Category: ECHOS

ECHOS

കാരുണ്യക്കടലേ കരളലിയണമേ

കാരുണ്യക്കടലേ കരളലിയണമേകാത്തു കൊള്ളണമേ അടിയനെ ദിനവും കൈകളാല്‍ താങ്ങി നടത്തുകെന്നെ നീകൈവരും ബലമെനിക്കാധികള്‍ നീങ്ങി ഊറ്റമായ്‌ അടിക്കും കാറ്റിലെന്‍ പടകില്‍ഏറ്റവും സുഖമായ്‌ യാത്ര ചെയ്തിടുവാന്‍ ഈ മരുഭൂമിയില്‍ നീ മതി സഖിയായ്‌ആമയം നീങ്ങി ക്ഷേമമായ് വസിപ്പാന്‍ രചന: ടി. കെ. സാമുവേല്‍ആലാപനം: എം. വി. സണ്ണി & സോണിയ ബോബന്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: ജോസ് മാടശേരില്‍

ഇന്നുമെന്നും എന്നാശ്രയമായ്‌

ഇന്നുമെന്നും എന്നാശ്രയമായ്‌ഇങ്ങിനീം യേശു മതിയാംഎന്നാധിയെല്ലാം ഒന്നായ്‌ അകന്നുപോകുന്നു തന്‍ ചാരെ വരുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ആശ്രയിക്കും എന്‍ ദൈവമെന്നെഅനാഥനായ് കൈവിടുമോ?കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കും കൈകള്‍ പിടിക്കുംകാത്തിടും കണ്മണി പോലെ ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞ എന്‍ ജീവ നാഥന്‍ജീവിക്കുന്നത്യുന്നതനായ്അവനുണ്ടെനിക്ക് എല്ലാമായ്‌ എന്നുംഅവനിയില്‍ കരുതുവാനായ്‌ കഷ്ടതകളില്‍ മാറാത്ത നല്ലകര്‍ത്താവെനിക്കുള്ളതിനാല്‍കലങ്ങാതെ ഉലകില്‍ തുടരുന്നു ദിനവുംകൃപയാലെ ഹാ! ഹല്ലെലുയ്യ…രചന: ചാള്‍സ് ജോണ്‍ആലാപനം: എം. വി. സണ്ണി ആലാപനം: വിനീത വര്‍ഗീസ്‌പശ്ചാത്തല സംഗീതം: കുട്ടിയച്ചന്‍ 

എന്നേശുവേ നീയാശ്രയം

എന്നേശുവേ നീയാശ്രയംഎന്നാളും മന്നിലീ സാധുവിന്‌എല്ലാരും പാരില്‍ കൈ വിട്ടാലുംഎന്നെ കരുതുന്ന കര്‍ത്താവ്‌ നീ ആകുല നേരത്തെന്‍ ചാരത്തണഞ്ഞുഏകുന്നു സാന്ത്വനം നീ എനിക്ക്ആകയാല്‍ ഇല്ല തെല്ലും ഭയംപകലും രാവും നീ അഭയം ചിന്തി നീ ചെന്നിണം ക്രൂശില്‍ അതാലെന്‍ബന്ധനം നീക്കി നീ സ്വന്തമാക്കിഎന്തൊരു ഭാഗ്യ നിത്യബന്ധംസന്തതം പാടും സന്തോഷമായ്‌ എന്ന് നീ വന്നിടും എന്നാത്മ നാഥാവന്നല്ലാതെന്നാധി തീരുകില്ലഒന്നേ എന്‍ ആശ നിന്നെ കാണ്മാന്‍ആമേന്‍ കര്‍ത്താവെ വന്നീടണേ…

