No Picture

യേശുരാജന്‍ വരവായ് പ്രിയരേ..

March 23, 2011 admin 0

യേശുരാജന്‍ വരവായ് പ്രിയരേ..യേശുരാജന്‍ വരവായ് .. ഉണര്‍ന്നെണീക്കുക നമ്മള്‍ഉണര്‍ന്ന ജയഗീതവുമായ്ഉയര്‍ന്നിടട്ടെ യേശുമഹേശന്‍ഉണര്‍ന്ന ഭക്തരിന്‍ ഗാനംഉയരും നാം ഒന്നായ് വാനില്‍യേശുവേ എതിരേല്‍പ്പാനായ് കാഹളനാദം കേള്‍ക്കുംകര്‍ത്തനില്‍ മരിച്ചവരുയിര്‍ക്കുംകണ്ടിടും ശുദ്ധര്‍ അഖിലരു മന്നാള്‍കണ്ടിടുമേശുവിന്‍ കൂടെകഷ്ടങ്ങളും പട്ടിണി ദുരിതംകണ്ണുനീരും തീരാറായ് […]

No Picture

കാല്‍വരിമേട്ടില്‍ ശോണിതമണിഞ്ഞു

March 23, 2011 admin 0

കാല്‍വരിമേട്ടില്‍ ശോണിതമണിഞ്ഞുകാണുവതാരോ മരക്കുരിശില്‍പാപികളെ പ്രതി ഉന്നതം വെടിഞ്ഞുപാരിതില്‍ വന്ന പാപവിനാശകന്‍ മൂന്നാം നാളില്‍ കല്ലറയില്‍ നിന്നുംമുക്തനായ് തീര്‍ന്ന ജയവീരന്‍മൂന്നുലോകര്‍ മുഴംകാല്‍ മടക്കും പാതെ..മുത്തിടു മന്നാള്‍ നിന്‍ ദാസര്‍ രചന: പി. എം. ജോസഫ്‌ആലാപനം: എലിസബത്ത്‌ […]

No Picture

എന്‍ നാഥാ.. വരുമോ ഏഴയെ ചേര്‍പ്പാന്‍

March 23, 2011 admin 0

എന്‍ നാഥാ.. വരുമോ ഏഴയെ ചേര്‍പ്പാന്‍എന്‍ തുമ്പം നീങ്ങിടാറായ്എന്നും പാടിടും പ്രേമഗാനം ഞാന്‍ നിന്‍ പ്രേമം വീഞ്ഞിലുംനീ ആയിരങ്ങളിലും സുന്ദരന്‍നിന്‍ കൂടുള്ള വാസം ആനന്ദംഎന്‍ ഇഹത്തില്‍ കഷ്ടം നിസ്സാരങ്ങള്‍ .. വിണ്ണില്‍ കാഹളം കേള്‍ക്കും […]

No Picture

ദേവാധി ദേവാ ത്രിയേകാ..

March 23, 2011 admin 0

ദേവാധി ദേവാ ത്രിയേകാ..താവക തൃപ്പദം തന്നില്‍ആശയോടെത്തിടും ഈ നിന്റെ ദാസനെആശിര്‍വദിക്കണം ഈശാ.. നാള്‍തോറും ഭാരം ചുമക്കുംനല്ലൊരു രക്ഷകന്‍ നീ താന്‍നന്ദിയാലെന്നുള്ളം നിന്‍ തിരു സന്നിധൌനിത്യം സ്തുതിക്കുന്നു നാമം നിന്‍ സ്നേഹമെത്രയോ ശ്രേഷ്ഠംനീയെനിക്കെന്തോരാശ്വാസംനീയെനിക്കാനന്ദം നീയെന്റെ പാലകന്‍നിന്‍ […]

No Picture

വന്നിടുക. സ് നേഹമായ് വിളിച്ചിടുന്നു യേശു

March 22, 2011 admin 0

വന്നിടുക സ് നേഹമായ് വിളിച്ചിടുന്നു യേശുമന്നിടത്തില്‍ മാനവര്‍ സമസ്തരും – വന്നിടുക ഉന്നതത്തില്‍ നിന്നെ ചേര്‍ത്തിടുവാന്‍യേശു ഉലകിതില്‍ ബലിയായ് തീര്‍ന്നുകന്നത്തിലടികള്‍ മുഷ്ടിയാലിടികള്‍കഷ്ടങ്ങളും നിന്ദകളും സഹിച്ചു പാപിയായി പാരില്‍ നീ മരിച്ചാല്‍അങ്ങ് പാതാളത്തില്‍ ചേര്‍ന്നിടും സുനിശ്ചിതംപാപങ്ങള്‍ […]

