No Picture

സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞുപദേശി – ലഘു ചലച്ചിത്രം

July 30, 2011 admin 0

കര്‍ത്താവിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നത് ചിലവുള്ള കാര്യമാണ്. അബദ്ധത്തിലോ ആരുടെയെങ്കിലും നിര്‍ബന്ധത്താലുമോ ആരും ഭക്തരായി തീരുന്നില്ല. മന:പൂര്‍വമായ സമര്‍പ്പണത്തോടെയുള്ള ജീവിതമാണ് ആത്മീക പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള വഴി. പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, പലതും വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കേണ്ടി വരും, പലതിനും മറുപടി നല്‍കാന്‍ […]

No Picture

എന്റെ ഭാവി എല്ലാമെന്റെ ദൈവമറിയുന്നു

August 4, 2010 admin 0

സര്‍വ്വേശ്വരനായ ദൈവം എന്നെ നേരിട്ടറിയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പിന്നെ ഭയമെന്തിനാണ്? ദൈവത്തില്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ധൈര്യമായി എപ്പോഴും പാടാവുന്ന ഒരു പാട്ടാണിത്! ഒരു നിശ്ചയവുമില്ലാതെ ഈ ജീവിത വഴികളില്‍ സുനിശ്ചിതമായ ഒന്നുണ്ട്, എന്നെ ദൈവം അറിയുന്നു!! […]

No Picture

കര്‍ത്താവേ നിന്‍ രൂപം

October 29, 2009 admin 2

കര്‍ത്താവേ നിന്‍ രൂപം എനിക്കെല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷമേസ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഇതുപോലില്ലോര്‍ രൂപം വേറെ അരക്കാശിനും മുതലില്ലാതെ തല ചായ്പ്പാനും സ്ഥലമില്ലാതെമുപ്പത്തിമൂന്നരക്കൊല്ലം പാര്‍ത്തലത്തില്‍ പാര്‍ത്തല്ലോ നീ ജന്മ സ്ഥലം വഴിയമ്പലം ശയ്യാഗൃഹം പുല്‍ക്കൂടാക്കിവഴിയാധാര തേരിലായ് നീ ഭൂലോകത്തില്‍ […]

No Picture

ഉണരുക നീയെന്‍ ആത്മാവേ

August 9, 2009 admin 0

ഉണരുക നീയെന്‍ ആത്മാവേചേരുക യേശുവിന്‍ അരികില്‍ നീതുണയവനല്ലാതാരുള്ളീഏഴകള്‍ നമ്മെ പാലിപ്പാന്‍ പുതിയൊരു നാള്‍ നമുക്കണഞ്ഞു വന്നുഎങ്ങനെ നാമിന്നു ജീവിക്കേണ്ടുപാപത്തിന്‍ തിരകളാല്‍ അലഞ്ഞിടാതെയേശുവെ നോക്കി നാം ജീവിക്കണം ഓരോരോ ദിവസമതുപോലെഭൂവിലെ വാസവും നീങ്ങിപ്പോകുംനീയതു ധ്യനിച്ചീശങ്കല്‍ആശ്രയം പുതുക്കണം […]

No Picture

മന്നവനേ മഹോന്നതാ

August 9, 2009 admin 0

മന്നവനേ മഹോന്നതാ നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ വന്ദിക്കുന്നു ഇദ്ധരയില്‍ നീ ഒഴിഞ്ഞില്ലാരുമേ ഞങ്ങള്‍ക്കാശ്രയമായ് മേലിലും നീ മാത്രമെ ദൈവ ദൂതര്‍ സൈന്യം നിന്നെ നമിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാ ദോഷികളാം ഞങ്ങളതിലെന്തുള്ളൂ ഓര്‍ത്താല്‍ നിന്റെ നാമം ചൊല്ലിടാനും പോരായേ […]

No Picture

ഇനിമേല്‍ എനിക്കില്ലോര്‍ ഭയം

August 9, 2009 admin 0

ഇനിമേല്‍ എനിക്കില്ലോര്‍ ഭയംവിശ്വാസക്കപ്പലില്‍ കാറ്റുകള്‍ അടിച്ചാല്‍തിരകള്‍ മേല്‍ അലഞ്ഞാല്‍നാശത്തിന്‍ പാറമേല്‍ തട്ടിയിട്ടുടയാ –തേശു എന്‍ പ്രിയനേ കാണുമേ ഞാന്‍കാണുമേ ഞാന്‍ കാണുമേ ഞാന്‍ (2)സ്വര്‍ഗ്ഗ സിയോന്‍ പുരിയവിടെയെത്തീ –ട്ടേശുവെന്‍ പ്രിയനേ കാണുമേ ഞാന്‍ ഉണ്ടൊരു […]

