ചിന്താകുലങ്ങളെല്ലാം യേശുവിന്‍മേല്‍ ഇട്ടുകൊള്‍ക

June 29, 2012 admin 0

ചിന്താകുലങ്ങളെല്ലാം യേശുവിന്‍മേല്‍ ഇട്ടുകൊള്‍ക അവന്‍ കരുതുന്നല്ലോ നിനക്കായ് ഇദ്ധരയില്‍ അതിശയമായ് !

No Picture

നീയെന്റെ സങ്കേതം നീയെനിക്കാശ്വാസം

August 7, 2009 admin 0

നീയെന്റെ സങ്കേതം നീയെനിക്കാശ്വാസംനീയെന്റെ സ് നേഹിതനും നീയെനിക്കെല്ലാമല്ലോ ഒന്നേ എന്നാശയതെ നിന്റെ പൊന്‍ മുഖം കാണേണംകണ്ണീര് തോറും നാള്‍ എനിക്കേറ്റമടുത്തല്ലോ ശത്രുക്കള്‍ വളഞ്ഞാലും മിത്രങ്ങള്‍ അകന്നാലുംശത്രുക്കള്‍ മുമ്പാകെ എന്നെ ഉയര്‍ത്തും നീ ലോകം വെറുത്താലും […]

No Picture

ആനന്ദമാം ഇമ്പ കനാന്‍

August 6, 2009 admin 0

ആനന്ദമാം ഇമ്പ കനാന്‍ എന്‍ സ്വന്തമേപ്രിയ പിതാവിന്‍ മുഖം കണ്ടിടുമേനാള്‍ തോറുമേ അത്ഭുതമായ്‌ എന്നെ താങ്ങിടുംനാഥന്‍ യേശു എന്നോടിരിക്കും ചേറ്റില്‍ നിന്നെന്നെ തൂക്കിയെടുത്തുമാറ്റി മനം പുതുതാക്കിയല്ലോകല്ലായ എന്‍ ഉള്ളം ഉരുക്കിയ കാല്‍വരിയെകണ്ടു നന്ദിയാല്‍ പാടിടുമേ […]

No Picture

മാറാത്തവന്‍ വാക്കു മാറാത്തവന്‍

July 22, 2009 admin 0

മാറാത്തവന്‍ വാക്കു മാറാത്തവന്‍കൂടെയുണ്ടെന്നരുള്‍ ചെയ്തവന്‍മാറുകില്ല വാക്കു മാറുകില്ലഒരു നാളിലും കൈവിടില്ല ഹാ എത്ര ആനദം ഈ ജീവിതംഭീതി തെല്ലുമില്ലാ ജീവിതംകാവലിനായ് തന്റെ ദൂതരെന്റെ ചുറ്റുംജാഗരിക്കുന്നെപ്പോഴുംപാടുമെന്‍ ജീവിത നാള്‍കള്‍ ഏല്ലാംനന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ചിടും ഞാന്‍ ഏകനായി മരുയാത്രയത്തില്‍ദാഹമേറ്റ് […]

No Picture

ഭയപ്പെടേണ്ടാ ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ടാ

July 16, 2009 admin 0

ഭയപ്പെടേണ്ടാ ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ടാഇമ്മാനുവേല്‍ നിന്റെ കൂടെയ്ണ്ട്എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകള്‍ ഓര്‍ത്താല്‍വര്‍ണിപ്പാന്‍ ആയിരം നാവുകള്‍ പോരാ സിംഹങ്ങള്‍ നടുവില്‍ തള്ളപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിനിയുംതീച്ചൂള നിന്നെ മൂടിയെന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ടിനിയുംകണ്‍മണി പോല്‍ നിന്നെ കാക്കുന്ന ദൈവംതന്നുള്ളം കൈയില്‍ വഹിച്ചിടുമെന്നും കൂട്ടിനായ്‌ ആരും […]

No Picture

യഹോവ യിരെ യിരെ യിരെ

May 28, 2009 admin 0

യഹോവ യിരെ യിരെ യിരെ (2)തന്‍ മക്കള്‍ക്കായ്‌ ദൈവം കരുതുന്നുന്നതമായ്‌ആകുലമോ ഇനിയും ? യഹോവ യിരെ എന്‍ ഹൃദയേ സമാധാനം യഹോവ യിരെഎന്‍ ഭവനെ സര്‍വ്വ നന്മകളും യഹോവ യിരെഹാലലൂയ (5)തന്‍ മകനായ് ജീവിക്കും […]

No Picture

യേശു എന്‍ സ്വന്തം ഹല്ലെലുയ്യ!

March 15, 2009 admin 0

യേശു എന്‍ സ്വന്തം ഹല്ലെലുയ്യഎന്നുടെ ഭാഗ്യം ചൊല്ലിക്കൂടാപഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയ്കണ്ടാലും സര്‍വ്വം പുതിയതായ്‌ എനിക്ക് പാട്ടും പ്രശംസയുംദൈവ കുഞ്ഞാടും തന്‍ കുരിശുംഎനിക്ക് പാട്ടും പ്രശംസയുംദൈവ കുഞ്ഞാടും തന്‍ കുരിശും യേശു എന്‍ സ്വന്തം ഹല്ലെലുയ്യഞാന്‍ […]