No Picture

ഓ, പാടും ഞാനേശുവിന് പാരിലെന്‍ ജീവിതത്തില്‍

March 22, 2011 admin 0

ഓ, പാടും ഞാനേശുവിന് പാരിലെന്‍ ജീവിതത്തില്‍ എന്റെ വിലാപം നൃത്തമായ് തീര്‍ക്കാന്‍ എന്നുടെ രട്ടഴിപ്പാന്‍ എത്തിയീ ഭൂതലത്തില്‍ എഴയെ സ് നേഹിച്ചവന്‍ നല്ലവന്‍ നീയേ, വന്ദിതന്‍ നീയെന്‍ അല്ലലകറ്റിയതും നീ ഇല്ലിതുപോലൊരുവന്‍ വല്ലഭനായ് ധരയില്‍ […]

No Picture

ഓ.. പാടും ഞാനേശുവിന് (ആല്‍ബം)

March 17, 2011 admin 1

ഓ.. പാടും ഞാനേശുവിനു, വിശുദ്ധനാം കര്‍ത്താവേ, വന്നോളിന്‍ സോദരരേ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ ഗാനങ്ങളാല്‍ മലയാള ക്രൈസ്തവഗാന ശ്രോതാക്കള്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ ഗാനരചയിതാവ് നിര്യാതനായ സുവിശേഷകന്‍ ശ്രീ. പി. എം. ജോസഫ് കല്‍പ്പറ്റയും അദ്ധേഹത്തിന്റെ പുത്രന്‍ ശ്രീ. […]

No Picture

വിശുദ്ധനാം കര്‍ത്താവേ

June 18, 2010 admin 0

വിശുദ്ധനാം കര്‍ത്താവേവിശ്വസ്തനാം കര്‍ത്താവേവീണ്ടെടുത്തല്ലോ ഏഴയാമെന്നെവീണു വണങ്ങി സ്തുതിച്ചിടുന്നെ പാപമാം ചേറ്റില്‍ നിന്നുയര്‍ത്തിയെന്നെപാറയാം ക്രിസ്തുവില്‍ നിറുത്തിയല്ലോപാടുവാനായ് പുതു പാട്ട് തന്നുപാടി സ്തുതിക്കുമെന്നായുസ്സെല്ലാം ആദരിക്കേണ്ടവര്‍ അവഗണിച്ചാല്‍അനുഗ്രഹിച്ചിടുന്നനുദിനവുംആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുആയിരം മനുഷ്യരില്‍ നല്ലവനായ് പര്‍വതങ്ങളും കുന്നുകളുംപാരിതില്‍ നിന്നും മാറിയാലുംപരിശുദ്ധനുടെ വന്‍ […]

No Picture

ഉണരുക തോഴാ യേശു വന്നിടാറായ്

November 22, 2009 admin 0

ഉണരുക തോഴാ യേശു വന്നിടാറായ്ഉന്നതത്തില്‍ ദൂതന്മാര്‍ കാഹളം ധ്വനിക്കാറായ് യേശു വന്നിടും യേശു വന്നിടുംയേശു വന്നിടും യേശു വന്നിടും മണ്‍മയമാം ദേഹം വിണ്‍മയമായ് മാറ്റാന്‍മണ്ണും വിണ്ണും ചമച്ചോന്‍ മന്നിതില്‍ വരുമേകണ്ണുനീര്‍ മായ്ക്കും കാന്തന്‍ കരത്താല്‍ […]

No Picture

വന്നോളിന്‍ സോദരരേ

July 23, 2009 admin 0

വന്നോളിന്‍ സോദരരെ – നിങ്ങള്‍കേട്ടോളിന്‍ സുവിശേഷംവിട്ടോളിന്‍ പാപവഴികള്‍സ്വീകരിപ്പിന്‍ ക്രിസ്തേശുവിനെ ആദാമ്യപാപം നിമിത്തംപാപികളായി മാനവരെല്ലാംമയ്യത്തിന്‍ ഓഹരിക്കാരായ്മാനവരെല്ലാരും… ഈ ദുനിയാവിലെ മനുസ്സന്മാരെല്ലാംഅള്ളാവില്‍ നിന്നകന്നതിനാലെഇബിലീസിന്‍ അടിമകളായിഹലാക്കിലായല്ലോ ! മനവരിന്‍ രക്ഷക്കായൊരുമാര്‍ഗം അള്ളയൊരുക്കിയത്മാനത്തെ മലക്കുകള്‍ പാടിമാധുരി തിങ്ങും ഗീതങ്ങള്‍ മാനവരിന്‍ […]