No Picture

നിനക്കു വേണ്ടി ഞാന്‍ ധരയിലെന്തു വേണമോ

July 25, 2009 admin 0

നിനക്കു വേണ്ടി ഞാന്‍ ധരയിലെന്തു വേണമോഎനിക്ക് വേറില്ലാശ ഒന്നെന്നേശു മാത്രമെ എവിടെപ്പോയി ഞാന്‍ അവനായ്‌ ജീവന്‍ വയ്ക്കണംഅവിടെത്തന്നെ പോവാന്‍ എനിക്കു മനസ് നല്‍കണേ ദുരിത ക്ലേശമോ വിവിധ പീഡ പേടിയോവരികിലെന്നരികിലേശു കരുണ സമുദ്രമേ തരുന്ന […]

No Picture

അനുഗ്രഹക്കടലേ എഴുന്നള്ളി വരിക

July 16, 2009 admin 0

അനുഗ്രഹക്കടലേ എഴുന്നള്ളി വരികയി –ന്നനുഗ്രഹമടിയാരില്‍ അളവെന്യേ പകരാന്‍പിച്ചള സര്‍പ്പത്തെ നോക്കിയ മനുജര്‍ –ക്കൊക്കെയുമനുഗ്രഹ ജീവന്‍ നീ നല്‍കിയേ എന്നില്‍ നിന്നു കുടിച്ചിടുന്നോര്‍ വയറ്റില്‍ നി –ന്നനുഗ്രഹ ജലനദി ഒഴുകുമെന്നരുളി നീപന്ത്രണ്ടപ്പോസ് തലന്‍മാരില്‍ക്കൂടാദ്യമായ്‌പെന്തക്കോസ്തിന്‍ നാളില്‍ ഒഴുക്കിയ […]

No Picture

ആനന്ദമുണ്ടെനി – ക്കാനന്ദമുണ്ടെനി

May 28, 2009 admin 0

ആനന്ദമുണ്ടെനി – ക്കാനന്ദമുണ്ടെനിക്കേശു മഹാരാജ സന്നിധിയില്‍ ലോകം എനിക്കൊരു ശാശ്വതമല്ലെന്ന്സ് നേഹം നിറഞ്ഞേശു ചൊല്ലീട്ടുണ്ട്സ്വര്‍ല്ലോക നാട്ടുകാര്‍ക്കിക്ഷിതിയില്‍ പല-കഷ്ട സങ്കടങ്ങള്‍ വന്നിടുന്നുകര്‍ത്താവേ നീ എന്റെ സങ്കേതമാകയാല്‍ഉള്ളില്‍ മന:ക്ലേശം ലേശമില്ലവിശ്വാസ കപ്പലില്‍ സ്വര്‍പ്പുരം ചേരുവാന്‍ചുക്കാന്‍ പിടിക്കണേ പൊന്നു […]

No Picture

പൊന്നേശു തമ്പുരാന്‍

May 27, 2009 admin 0

പൊന്നേശു തമ്പുരാന്‍ നല്ലൊരു രക്ഷകന്‍എന്നെ സ് നേഹിച്ചു തന്‍ ജീവന്‍ വച്ചു സ്വര്‍ഗ്ഗ സിംഹാസനം താതന്റെ മാര്‍വതുംദൂതന്മാര്‍ സേവയും വിട്ടെന്‍ പേര്‍ക്കായ്‌ദാസനെപ്പോലവന്‍ ജീവിച്ചു പാപി എന്‍ശാപം ശിരസ്സതിലേറ്റിടുവാന്‍ എന്തൊരു സ് നേഹമീ സാധുവേ ഓര്‍ത്തു […]

No Picture

ദു:ഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം

March 26, 2009 admin 0

“അന്യനാട്ടില്‍ ” നിന്നും സുഹൃത്ത് ‘കുര്യന്‍ ‘ പ്രത്യേകം അയച്ചു തന്ന വരികള്‍ കൂടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ദു:ഖത്തിന്റെ പാന പാത്രംകര്‍ത്താവെന്റെ കയ്യില്‍ തന്നാല്‍സന്തോഷത്തോടത് വാങ്ങിഹല്ലെലുയ്യ പാടിടും ഞാന്‍ ദോഷമായിട്ടൊന്നും എന്നോ-ടെന്റെ താതന്‍ ചെയ്കയില്ലഎന്നെ അവന്‍ […]

No Picture

ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിടുന്നു

March 20, 2009 admin 0

ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിടുന്നുവിശ്വാസക്കണ്ണാല്‍ ഞാന്‍ നോക്കിടുമ്പോള്‍സ് നേഹമേറിടുന്ന രക്ഷകന്‍ സന്നിധൌആനന്ദക്കൂട്ടരെ കാണുന്നല്ലോ ആമോദത്താല്‍ തിങ്ങി ആശ്ചര്യമോടവര്‍ചുറ്റും നിന്നു സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നുതങ്ക തിരുമുഖം കാണ്മാന്‍ കൊതിച്ചവര്‍ഉല്ലാസമോടിതാ നോക്കിടുന്നു തന്‍ മക്കളിന്‍ കണ്ണുനീരെല്ലാം താതന്‍ താന്‍എന്നേക്കുമായ്‌ തുടച്ചിതല്ലോപൊന്‍ […]

