No Picture

കാരുണ്യക്കടലേ കരളലിയണമേ

June 15, 2009 admin 0

കാരുണ്യക്കടലേ കരളലിയണമേകാത്തു കൊള്ളണമേ അടിയനെ ദിനവും കൈകളാല്‍ താങ്ങി നടത്തുകെന്നെ നീകൈവരും ബലമെനിക്കാധികള്‍ നീങ്ങി ഊറ്റമായ്‌ അടിക്കും കാറ്റിലെന്‍ പടകില്‍ഏറ്റവും സുഖമായ്‌ യാത്ര ചെയ്തിടുവാന്‍ ഈ മരുഭൂമിയില്‍ നീ മതി സഖിയായ്‌ആമയം നീങ്ങി ക്ഷേമമായ് […]

No Picture

ഇന്നുമെന്നും എന്നാശ്രയമായ്‌

June 15, 2009 admin 0

ഇന്നുമെന്നും എന്നാശ്രയമായ്‌ഇങ്ങിനീം യേശു മതിയാംഎന്നാധിയെല്ലാം ഒന്നായ്‌ അകന്നുപോകുന്നു തന്‍ ചാരെ വരുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ആശ്രയിക്കും എന്‍ ദൈവമെന്നെഅനാഥനായ് കൈവിടുമോ?കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കും കൈകള്‍ പിടിക്കുംകാത്തിടും കണ്മണി പോലെ ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞ എന്‍ ജീവ നാഥന്‍ജീവിക്കുന്നത്യുന്നതനായ്അവനുണ്ടെനിക്ക് എല്ലാമായ്‌ […]

No Picture

എന്നേശുവേ നീയാശ്രയം

June 15, 2009 admin 0

എന്നേശുവേ നീയാശ്രയംഎന്നാളും മന്നിലീ സാധുവിന്‌എല്ലാരും പാരില്‍ കൈ വിട്ടാലുംഎന്നെ കരുതുന്ന കര്‍ത്താവ്‌ നീ ആകുല നേരത്തെന്‍ ചാരത്തണഞ്ഞുഏകുന്നു സാന്ത്വനം നീ എനിക്ക്ആകയാല്‍ ഇല്ല തെല്ലും ഭയംപകലും രാവും നീ അഭയം ചിന്തി നീ ചെന്നിണം […]

No Picture

ഉയര്‍ത്തിടും ഞാന്‍ എന്റെ കണ്‍കള്‍

June 7, 2009 admin 0

ഉയര്‍ത്തിടും ഞാന്‍ എന്റെ കണ്‍കള്‍ തുണയരുളും വന്‍ ഗിരിയില്‍എന്‍ സഹായം വാനം ഭൂമി അഖിലം വാഴും യഹോവയില്‍ യിസ്രായേലിന്‍ കാവല്‍ക്കാരന്‍ നിദ്രാഭാരം തൂങ്ങുന്നില്ലയാഹോവയെന്‍ പാലകന്‍ താന്‍ ഇല്ലെനിക്ക് ഖേദമൊട്ടും ശത്രുഭയം നീക്കിയെന്നെ മാത്രതോറും കാത്തിടുന്നുനീതിയിന്‍ […]

No Picture

നീതിമാന്മാരിന്‍ കൂടാരങ്ങളില്‍

June 7, 2009 admin 0

നീതിമാന്മാരിന്‍ കൂടാരങ്ങളില്‍ജയ സംഗീതങ്ങള്‍ പാടിടുവിന്‍യേശുവില്‍ വിശ്വസിച്ചാര്‍ത്തിടുവിന്‍ , ജയ സന്തോഷമേ! ജയ സന്തോഷമേ! ജയ സന്തോഷമേ!യേശുവില്‍ വിശ്വസിച്ചാശ്രയിച്ചാല്‍ ജയ സന്തോഷമേ! വൈരിയിന്‍ പാശങ്ങള്‍ ഛേദിക്കുവാന്‍സ്വര്‍ഗീയ തേജസ്സുപേക്ഷിച്ചു താന്‍മര്‍ത്യര്‍ക്കുദ്ധാരണം നല്കീടിനാന്‍ , ജയ സന്തോഷമേ നിത്യമാം […]

No Picture

മധുരതരം തിരു വേദം

June 7, 2009 admin 0

മധുരതരം തിരു വേദംമാനസ മോദ വികാസം തരുമിതു നിത്യം പരിചയിച്ചീടില്‍നിരവധി നന്മകളുണ്ടാം പരമധനം ഇതില്‍ കണ്ടാല്‍ വനോളി നീങ്ങി ഇരുളുമന്നേരംഭാനുവിന്‍ ദീപ്തിപോല്‍ നിന്നു ഭാസരുളീടുമിതെന്നും ബഹുവിധ കഷ്ടമാം കൈപ്പുകള്‍ മൂലംമധുരമശേഷവും പോകെ മധുവിതു നല്‍കിടും […]