ഉയര്‍ത്തിടും ഞാന്‍ എന്റെ കണ്‍കള്‍

ഉയര്‍ത്തിടും ഞാന്‍ എന്റെ കണ്‍കള്‍ തുണയരുളും വന്‍ ഗിരിയില്‍എന്‍ സഹായം വാനം ഭൂമി അഖിലം വാഴും യഹോവയില്‍ യിസ്രായേലിന്‍ കാവല്‍ക്കാരന്‍ നിദ്രാഭാരം തൂങ്ങുന്നില്ലയാഹോവയെന്‍ പാലകന്‍ താന്‍ ഇല്ലെനിക്ക് ഖേദമൊട്ടും ശത്രുഭയം നീക്കിയെന്നെ മാത്രതോറും കാത്തിടുന്നുനീതിയിന്‍ സത്പാതകളില്‍ നിത്യവും നടത്തിടുന്നു ശോഭയേറും സ്വര്‍പ്പുരിയിന്‍ തീരമതില്‍ ചേര്‍ത്തിടുന്നുശോഭിത പുരത്തിന്‍ വാതില്‍ എന്‍ മുന്‍പില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടിടുന്നു വാനസേന ഗാനം പാടി വാണിടുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗ സിയോന്‍ധ്യാനിച്ചിടും നേരമെന്റെ മാനസം…

നീതിമാന്മാരിന്‍ കൂടാരങ്ങളില്‍

നീതിമാന്മാരിന്‍ കൂടാരങ്ങളില്‍ജയ സംഗീതങ്ങള്‍ പാടിടുവിന്‍യേശുവില്‍ വിശ്വസിച്ചാര്‍ത്തിടുവിന്‍ , ജയ സന്തോഷമേ! ജയ സന്തോഷമേ! ജയ സന്തോഷമേ!യേശുവില്‍ വിശ്വസിച്ചാശ്രയിച്ചാല്‍ ജയ സന്തോഷമേ! വൈരിയിന്‍ പാശങ്ങള്‍ ഛേദിക്കുവാന്‍സ്വര്‍ഗീയ തേജസ്സുപേക്ഷിച്ചു താന്‍മര്‍ത്യര്‍ക്കുദ്ധാരണം നല്കീടിനാന്‍ , ജയ സന്തോഷമേ നിത്യമാം നീതിക്കായുയിര്‍ത്തു താന്‍മൃത്യുവിന്‍ ഭീതി സംഹരിച്ചു താന്‍നിത്യ സമാധാനം വരുത്തി താന്‍ , ജയ സന്തോഷമേ തേജസ്സില്‍ വേഗത്തില്‍ വന്നിടും താന്‍വ്യാജമാം പൂജകള്‍ നീക്കിടുവാന്‍രാജത്വം ആശ്രിതര്‍ക്കേകിടുവാന്‍ , ജയ സന്തോഷമേ…

മധുരതരം തിരു വേദം

മധുരതരം തിരു വേദംമാനസ മോദ വികാസം തരുമിതു നിത്യം പരിചയിച്ചീടില്‍നിരവധി നന്മകളുണ്ടാം പരമധനം ഇതില്‍ കണ്ടാല്‍ വനോളി നീങ്ങി ഇരുളുമന്നേരംഭാനുവിന്‍ ദീപ്തിപോല്‍ നിന്നു ഭാസരുളീടുമിതെന്നും ബഹുവിധ കഷ്ടമാം കൈപ്പുകള്‍ മൂലംമധുരമശേഷവും പോകെ മധുവിതു നല്‍കിടും ചാലെ നിസ്വത നിന്നെ നികൃതനാക്കുമ്പോള്‍രത്ന വ്യാപാരിത തന്നെ പ്രത്നധനിയാക്കും നിന്നെ അജ്ഞനു ജ്ഞാനം അന്ധനു നയനംനല്കിടുമീശ്വര വചനം പുല്‍കിടുന്നു വിജ്ഞരിതിനെ രചന: ഇ. ഐ. ജേക്കബ്‌ആലാപനം: എം. വി.…

എന്‍ യേശു എന്‍ സംഗീതം

എന്‍ യേശു എന്‍ സംഗീതം എന്‍ ബലമാകുന്നുതാന്‍ ജീവന്റെ കിരീടം എനിക്ക് തരുന്നുതന്‍ മുഖത്തിന്‍ പ്രകാശം ഹാ എത്ര മധുരംഹാ, നല്ലോരവകാശം എന്റേത് നിശ്ചയം എന്‍ യേശു എന്‍ സംഗീതം എന്‍ ബലം ആകുന്നുഎനിക്ക് വിപരീതം ആയ കൈയ്യെഴുത്തുതന്‍ ക്രൂശിന്‍ തിരു രക്തം മായിച്ചു കളഞ്ഞുശത്രുത തീര്‍ത്തു സ്വഗ്ഗം എനിക്ക് തുറന്നു എന്‍ യേശു എന്‍ സംഗീതം എന്‍ ബലം ആകുന്നുഎന്‍ ഹൃദയത്തിന്‍ ഖേദം…

അന്‍പു നിറഞ്ഞ പൊന്നേശുവെ

ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിക്കുള്ളത് പോലെ പ്രത്യാശ ആര്‍ക്കാണ് ഉള്ളത് ? ഈ ലോകത്തില്‍ അത് ഭയം കൂടാതെ കര്‍ത്താവിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാന്‍ കാരണമാക്കുന്നു. മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഉറപ്പോടെ സന്തോഷിക്കുന്നു മഹത്വമുള്ള ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവര്‍ .. അന്‍പു നിറഞ്ഞ പൊന്നേശുവെനിന്‍ പദ സേവ എന്നാശയെ ഉന്നതത്തില്‍ നിന്നറങ്ങി മന്നിതില്‍ വന്ന നാഥാ ഞാന്‍നിന്‍ അടിമ നിന്‍ മഹിമ ഒന്നു മാത്രം എന്നാശയാംജീവനറ്റ പാപിയെന്നില്‍ ജീവന്‍ പകര്‍ന്ന…

നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ ദൈവമേ

നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ ദൈവമേപൂര്‍ണ്ണ സന്തോഷം പൂര്‍ണ്ണ ഭാഗ്യമേലോകത്തിന്‍ ഇമ്പങ്ങളാല്‍ ശോകം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നിതാരോഗങ്ങള്‍ ദേഹത്തിലും രാഗങ്ങള്‍ ആത്മാവിലും മാന്‍ വെള്ളത്തെ കാംഷിക്കും പോല്‍നിന്നെ വാഞ്ചിച്ചിടുന്നെന്‍ ആത്മാവ്താണ ഹൃദയമതില്‍ ആനന്ദമാകുന്ന നീവാണുകൊണ്ടിരിക്ക എന്‍ പ്രാണനാഥനെ എന്നില്‍ നിന്നില്‍ എന്‍ വാസം ആകേണംഇല്ല എന്നില്‍ വേറൊരു കാംക്ഷയുംവിണ്ണില്‍ നീ എന്റെ വിണ്ണും മണ്ണില്‍ നീ എന്റെ പൊന്നുംമിന്നും എന്‍ രത്നക്കല്ലും ഇന്നും എന്നേക്കും ആമേന്‍ ആലാപനം: എം. വി.…

വാനവും ഭൂമിയും ആകവേ നീങ്ങിടും

വാനവും ഭൂമിയും ആകവേ നീങ്ങിടുംവാനവന്‍ തന്റെ വാക്കുകളോന്യൂനതയെന്നിയെ സംസ്ഥിതി ചെയ്തിടുംനൂനമതൊന്നു താന്‍ നിത്യ ധനം സുസ്ഥിരമായൊരു വസ്തുവുമില്ലയീപ്രിഥ്വിയിലെങ്ങും മര്‍ത്ത്യനഹോക്രിസ്തുവിലുണ്ട് സമസ്ത സൌഭാഗ്യവുംഅസ്ഥിരമല്ലിതു നിശ്ചയമേ വെള്ളിയും പൊന്നും അമൂല്യ നിക്ഷേപവുംഉള്ളില്‍ വിശ്രാന്തി നല്കിടുമോ?ഭള്ളിവയില്‍ വളര്‍ത്തുന്നത് മൌഡ്യമാംതെല്ലിടക്കുള്ളിവ സ്വപ്ന സമം ജീവനും ഭാഗ്യവും അക്ഷയ തേജസ്സുംഏവനും ദാനമായ്‌ ലഭിക്കുംകാല്‍വരി ക്രൂശില്‍ മരിച്ച ക്രിസ്ത്തേശുവിന്‍പാവന നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്കില്‍ രചന: ഇ. ഐ. ജേക്കബ്‌ആലാപനം: എം. വി. സണ്ണിപശ്ചാത്തല സംഗീതം:…

