കൃപയേറും നിൻ ആജ്ഞയാൽ

May 5, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

James Montgomery രചിച്ച “According to thy gracious word” എന്നാരംഭിക്കുന്ന ആംഗലേയ ഗാനത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ. കൃപയേറും നിൻ ആജ്ഞയാൽ അത്യന്തം താഴ്മയില്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ എന്‍ പേര്‍ക്കായി ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞോനെ