വാഴ്ത്തിടും ഞാനെന്‍റെ രക്ഷകനെയെന്നും

May 2, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

വാഴ്ത്തിടും ഞാനെന്‍റെ രക്ഷകനെയെന്നും സ്തോത്രം ചെയ്യും തന്റെ വന്‍ കൃപയ്ക്കായ് ശത്രുവിന്‍ ശക്തികള്‍ ഏശിടാതെ എന്നെ ആഴ്ച മുഴുവനും കാത്തതിനായ്

No Picture

പാരിച്ച ദു:ഖത്താല്‍ പോരാട്ടമാകിലും

May 20, 2012 admin 0

പാരിച്ച ദു:ഖത്താല്‍ പോരാട്ടമാകിലും നേരോടെ ജീവിച്ചു ആറുതല്‍ പെടും ഞാന്‍ തീരും എന്‍ ദു:ഖം വിലാപവും ചേരും ഞാന്‍ സ്വര്‍ഗെ വേഗം ഹല്ലേലുയ്യ..

No Picture

നിത്യരാജാ നിന്നെ വണങ്ങുന്നേ

May 20, 2012 admin 0

നിത്യരാജാ നിന്നെ വണങ്ങുന്നേ സത്യപാതയില്‍ നടത്തി പാലിക്ക പാപ സമുദ്രത്തില്‍ വളഞ്ഞോടിയോരെന്റെ പാപമാകെ നീക്കി താന്‍ പിടിച്ചു കപ്പലില്‍ ഏറ്റിയെന്റെ മാനസത്തിന്‍ നീറ്റലകറ്റി പോറ്റിടുന്നു പൊന്നു പ്രിയാ നിന്നെ ഏറ്റവും നമിച്ചിടുന്നു നന്ദിയാല്‍

No Picture

ആശ്വാസ ദായകനായ്

May 1, 2012 admin 0

ആശ്വാസ ദായകനായ്എനിക്കേശു അരികിലുണ്ട് എന്തെന്തു ഭാരങ്ങള്‍ ഏറി വന്നാലും  എന്നെ കൈവിടാത്തവന്‍ ആവശ്യഭാരങ്ങളാല്‍  ഞാന്‍ ആകുലനായിടുമ്പോള്‍  എന്നെ സാന്ത്വനം നല്‍കി വഴിനടത്തും  യേശു അരികിലുണ്ട്   രോഗം പ്രയാസങ്ങളാല്‍  ഞാന്‍ ക്ഷീണിതനായിടുമ്പോള്‍ എന്നെ താങ്ങി കരങ്ങളില്‍ […]

No Picture

ദേവകുമാരാ സര്‍വ പാപവിദൂരാ – ജയിക്ക

January 17, 2012 admin 0

ദേവകുമാരാ സര്‍വ പാപവിദൂരാ – ജയിക്ക കേശം വെളുത്തവനേ ജ്വാലാഗ്നി ലോചനനേ ഉച്ചക്കതിരവന്‍ പോല്‍ ഉജ്വലദാനനേ അങ്കി ധരിച്ചു മാറില്‍ പൊന്‍കച്ച കെട്ടിയോനേ തങ്കവിളക്കുകള്‍ക്കുള്‍ തങ്കുന്ന ധര്‍മജനേ  ചുട്ടുപഴുത്തോരോട്ടിന്‍ ത്വിട്ടിന്‍ മദമശേഷം  തട്ടിക്കളഞ്ഞ പാദ […]

സല്ലോകനാഥാ നിന്‍ പാദം

September 30, 2011 admin 0

സല്ലോകനാഥാ നിന്‍ പാദം തന്നിലല്ലോ തിരുജനമോദം വല്ലഭാ തിരുമുഖം അല്ലലകറ്റി എന്നും നല്ല വഴി തെളിയിച്ചുല്ലാസമായ് നടത്തും ചോല്ലാര്‍ന്നനീ നരനായി ഭൂവി – വല്ലാത്ത മാനുജര്‍ക്കായി മരിച്ചുല്ലാസനപ്പൊരുളായി – ട്ടുയിര്‍ത്തല്ലോ കരയേറിപ്പോയി എല്ലാ നല്ല […]

No Picture

ഇളകാ തിരുജനമൊരുനാള്‍

August 31, 2011 admin 0

സങ്കീര്‍ത്തനം 125 ന്റെ സംഗീതാവിഷ്കാരം. സങ്കീര്‍ത്തനം ഇവിടെ വായിക്കാം: “യഹോവയില്‍ ആശ്രയിക്കുന്നവര്‍ കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്കും നില്‍ക്കുന്ന സീയോന്‍ പര്‍വ്വതം പോലെയാകുന്നു. പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ യെരൂശലേമിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. യഹോവ ഇന്നുമുതല്‍ എന്നേക്കും തന്റെ ജനത്തെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. നീതിമാന്മാര്‍ […]

No Picture

പൂര്‍ണ്ണഹൃദയ സേവ വേണം ദേവജാതന്

August 30, 2011 admin 0

പൂര്‍ണ്ണഹൃദയ സേവ വേണം ദേവജാതന് പരിപൂര്‍ണ്ണനാകുവാന്‍, ഇത് വേണ്ടതാണഹോ! പാതി മനസോടേകിടുന്ന ദേവപൂജയെ  പരന്‍ സ്വീകരിച്ചിടാ.. ഫലമാശിസായ് വരാ.. കായീന്‍ സേവ പല വിധത്തില്‍ ന്യൂനമായിരു – ന്നതു ദോഷഹേതുവായ്.. പെരും ശാപമായത് പാകമായ […]

No Picture

ഇരവിന്‍ ഇരുളതി വേഗം മറയുകയായ്‌

September 25, 2009 admin 0

ഇരവിന്‍ ഇരുളതി വേഗം മറയുകയായ്‌പുതിയൊരു പുലരിക്കതിരൊളിവാനില്‍ തെളിയുകയായ്‌നീതി സൂര്യനായ്‌ നാഥനുദിച്ചീടുംകദന തുഷാരം താനേ മാറിടും അസ്ഥികളാകെ നുറുങ്ങിപ്പോയാലുംഅഗ്നിയിലാവൃതനായി മരിച്ചാലുംപൊരുതും പ്രിയനായ്‌ വിരുതിന്‍ നിറവായ്‌കരുമനയഖിലവും ഒരുദിനമകന്നിടുംഅതിമോദമവനരുളും വൈരമണിഞ്ഞൊരു ജീവകിരീടം ഞാന്‍ദൂരെ ദൂരെ കാണുന്നിന്നു ഞാന്‍വിരവില്‍ അണയും […]

No Picture

തിരു ചരണ സേവ ചെയ്യും

July 10, 2009 admin 0

തിരു ചരണ സേവ ചെയ്യും നരരിലതി പ്രേമമാര്‍ന്നപരമ ഗുണ യേശു നാഥാ നമസ്കാരം നിജ ജനക സന്നിധിയും വിബുധരുടെ വന്ദനയുംവെടിഞ്ഞു വന്ന ദിവ്യ ഗുരോ നമസ്കാരം പശുക്കുടിയ‌ില്‍ ജീര്‍ണ വസ്ത്രം അതില്‍ പൊതിഞ്ഞ രൂപമത്ശിശു […]

No Picture

പരമ കരുണാ രസരാശെ

July 1, 2009 admin 0

പരമ കരുണാ രസരാശെഓ, പരമ കരുണാ രസരാശെ പാരിതില്‍ പതകിയാമെനിക്കായി നീപരമ ഭവനമതിനെ വെടിഞ്ഞകരുണ യൊരുപൊഴുതറിവതി ന്നിടരരുവതി – ന്നരുളിനകരണമതു തവ ചരണമാം മമ ശരണമാം ഭവഃ തരണമാമയി നാഥാ നിന്‍ ആവിയെന്‍ നാവില്‍ […]

No Picture

നല്ലോരുഷസ്സിതില്‍

May 27, 2009 admin 0

നല്ലോരുഷസ്സിതില്‍ വല്ലഭ സ്തുതി ചെയ്‌വാന്‍ – ഉണരൂ നീ.. ശല്യമാമിരുളകന്നല്ലോയീ ഭൂതലംനല്ലൊളി വീശി പ്രകാശിക്കുന്നാശകള്‍ കാരിരുള്‍ തിര നീക്കി കതിരവനിതാ വന്നുകരുണയാ കടാക്ഷിക്കും കാലം നീ കളയാതെ നോക്കുകീ പ്രഭാതത്തിന്‍ കാഴ്ചകള്‍ അതി രമ്യംആക്കുന്ന […]

No Picture

ഞാന്‍ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കല്‍!

May 11, 2009 admin 0

ഞാന്‍ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കല്‍! സാധു ക്ഷീണന്‍ കുരുടന്‍ !!സര്‍വവും എനിക്കെച്ചില്‍, പൂര്‍ണരക്ഷ കാണും ഞാന്‍ ..!!! ശരണം എന്‍ കര്‍ത്താവേ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടെ..താഴ്മയായ്‌ കുമ്പിടുന്നു രക്ഷിക്ക എന്നെ ഇപ്പോള്‍ വാഞ്ചിച്ചു നിന്നെയെത്രെ ദോഷം വാണെന്നില്‍ […]

No Picture

ക്രിസ്തു നാമത്തിന്നനന്ത മംഗളം

May 3, 2009 admin 0

ക്രിസ്തു നാമത്തിന്നനന്ത മംഗളം ദിവസ്തരെനിസ്ത്രപം ശിരസ്സണച്ചു സന്നമിപ്പിന്‍ തല്‍ പദെ രാജ യോഗ്യമായ പൊല്ക്കിരീടമേകി രാജനെസാദരം അലങ്കരിച്ചു വീണു വന്ദിച്ചീടുവിന്‍ യിസ്രയേല്‍ പ്രഭുക്കളെ ഭവല്‍ സഹായ മൂര്‍ത്തിയെവിദ്രുതം കിരീടമേകി വാഴ്ത്തുവിന്‍ വണങ്ങുവിന്‍ കൈപ്പ് കാടി […]

No Picture

നാഥാ നിനക്കായ് പാടി

March 25, 2009 admin 0

ജീവിതം കര്‍ത്താവിനായി സമര്‍പ്പിച്ച വ്യക്തിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് എന്താണ്? എന്റെ കഴിവുകളും എനിക്കുള്ള വിഭവങ്ങളും എല്ലാം അവിടുത്തേക്ക്‌ തന്നെ എന്നല്ലേ.. അതിനു പരിധികള്‍ ഉണ്ടോ ? നാഥാ നിനക്കായ്‌ പാടിപ്പാടി എന്‍നാവു തളര്‍ന്നാല്‍ തളര്‍ന്നിടട്ടെനിനക്കായ്‌ ഏറെ […]

No Picture

അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും

March 25, 2009 admin 0

അക്കരയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്യും സിയോന്‍ സഞ്ചാരീഓളങ്ങള്‍ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ടകാറ്റിനെയും കടലിനെയുംനിയന്ത്രിപ്പാന്‍ കഴിവുള്ളോന്‍പടകിലുണ്ട് ! വിശ്വാസമാം പടകില്‍ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍തണ്ടുവലിച്ചു നീ വലഞ്ഞിടുമ്പോള്‍ഭയപ്പെടേണ്ട കര്‍ത്തന്‍ കൂടെയുണ്ട്അടുപ്പിക്കും സ്വര്‍ഗീയ തുറമുഖത്ത് ! എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ലഇവിടെ […]

No Picture

മുള്‍ക്കിരീടം ചൂടി

March 23, 2009 admin 0

മുള്‍ക്കിരീടം ചൂടിതലയില്‍ ചോരയൊഴുക്കിപാപികള്‍ ഞങ്ങള്‍ പിറന്ന മണ്ണില്‍പാപവിമോചനം നേടി … വിണ്ണില്‍ കനിഞ്ഞവര്‍ വാഴ്ത്തിമാലാഖമാരവര്‍ പാടി  എന്നേശുദേവാ നിന്‍ ഗീതികള്‍  മണ്ണില്‍ ദീപ്തി പരത്തി  ക്രൂശിതനായ കര്‍ത്താവിന്റെ പാദത്തില്‍ബാഷ്പധാരകള്‍ വീഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങള്‍ പാപികള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് […]

No Picture

സുന്ദര രക്ഷകനെ

March 23, 2009 admin 0

സുന്ദര രക്ഷകനെ, സുന്ദര രക്ഷകനെസുന്ദര രക്ഷകനെ ,എനിക്കാനന്ദ കാരണനെഇന്നലെയുമിന്നും എന്നും അനന്യനെ വന്ദനം വന്ദനമെ രാജാധി രാജാവ് നീ, എന്നും കര്‍ത്താധി കര്‍ത്താവും നീഉന്നത ദേവാ നീ എന്നെയും സ് നേഹിച്ച – തത്ഭുതമത്ഭുതമേ […]

No Picture

യേശു നല്ല സ് നേഹിതന്‍

March 23, 2009 admin 0

യേശു നല്ല സ്നേഹിതന്‍ഏകന്‍ നിന്നെ കാണുന്നോന്‍സ്വന്തമായ്‌ തന്നെയുംനിന്‍ പേര്‍ക്കായ് തന്നവന്‍ഘോരമാം ക്രൂശതില്‍ … നിന്റെ പാപക്കടങ്ങള്‍ ചുമലില്‍നിന്‍ ഭാരങ്ങള്‍ മുള്‍മുടിയായ്‌പഞ്ചമുറിവുകള്‍ നിന്‍ തെറ്റിനായ്പങ്കപ്പാടുകള്‍ നിന്‍ പേര്‍ക്കായ് നിന്നെ സമ്പന്നനാക്കാന്‍ യേശുദരിദ്രന്റെ വേഷം പൂണ്ടുതല ചായ്ക്കാന്‍ […]