്പാകെ എന്നെ ഉയര്‍ത്തും നീ ലോകം വെറുത്താലും […]

No Picture

നിനക്കായെന്‍ ജീവനെ മരക്കുരിശില്‍

July 23, 2009 admin 0

നിനക്കായെന്‍ ജീവനെ മരക്കുരിശില്‍ വെടിഞ്ഞെന്‍ മകനേദിനവുമിതിനെ മറന്നു ഭൂവി നീവസിപ്പതെന്തു കണ്മണിയെ ? വെടിഞ്ഞു ഞാനെന്റെ പരമ മോദങ്ങള്‍അഖിലവും നിന്നെ കരുതിനിന്റെ കഠിന പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിപ്പതി –ന്നടിമവേഷം ഞാനെടുത്തു വലിച്ചു കാല്‍കരം പഴുതിണയാക്കിപിടിച്ചിരുമ്പാണി ചെലുത്തിഒട്ടും […]

No Picture

മേലിലുള്ളെരുശലെമേ

July 1, 2009 admin 0

മേലിലുള്ളെരുശലെമേ കാലമെല്ലാം കഴിയുന്നനാളിലെന്നെ ചേര്‍ക്കണേ നിന്‍ കൈകളില്‍ – നാഥാലളിത കൃപയുടെ വരിഷമനുദിനമനുഭവിപ്പതിനരുളണേസഭയാകുമീ പുഷ്പമാം സാധു നൈതലില്‍നിന്റെ പാലനമല്ലാതെയെന്തീ പൈതലില്‍ ഹാ! കലങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നീ ആകുലയായ്‌ കിടന്നാലുംനാകനാഥന്‍ കടാക്ഷിക്കും നിന്റെ മേല്‍ – കാന്തന്‍പ്രേമ […]

No Picture

മണവാളനേശു വരുന്നിതല്ലോ

July 1, 2009 admin 0

മണവാളനേശു വരുന്നിതല്ലോമണവാട്ടി വേഗം ഒരുങ്ങിടട്ടെ ലോകമെല്ലാം ലക്ഷ്യം കണ്ടു തുടങ്ങിവേഗം വരും യേശു ലോക രക്ഷകന്‍ അത്തിവൃക്ഷം പൂത്തു തളിര്‍ത്തു കാണ്മിന്‍വീണ്ടെടുപ്പിന്‍ കാലം അടുത്തിതല്ലോ യുദ്ധവും പകര്‍ച്ച വ്യാധികളെല്ലാംക്രിസ്തുവരവിന്റെ സത്യ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കള്ളനെന്ന പോല്‍ […]

No Picture

ദിനമനു മംഗളം ദേവാധി ദേവാ

June 29, 2009 admin 0

ദിനമനു മംഗളം ദേവാധി ദേവാദേവാധി ദേവാ ദേവാധി ദേവാ ദിവി മരുവീടും ജീവികളാകെദിനവും നിന്നടിയിണ പണിയുന്നു നാഥാ നിന്‍ തിരു തേജസ്സ്‌ അന്തരമെന്യേചന്തമായ് അടിയങ്ങള്‍ കാണ്മതിന്നരുള്‍ക തിരുക്കരം തന്നില്‍ ഇരിക്കുമച്ചെങ്കോല്‍ഭരിച്ചിടുന്നഖിലവും വിചിത്രമാം വിധത്തില്‍ ഏതൊരു […]

No Picture

ദേവാധി ദേവന്‍ നീ രാജാധി രാജന്‍

June 24, 2009 admin 0

ദേവാധി ദേവന്‍ നീ രാജാധി രാജന്‍ദൂതന്മാര്‍ രാപ്പകല്‍ വാഴ്ത്തിടുന്നോന്‍മണ്ണിലും വിണ്ണിലും ആരാധ്യനായിഉന്നത നന്ദനന്‍ നീ യോഗ്യനാം നീയെന്നും യോഗ്യന്‍ നീയെന്നും യോഗ്യന്‍ദൈവത്തിന്‍ കുഞ്ഞാടെ നീ യോഗ്യനാംസ്‌തോത്രം സ്തുതി ബഹുമാനങ്ങളെല്ലാംസ്വീകരിപ്പാന്‍ എന്നും നീ യോഗ്യനാം സ്വര്‍ഗ്ഗ […]

No Picture

യേശു രാജന്‍ വേഗം തന്റെ വാന സമൂഹവുമായ്‌

June 18, 2009 admin 0

യേശു രാജന്‍ വേഗം തന്റെ വാന സമൂഹവുമായ്‌വന്നിടും ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജാവായ്‌ വാഴുവാനായ് യേശു രാജന്‍ വരുന്നുണ്ട് ലോകത്തില്‍ വാഴുവാനായ്ഏവരോടും കല്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുങ്ങിക്കൊള്‍വാനായ്‌ ഇന്നു ഞങ്ങള്‍ ദു:ഖിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തില്‍ നിന്ദിതരായ്അന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആനന്ദിച്ചിടും ദൂതരാല്‍ […]

No Picture

നാഥാ നിന്‍ നാമമെത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം മഹോന്നതം

May 31, 2009 admin 0

നാഥാ നിന്‍ നാമമെത്രയോ ശ്രേഷ്ഠം മഹോന്നതംസൌരഭ്യം തൈലം പോള്‍ രമ്യം മനോഹരം താവക നാമം പാപിക്ക്‌ നല്കുന്നു സാന്ത്വനംസ്വൈര്യ നിവാസം കണ്ടത്തില്‍ മേവുന്നു നിന്‍ ജനം നിന്നെയുള്‍ത്താരില്‍ ഓര്‍ക്കയെന്‍ ഉള്ളതു കൌതുകംധന്യമെന്‍ കണ്‍കള്‍ കാണുകില്‍ […]

No Picture

കുരിശും നിജ തോളില്‍

April 10, 2009 admin 0

രചന: ടി. കെ. സാമുവേല്‍ആലാപനം: കെസ്റ്റര്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സാംസണ്‍ കോട്ടൂര്‍

No Picture

പരമ പിതാവിനെ പാടി

March 23, 2009 admin 0

രചന: ടി. കെ. സാമുവേല്‍ആലാപനം: കെസ്റ്റര്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സാംസണ്‍ കോട്ടൂര്‍

No Picture

ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു

March 15, 2009 admin 0

ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചുഇത്രത്തോളം ദൈവമെന്നെ നടത്തിഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ നിന്നെന്നെ ഉയര്‍ത്തിഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു ഹാഗാറിനെപ്പോലെ ഞാന്‍ കരഞ്ഞപ്പോള്‍യാക്കോബിനെപ്പോലെ ഞാന്‍ അലഞ്ഞപ്പോള്‍മരുഭൂമിയില്‍ എനിക്ക് ജീവജലം തന്നെന്നെഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു ഏകനായ് നിന്ദ്യനായ് പരദേശിയായ് നാടും വീടും വിട്ടു […]

No Picture

അംബ യെരുശലേം

March 15, 2009 admin 2

“പുതിയ യെരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭര്‍ത്താവിന്നായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നു, ദൈവ സന്നിധിയില്‍ നിന്നു തന്നെ, ഇറങ്ങുന്നതും ഞാന്‍ കണ്ടു” – വെളിപ്പാടു: 21:2; (കൂടുതല്‍ വായനക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് […]