സങ്കടത്തില്‍ നീയെന്‍ സങ്കേതം

സങ്കടത്തില്‍ നീയെന്‍ സങ്കേതംസന്തതമെന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗ സംഗീതംസര്‍വ്വ സഹായി നീ സത്ഗുരു നാഥന്‍ നീസര്‍വ്വാംഗ സുന്ദരനെന്‍ പ്രിയനും നീ അടിമ നുകങ്ങളെ അരിഞ്ഞു തകര്‍ത്തുഅഗതികള്‍ തന്നുടെ അരികില്‍ നീ പാര്‍ത്തുഅടിയനെ നിന്‍ തിരു കരുണയിലോര്‍ത്തുഅരുമയില്‍ പിളര്‍ന്നൊരു മാറില്‍ നീ ചേര്‍ത്തു മരുവിടമാമിവിടെന്തൊരു ക്ഷാമംവരികിലും നിന്‍ പദം എന്തഭിരാമംമരണ ദിനം വരെ നിന്‍ തിരു നാമംധരണിയിലടിയനതൊന്നു വിശ്രാമം വിവിധ സുഖങ്ങളെ വിട്ടു ഞാനോടുംവിമല മനോഹരം നിന്‍ പദം…

നന്ദി ചൊല്ലിടാം എന്നും മോദാല്‍

നന്ദി ചൊല്ലിടാം എന്നും മോദാല്‍നാഥന്‍ ചെയ്ത നന്മകള്‍ ഓരോന്നോര്‍ത്തിടാം ആവശ്യങ്ങള്‍ ഓരോന്നും നല്ല താതനറിഞ്ഞുക്ഷേമമായ് ദിനം തോറും പോറ്റീടുന്നതാല്‍ആകുലങ്ങളെന്തിന് ദൈവത്തിന്റെ പൈതല്‍ നീനിന്റെ ഭാവി അവനില്‍ ഭദ്രമല്ലയോ പക്ഷികളെ നോക്കുവിന്‍ വിത്തില്ല വിതയില്ലഎന്നാലും അവയെല്ലാം ജീവിക്കുന്നതാല്‍ചന്തമുള്ളോരാമ്പലും ശരോനിന്‍ പനിനീരുംനെയ്തിടാതവയെല്ലാം എത്ര മോഹനം തുഛമായോരിവയെ ഇത്രമേല്‍ കരുതുന്നോന്‍അന്‍പുള്ള തന്‍ മക്കളെ മറന്നിടുമോ?മുന്‍പേ തന്റെ രാജ്യവും നീതിയും തേടുവിന്‍സര്‍വ്വവും അവന്‍ നല്‍കും തന്‍ കരുണയാല്‍ ആലാപനം: സോണിയ…

ജീവ നായകനേ – മനുവേലേ

ജീവ നായകനേ – മനുവേലേ, ലേ –എന്‍ എന്‍ ജീവ നായകനേ ജീവ കൃപയില്‍ നിജ വിയര്‍പ്പു വെള്ളംഎന്റെ മേലൊഴിച്ചു പാപത്തില്‍ നിന്നുണര്‍ത്തിനാവിലൊരു പുതിയ പ്രാര്‍ത്ഥനയെപകര്‍ന്നവന്‍ –എന്‍ – എന്‍ – എന്‍ എന്‍ ഞാവനും അവനെനിക്കുമെന്നും സ്വന്തംഞാനവനൊഴികെ മറ്റാരെയുമേനൂനമറിയുന്നില്ല അവനെനിക്കെല്ലാമായവന്‍ –എന്‍ – എന്‍ – എന്‍ എന്‍ രചന: യുസ്തുസ്‌ ജോസഫ്‌ആലാപനം: എം. വി. സണ്ണിപശ്ചാത്തല സംഗീതം: വി. ജെ. ജേക്കബ്‌