No Picture

കേള്‍ക്ക കേള്‍ ഒര്‍ കാഹളം

June 7, 2009 admin 0

കേള്‍ക്ക കേള്‍ ഒര്‍ കാഹളം, മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യംദൈവത്തിന്‍ വിളംബരം, മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യംനാശമാകുമേവര്‍ക്കും ഭാഗ്യ യോവേല്‍ വത്സരംഘോഷിപ്പിന്‍ എല്ലാടവും, മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം ചൊല്ലുവിന്‍ കാരാഗൃഹേ, മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യംകേള്‍ക്കുവിന്‍ ഹേ ബദ്ധരേ, മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യംക്രൂശിന്മേലെ കാണുവിന്‍ നിത്യമാം […]

No Picture

എന്‍ യേശു എന്‍ സംഗീതം

June 7, 2009 admin 0

എന്‍ യേശു എന്‍ സംഗീതം എന്‍ ബലമാകുന്നുതാന്‍ ജീവന്റെ കിരീടം എനിക്ക് തരുന്നുതന്‍ മുഖത്തിന്‍ പ്രകാശം ഹാ എത്ര മധുരംഹാ, നല്ലോരവകാശം എന്റേത് നിശ്ചയം എന്‍ യേശു എന്‍ സംഗീതം എന്‍ ബലം ആകുന്നുഎനിക്ക് […]

No Picture

അന്‍പു നിറഞ്ഞ പൊന്നേശുവെ

June 7, 2009 admin 0

ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിക്കുള്ളത് പോലെ പ്രത്യാശ ആര്‍ക്കാണ് ഉള്ളത് ? ഈ ലോകത്തില്‍ അത് ഭയം കൂടാതെ കര്‍ത്താവിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാന്‍ കാരണമാക്കുന്നു. മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഉറപ്പോടെ സന്തോഷിക്കുന്നു മഹത്വമുള്ള ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവര്‍ .. […]

No Picture

സ്തുതി തിങ്ങിയ പരമണ്ഡല സുവിശേഷക നാമം

June 7, 2009 admin 0

സ്തുതി തിങ്ങിയ പരമണ്ഡല സുവിശേഷക നാമംശുഭ മംഗള മതി സംഭ്രമ സുഖ ശോഭന ക്ഷേമംആ ആ ആ .. ഉം .. കരുണാകര തിരു മാര്‍വിനു വര ഭൂഷണ ദേവന്‍ധരണീ നരന്‍ ഉയരാന്‍ ഉയിരരുളും […]

No Picture

നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ ദൈവമേ

June 7, 2009 admin 0

നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ ദൈവമേപൂര്‍ണ്ണ സന്തോഷം പൂര്‍ണ്ണ ഭാഗ്യമേലോകത്തിന്‍ ഇമ്പങ്ങളാല്‍ ശോകം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നിതാരോഗങ്ങള്‍ ദേഹത്തിലും രാഗങ്ങള്‍ ആത്മാവിലും മാന്‍ വെള്ളത്തെ കാംഷിക്കും പോല്‍നിന്നെ വാഞ്ചിച്ചിടുന്നെന്‍ ആത്മാവ്താണ ഹൃദയമതില്‍ ആനന്ദമാകുന്ന നീവാണുകൊണ്ടിരിക്ക എന്‍ പ്രാണനാഥനെ എന്നില്‍ നിന്നില്‍ […]

No Picture

വാനവും ഭൂമിയും ആകവേ നീങ്ങിടും

June 7, 2009 admin 0

വാനവും ഭൂമിയും ആകവേ നീങ്ങിടുംവാനവന്‍ തന്റെ വാക്കുകളോന്യൂനതയെന്നിയെ സംസ്ഥിതി ചെയ്തിടുംനൂനമതൊന്നു താന്‍ നിത്യ ധനം സുസ്ഥിരമായൊരു വസ്തുവുമില്ലയീപ്രിഥ്വിയിലെങ്ങും മര്‍ത്ത്യനഹോക്രിസ്തുവിലുണ്ട് സമസ്ത സൌഭാഗ്യവുംഅസ്ഥിരമല്ലിതു നിശ്ചയമേ വെള്ളിയും പൊന്നും അമൂല്യ നിക്ഷേപവുംഉള്ളില്‍ വിശ്രാന്തി നല്കിടുമോ?ഭള്ളിവയില്‍ വളര്‍ത്തുന്നത് മൌഡ്യമാംതെല്ലിടക്കുള്ളിവ […]

No Picture

സങ്കടത്തില്‍ നീയെന്‍ സങ്കേതം

June 6, 2009 admin 3

സങ്കടത്തില്‍ നീയെന്‍ സങ്കേതംസന്തതമെന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗ സംഗീതംസര്‍വ്വ സഹായി നീ സത്ഗുരു നാഥന്‍ നീസര്‍വ്വാംഗ സുന്ദരനെന്‍ പ്രിയനും നീ അടിമ നുകങ്ങളെ അരിഞ്ഞു തകര്‍ത്തുഅഗതികള്‍ തന്നുടെ അരികില്‍ നീ പാര്‍ത്തുഅടിയനെ നിന്‍ തിരു കരുണയിലോര്‍ത്തുഅരുമയില്‍ പിളര്‍ന്നൊരു […]

No Picture

ജീവ നായകനേ – മനുവേലേ

June 6, 2009 admin 0

ജീവ നായകനേ – മനുവേലേ, ലേ –എന്‍ എന്‍ ജീവ നായകനേ ജീവ കൃപയില്‍ നിജ വിയര്‍പ്പു വെള്ളംഎന്റെ മേലൊഴിച്ചു പാപത്തില്‍ നിന്നുണര്‍ത്തിനാവിലൊരു പുതിയ പ്രാര്‍ത്ഥനയെപകര്‍ന്നവന്‍ –എന്‍ – എന്‍ – എന്‍ എന്‍ […]

No Picture

ജയ ജയ ക്രിസ്തുവിന്‍ തിരു നാമം

June 6, 2009 admin 0

ജയ ജയ ക്രിസ്തുവിന്‍ തിരു നാമം – പാപികള്‍ക്കാനന്ദ വിശ്രാമംജയ ജയ നിര്‍മ്മല സുവിശേഷം കുരിശിന്‍ നിസ്തുല സന്ദേശം പാപം തരുവതു വന്‍ നരകം ശാപം നിറയും എരിനരകംകൃപയാല്‍ ദൈവം നല്കുവതോ ക്രിസ്തുവില്‍ പാപവിമോചനമേ […]

No Picture

എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിന്‍ സുവിശേഷം

June 6, 2009 admin 0

എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിന്‍ സുവിശേഷംഹാ! മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം അജ്ഞാനാന്ധതയാകെയകറ്റും വിജ്ഞാനക്കതിര്‍ വീശുംവേദാന്തപ്പൊരുള്‍ സുവിശേഷം ഹാ! മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം കൃപയാലേതൊരു പാതകനെയും പാവന ശോഭിതനാക്കുംപാപ നിവാരണ സുവിശേഷം ഹാ! മംഗള ജയ […]

No Picture

ദൈവം വിളിച്ചവരേ – ജീവന്‍ ലഭിച്ചവരേ

June 6, 2009 admin 0

ദൈവം വിളിച്ചവരേ – ആ ആ ആ …ജീവന്‍ ലഭിച്ചവരേ – ആ ആ ആ …ഉണരുക വേഗം അണഞ്ഞിടും നാഥന്‍മണവറ പൂകുന്ന ദിനമടുത്തു നമുക്കൊരുക്കിയ ഗേഹമതില്‍ –വസിച്ചിടും നാള്‍ വേഗമിതാഅടുത്തിടുന്നു നാമവിടേക്ക –ങ്ങെടുത്തു […]

No Picture

എനിക്കിനിയുമെല്ലാമായ്

June 6, 2009 admin 0

എനിക്കിനിയുമെല്ലാമായ് നീ മതിയൂഴിലെന്‍ – യേശുവേ മാന്‍ നീര്‍ത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലാന്‍ കാംക്ഷിക്കും പോലെഎന്‍ മാനസം നിന്നോട് ചേരാന്‍ കാംക്ഷിക്കുന്നു മല്‍ പ്രിയാ ദു:ഖത്തിലും രോഗത്തിലും ആശ്വാസ ദായകനായികഷ്ടങ്ങളില്‍ നഷ്ടങ്ങളില്‍ ഉറ്റ സഖിയാണവന്‍ പകലിലും രാവിലുമെന്‍ […]

No Picture

അടവി തരുക്കളിന്‍ ഇടയില്‍

June 6, 2009 admin 0

അടവി തരുക്കളിന്‍ ഇടയില്‍ഒരു നാരകമെന്ന പോലെവിശുദ്ധരിന്‍ നടുവില്‍ കാണുന്നേഅതി ശ്രേഷ്ഠനാം യേശുവിനെ വാഴ്ത്തുമേ ഞാനെന്റെ പ്രിയനേജീവ കാലമെല്ലാം ഈ മരുയാത്രയില്‍നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ പാടിടുമേ പനിനീര്‍ പുഷ്പം ശാരോനിലവന്‍താമരയുമേ താഴ്‌വരയില്‍വിശുദ്ധരില്‍ അതി വിശുദ്ധനവന്‍മാ സൌന്ദര്യ സംപൂര്‍ണനെ […]

No Picture

ഏറെയാമോ നാളിനിയും യേശുവേ കാണുവാന്‍

June 6, 2009 admin 0

ഏറെയമോ നാളിനിയും യേശുവേ കാണുവാന്‍ആ ആ ആ .. യേശുവേ കാണുവാന്‍ ദുരിതമെഴുമീ ധരയില്‍ വന്നോ?കുരിശില്‍ ഉയിരും എനിക്കായ്‌ തന്നോ?ആ ആ ആ ..പ്രേമനിധിയെ കാണുവതെന്നിനി? എന്നെയോര്‍ത്ത് കരഞ്ഞ കണ്ണില്‍മിന്നും സ് നേഹ പ്രഭയെ […]