No Picture

എന്റെ ദൈവം മഹത്വത്തില്‍

March 20, 2009 admin 0

എന്റെ ദൈവം മഹത്വത്തില്‍ ആര്‍ദ്രവാനായ് ജീവിക്കുമ്പോള്‍സാധു ഞാനീ ക്ഷോണി തന്നില്‍ ക്ലേശിപ്പാന്‍ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെന്റെയുള്ളം ചൊല്ലുന്നു വൈഷമ്യമുള്ളേതു കുന്നും കരകേറി നടകൊള്‍വാന്‍രക്ഷകനെന്‍ കാലുകള്‍ക്ക് വേഗമായ്‌തീര്‍ന്നെന്‍ പാതയില്‍ ഞാന്‍ മാനിനെപ്പോലോടിടും ആരുമെനിക്കില്ലെന്നോ ഞാന്‍ ഏകനായി തീര്‍ന്നുവെന്നോമാനസത്തില്‍ ആദി […]

No Picture

ക്രൂശിന്മേല്‍ ക്രൂശിന്മേല്‍ കാണുന്നതാരിതാ?

March 19, 2009 admin 0

ക്രൂശിന്മേല്‍ ക്രൂശിന്മേല്‍ കാണുന്നതാരിതാ?പ്രാണ നാഥന്‍ പ്രാണ നാഥന്‍എന്‍ പേര്‍ക്കായ് ചാകുന്നു ഇത്രമാം സ്നേഹത്തെ എത്ര നാള്‍ തള്ളി ഞാന്‍ഈ മഹാ പാപത്തെ ദൈവമേ ഓര്‍ക്കല്ലേ പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാന്‍ ഞാനിനി പോകുമോദൈവത്തിന്‍ പൈതലായ്‌ ജീവിക്കും ഞാനിനി […]

No Picture

ഉഷ:കാലം നാമെഴുന്നേല്‍ക്കുക

March 17, 2009 admin 0

ഉഷ:കാലം നാമെഴുന്നേല്‍ക്കുകപരനേശുവേ സ്തുതിപ്പാന്‍ഉഷ:കാലം എന്താനന്ദം നമ്മള്‍പ്രിയനോടടുത്തിടുകില്‍ ഇതു പോലൊരു പ്രഭാതംനമുക്കടുത്തിടുന്നു മനമേഹാ എന്താനന്ദം നമ്മള്‍ പ്രിയനാശോഭാ സൂര്യനായ്‌ വരും നാള്‍ നന്ദിയാലുള്ളം തുടിച്ചിടുന്നുതള്ളയാം യേശു കാരുണ്യംഓരോന്നോരോന്നായ്‌ ധ്യാനിപ്പാനിത്നല്ല സന്ദര്‍ഭമാകുന്നു ഇന്നലെ ഭൂവില്‍ പാര്‍ത്തിരുന്നവര്‍എത്രപേര്‍ ലോകം […]

No Picture

എന്റെ ദൈവം സ്വര്‍ഗ്ഗ സിംഹാസനം

March 16, 2009 admin 0

എന്റെ ദൈവം സ്വര്‍ഗ്ഗ സിംഹാസനംതന്നില്‍ എന്നില്‍ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓര്‍ത്തിടുന്നു (2) അപ്പനും അമ്മയും വീടും ധനങ്ങളുംവസ്തു സുഖങ്ങളും കര്‍ത്താവത്രേ (2)പൈതല്‍ പ്രായം മുതല്‍ ഇന്നേ വരെ എന്നെപോറ്റി പുലര്‍ത്തിയ ദൈവം മതി (2) (എന്റെ […]

No Picture

എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാന്‍

March 16, 2009 admin 0

എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാന്‍ – വേറെയില്ലൊന്നുംയേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നുചാവിനെ വെന്നുയിര്‍ത്തവന്‍ വാന ലോകമതില്‍ ചെന്നുസാധുവെന്നെയോര്‍ത്തു നിത്യം താതനോട് യാചിക്കുന്നുക്രൂശില്‍ മരിച്ചീശനെന്‍ പേര്‍ക്കായ് വീണ്ടെടുത്തെന്നെസ്വര്‍ഗ്ഗ കനാന്‍ നാട്ടില്‍ ആക്കുവാന്‍പാപം നീങ്ങി ശാപം മാറി മൃത്യുവിന്മേല്‍ ജയമേകിവേഗം […]