ജയ ജയ ക്രിസ്തുവിന്‍ തിരു നാമം

ജയ ജയ ക്രിസ്തുവിന്‍ തിരു നാമം – പാപികള്‍ക്കാനന്ദ വിശ്രാമംജയ ജയ നിര്‍മ്മല സുവിശേഷം കുരിശിന്‍ നിസ്തുല സന്ദേശം പാപം തരുവതു വന്‍ നരകം ശാപം നിറയും എരിനരകംകൃപയാല്‍ ദൈവം നല്കുവതോ ക്രിസ്തുവില്‍ പാപവിമോചനമേ നരകാഗ്നിയില്‍ നാം എരിയാതെ ചിരകാലം നാം വലയാതെപരഗതി നമ്മള്‍ക്കരുളാനായ് പരമസുതന്‍ വന്നിഹ നരനായ്‌ ഇതുപോല്‍ ഇനിയാര്‍ സ് നേഹിപ്പാന്‍ ഇതുപോലാരിനി സേവിപ്പാന്‍അനുദിനം നമ്മെ പാലിപ്പാന്‍ ആരുണ്ടിതുപോള്‍ വല്ലഭനായ്‌ രചന:…

എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിന്‍ സുവിശേഷം

എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിന്‍ സുവിശേഷംഹാ! മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം അജ്ഞാനാന്ധതയാകെയകറ്റും വിജ്ഞാനക്കതിര്‍ വീശുംവേദാന്തപ്പൊരുള്‍ സുവിശേഷം ഹാ! മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം കൃപയാലേതൊരു പാതകനെയും പാവന ശോഭിതനാക്കുംപാപ നിവാരണ സുവിശേഷം ഹാ! മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം നശിക്കും ലൌകിക ജനത്തിന് ഹീനം നമുക്കോ ദൈവിക ജ്ഞാനംകുരിശിന്‍ വചനം സുവിശേഷം ഹാ! മംഗള ജയജയ സന്ദേശം രചന: എം. ഇ. ചെറിയാന്‍ആലാപനം: എം. വി.…

എന്‍ പ്രിയ രക്ഷകനെ നിന്നെ കാണ്മാന്‍

എന്‍ പ്രിയ രക്ഷകനെ നിന്നെ കാണ്മാന്‍ വാഞ്ചയാല്‍ കാത്തിടുന്നുഹാ! എന്റെ പ്രിയന്റെ പ്രേമത്തെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ഹാ! എനിക്കാനന്ദം തിങ്ങുന്നു മാനസേ താതന്‍ വലഭാഗത്തില്‍ എനിക്കായി രാജ്യമൊരുക്കിടുവാന്‍നീ പോയിട്ടെത്ര നാളായ്‌ ആശയോട്‌ കാത്തു ഞാന്‍ പാര്‍ത്തിടുന്നുഎന്നെ നിന്‍ ഇമ്പമാം രാജ്യത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുവാന്‍എന്ന് നീ വന്നിടും എന്നാശ തീര്‍ത്തിടും പ്രേമം നിന്നോടധികം തോന്നുമാറെന്‍ നാവു രുചിച്ചിടുന്നുനാമം അതിമധുരം തേന്‍ കട്ടയെക്കാളും അതിമധുരംനീ എന്റെ രക്ഷകന്‍ വീണ്ടെടുത്തോനെന്നെനീ എനിക്കുള്ളവന്‍ ഞാന്‍…

ദൈവം വിളിച്ചവരേ – ജീവന്‍ ലഭിച്ചവരേ

ദൈവം വിളിച്ചവരേ – ആ ആ ആ …ജീവന്‍ ലഭിച്ചവരേ – ആ ആ ആ …ഉണരുക വേഗം അണഞ്ഞിടും നാഥന്‍മണവറ പൂകുന്ന ദിനമടുത്തു നമുക്കൊരുക്കിയ ഗേഹമതില്‍ –വസിച്ചിടും നാള്‍ വേഗമിതാഅടുത്തിടുന്നു നാമവിടേക്ക –ങ്ങെടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുമല്ലോ ..ആ ആ ആ .. അനിഷ്ട സംഭവ വാര്‍ത്തകളെ –അനിശവും നാം കാതുകളില്‍ശ്രവിച്ചിടുന്നത് തിരുവചനത്തിന്‍നിവൃത്തിയാണെന്നോര്‍ത്തിടുക .. ആ ആ ആ … ഉണര്‍ന്നിരിപ്പിന്‍ സോദരരേ –ഒരുങ്ങി നില്‍പ്പിന്‍…

