Category: Holy Beats

Holy Beats

നീ എന്റെ രക്ഷകന്‍ നീ എന്റെ പാലകന്‍

നീ എന്റെ രക്ഷകന്‍ നീ എന്റെ പാലകന്‍നീ എന്റെ അഭയ സ്ഥാനം നീറിടും വേളയില്‍ നീ എനിക്കേകിടും-നന്മയിന്‍ നീരുറവ നീ ഞങ്ങള്‍ക്കേകിടും നന്മകള്‍ ഓര്‍ത്തെന്നുംപാടിടും സ്തുതി ഗീതങ്ങള്‍ആകുല നേരത്തും ആനന്ദ ഗാനങ്ങള്‍പാടി ഞാന്‍ ആശ്വസിക്കും ജീവിത സാഗരേ ഘോരമാം അലകള്‍അടിക്കടി ഉയര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍കര്‍ത്താവിലെപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചാര്‍ക്കുവിന്‍സ്തോത്ര യാഗം കഴിപ്പിന്‍ ആലാപനം: ജോസ് ജോര്‍ജ്പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സാബു ആന്റണി

നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടിടും

നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടിടുംഎന്റെ യേശു നാഥാഎനിക്കായ്‌ നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കുംഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാന്‍ അര്‍ഹിക്കാത്ത നന്മകളുംഎനിക്കേകിടും കൃപാനിധേയാചിക്കാത്ത നന്മകള്‍ പോലുമീഎനിക്കേകിയോനു സ്തുതി സത്യ ദൈവത്തിന്‍ ഏക പുത്രനായ്‌നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാന്‍വരും കാലം ഒക്കെയും നിന്‍കൃപാവരങ്ങള്‍ ചൊരികയെന്നില്‍ ആലാപനം: ജോസ് ജോര്‍ജ്പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സാബു ആന്റണി ആലാപനം: അനീഷ്‌

എന്നേശുവല്ലാതില്ലെനിക്കൊരാശ്രയം ഭൂവില്‍

എന്നേശുവല്ലാതില്ലെനിക്കൊരാശ്രയം ഭൂവില്‍നിന്‍ മാര്‍വിലല്ലാതില്ലെനിക്കു വിശ്രമം വേറെഈ പാരിലും പരത്തിലും നിസ്തുല്യനെന്‍ പ്രിയന്‍ എന്‍ രക്ഷകാ എന്‍ ദൈവമേ നീ അല്ലാതില്ലാരുംഎന്‍ യേശു മാത്രം മതിയെനിക്കേതു നേരത്തും വന്‍ ഭാരങ്ങള്‍ പ്രയാസങ്ങള്‍ നേരിടും നേരത്തുംഎന്‍ ചാരവേ ഞാന്‍ കാണുന്നുണ്ടെന്‍ സ് നേഹ സഖിയായ്‌ഈ ലോക സഖികളെല്ലാരും മാറിപ്പോയാലും എന്‍ ക്ഷീണിത രോഗത്തിലും നീ മാത്രമെന്‍ വൈദ്യന്‍മറ്റാരെയും ഞാന്‍ കാണുന്നില്ലെന്‍ രോഗ ശാന്തിക്കായ്‌നിന്‍ മാര്‍വിടം എന്‍ ആശ്രയം…

എന്നേശു നാഥനേ എന്നാശ നീയെ

എന്നേശു നാഥനേ എന്നാശ നീയെഎന്നാളും മന്നില്‍ നീ മതിയേ ആരും സഹായം ഇല്ലാതെ പാരില്‍പാരം നിരാശയാല്‍ നീറും നേരംകൈത്താങ്ങലേകുവാന്‍ കണ്ണുനീര്‍ തുടപ്പാന്‍കര്‍ത്താവെ നീ അല്ലാതാരുമില്ല ഉറ്റവര്‍ സ് നേഹം അറ്റുപോയാലുംഏറ്റം പ്രിയര്‍ വിട്ടു മാറിയാലുംമാറ്റമില്ലാത്ത മിത്രം നീ മാത്രംമറ്റാരുമില്ല പ്രാണപ്രിയാ രചന: ചാള്‍സ് ജോണ്‍ആലാപനം: എലിസബത്ത്പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വി. ജെ. പ്രതീഷ്‌ ആലാപനം: വിനീതപശ്ചാത്തല സംഗീതം: കുട്ടിയച്ചന്‍ 