എനിക്കിനിയുമെല്ലാമായ്

എനിക്കിനിയുമെല്ലാമായ് നീ മതിയൂഴിലെന്‍ – യേശുവേ മാന്‍ നീര്‍ത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലാന്‍ കാംക്ഷിക്കും പോലെഎന്‍ മാനസം നിന്നോട് ചേരാന്‍ കാംക്ഷിക്കുന്നു മല്‍ പ്രിയാ ദു:ഖത്തിലും രോഗത്തിലും ആശ്വാസ ദായകനായികഷ്ടങ്ങളില്‍ നഷ്ടങ്ങളില്‍ ഉറ്റ സഖിയാണവന്‍ പകലിലും രാവിലുമെന്‍ പരിപാലകനായ്‌മയങ്ങാതെ ഉറങ്ങാതെ കാക്കുന്നതാല്‍ സ്‌തോത്രം രചന: തോമസ്‌ കുട്ടി കെ. ഐആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സണ്ണി ചിറയിന്‍കീഴ്‌ ആലാപനം: എം. വി. സണ്ണിപശ്ചാത്തല സംഗീതം: ജോസ് മാടശേരില്‍

അടവി തരുക്കളിന്‍ ഇടയില്‍

അടവി തരുക്കളിന്‍ ഇടയില്‍ഒരു നാരകമെന്ന പോലെവിശുദ്ധരിന്‍ നടുവില്‍ കാണുന്നേഅതി ശ്രേഷ്ഠനാം യേശുവിനെ വാഴ്ത്തുമേ ഞാനെന്റെ പ്രിയനേജീവ കാലമെല്ലാം ഈ മരുയാത്രയില്‍നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ പാടിടുമേ പനിനീര്‍ പുഷ്പം ശാരോനിലവന്‍താമരയുമേ താഴ്‌വരയില്‍വിശുദ്ധരില്‍ അതി വിശുദ്ധനവന്‍മാ സൌന്ദര്യ സംപൂര്‍ണനെ പകര്‍ന്ന തൈലം പോല്‍ നിന്‍ നാമംപാരില്‍ സൌരഭ്യം വീശുന്നതാല്‍പഴി ദുഷി നിന്ദ ഞെരുക്കങ്ങളില്‍എന്നെ സുഗന്ധമായ്‌ മാറ്റിടണേ മന:ക്ലേശ തരംഗങ്ങളാല്‍ദു:ഖ സാഗരത്തില്‍ മുങ്ങുമ്പോള്‍തിരുക്കരം നീട്ടിയെടുത്തണച്ച്ഭയപ്പെടേണ്ടായെന്നുരച്ചവനെആലാപനം: എം. വി. സണ്ണിപശ്ചാത്തല സംഗീതം:…

ഏറെയാമോ നാളിനിയും യേശുവേ കാണുവാന്‍

ഏറെയമോ നാളിനിയും യേശുവേ കാണുവാന്‍ആ ആ ആ .. യേശുവേ കാണുവാന്‍ ദുരിതമെഴുമീ ധരയില്‍ വന്നോ?കുരിശില്‍ ഉയിരും എനിക്കായ്‌ തന്നോ?ആ ആ ആ ..പ്രേമനിധിയെ കാണുവതെന്നിനി? എന്നെയോര്‍ത്ത് കരഞ്ഞ കണ്ണില്‍മിന്നും സ് നേഹ പ്രഭയെ വിണ്ണില്‍ആ ആ ആ ..ചെന്നു നേരില്‍ കാണുവതെന്നിനി? ഇന്നു ഞാനെന്‍ ഹൃദയ കണ്ണാല്‍എന്നും കാണും തന്‍ മുഖമെന്നാല്‍ആ ആ ആ ..മുഖാമുഖമായ്‌ കാണുവതെന്നിനി? രചന: എം. ഇ. ചെറിയാന്‍ആലാപനം:…