എന്റെ പ്രാണസഖി യേശുവേ

എന്റെ പ്രാണ സഖി യേശുവെഎന്റെ ഉള്ളത്തിന്‍ ആനന്ദമേഎന്നെ നിന്‍ മാര്‍വില്‍ ചേര്‍ പ്പാനായ്‌വന്നിതാ ഇപ്പോള്‍ നിന്‍ പാദത്തില്‍ അരുള്‍ക അരുള്‍ക ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍കര്‍ത്താവെ ഈ നിന്റെ ദാസര്‍ക്ക്‌ദിവ്യ ഗീതത്തെ നീ കാട്ടുക നിന്നെ സ് നേഹിക്കുന്ന മക്കള്‍ക്ക്‌ഉള്ളതാം എല്ലാ പദവികളുംഅടിയാനും തിരിച്ചറിവാന്‍അപ്പനെ ബുദ്ധിയെ തെളിക്ക എന്റെ ആയുസിന്റെ നാളെല്ലാംനീ പോയ വഴിയേ പോകുവാന്‍ആശയോടേശുവേ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ജീവ ബലിയായി നല്കുന്നെരചന: ജോണ്‍ ഈശോആലാപനം: രാജേഷ്‌ എച്ച്.…

പരിശുദ്ധന്‍ മഹോന്നത ദേവന്‍

പരിശുദ്ധന്‍ മഹോന്നത ദേവന്‍പാരിലെങ്ങും വിളങ്ങും മഹേശന്‍സ്വര്‍ഗീയ സൈന്യങ്ങള്‍ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുംസ്വര്‍ലോക നാഥനാം മശിഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാലേലുയ്യ .. അവനത്ഭുത മന്ത്രിയാം ദൈവംനിത്യ താതനും വീരനാം ദൈവംഉന്നത ദേവന്‍ നീതിയിന്‍ സൂര്യന്‍രാജാധി രാജനാം മശിഹാ കോടാ കോടി തന്‍ ദൂത സൈന്യവുമായ്മേഘാരൂഡനായ് വരുന്നിതാ വിരവില്‍തന്‍ പ്രിയ സുതരെ തന്നോട് ചേര്‍പ്പാന്‍വേഗം വരുന്നേശു രാജന്‍ രചന: ഭക്ത വത്സലന്‍ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍ ആലാപനം: കുട്ടിയച്ചന്‍…

നിന്‍ സ് നേഹമെത്രയോ

രചന: സാമുവേല്‍ വര്‍ഗീസ്‌ആലാപനം: കെസ്റ്റര്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സ്റ്റീഫന്‍ ദേവസ്സി

നിരുപമ സ് നേഹമതിന്‍

രചന: പ്രൊഫ: ഈശോ മാത്യുസംഗീതം: ജോസ് ജോര്‍ജ് ആലാപനം: ജോസ് ജോര്‍ജ് & ടീംപശ്ചാത്തല സംഗീതം: സുനില്‍ സോളമന്‍

എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാന്‍

എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാന്‍ – വേറെയില്ലൊന്നുംയേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നുചാവിനെ വെന്നുയിര്‍ത്തവന്‍ വാന ലോകമതില്‍ ചെന്നുസാധുവെന്നെയോര്‍ത്തു നിത്യം താതനോട് യാചിക്കുന്നുക്രൂശില്‍ മരിച്ചീശനെന്‍ പേര്‍ക്കായ് വീണ്ടെടുത്തെന്നെസ്വര്‍ഗ്ഗ കനാന്‍ നാട്ടില്‍ ആക്കുവാന്‍പാപം നീങ്ങി ശാപം മാറി മൃത്യുവിന്മേല്‍ ജയമേകിവേഗം വരാമെന്നുരച്ചിട്ടാമയം തീര്‍ത്താശ നല്കി നല്ല ദാസന്‍ എന്ന് ചൊല്ലും നാള്‍ തന്റെ മുമ്പാകെലജ്ജിതനായ്‌ തീര്‍ന്നു പോകാതെനന്ദിയോടെന്‍ പ്രിയന്‍ മുന്‍പില്‍ പ്രേമ കണ്ണീര്‍ ചൊരിഞ്ഞിടാന്‍ഭാഗ്യമേറും മഹോത്സവ വാഴ്ച്ചകാലം വരുന്നല്ലോ എന്റെ…

പാടി പുകഴ്ത്തിടാം ദേവ ദേവനെ

പാടി പുകഴ്ത്തിടം ദേവദേവനെപുതിയതാം കൃപകളോടെഇന്നലെയുമിന്നും എന്നും മാറാ യേശുവെനാം പാടി പുകഴ്ത്താം യേശു എന്ന നാമമേഎന്‍ ആത്മാവിന്‍ ഗീതമേഎന്‍ പ്രിയ യേശുവെ ഞാനെന്നുംവാഴ്ത്തിപ്പുകഴ്ത്തിടുമേ ഘോര ഭയങ്കര കാറ്റും അലയുംകൊടിയതായ്‌ വരും നേരത്തില്‍കാക്കും കരങ്ങളാല്‍ ചേര്‍ത്ത് മാര്‍വണച്ചസ്നേഹം നിത്യം പാടും ഞാന്‍ പെറ്റ തള്ള കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും‘ഞാന്‍ മറക്കാ’ എന്ന വാര്‍ത്തയാല്‍താഴ്ത്തി എന്നെ തന്‍ കരത്തില്‍ വച്ചുജീവപാതെ എന്നും ഓടും ഞാന്‍ ആലാപനം: ലേഖപശ്ചാത്തല സംഗീതം:…