Category: Graham Varghese

Graham Varghese

നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ നാവില്‍ ചൊല്ലിടുവാന്‍

നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ നാവില്‍ ചൊല്ലിടുവാന്‍ സ്തുതിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിലുയര്‍ന്നിടുവാന്‍ സ്തോത്രമാല്ലാതൊന്നുമില്ല നിനക്കായി ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ യേശുവേ നിന്റെ സ്നേഹമതോ വര്‍ണ്ണിച്ചിടുവാന്‍ സാധ്യമല്ലേ…

നന്മ മാത്രമേ നന്മ മാത്രമേ

നന്മ മാത്രമേ നന്മ മാത്രമേനന്മയല്ലാതൊന്നുമേ നീ ചെയ്യുകയില്ല എന്ത് ഭവിച്ചെന്നാലും എന്ത് സഹിച്ചെന്നാലും  എല്ലാമേശുവേ നന്മക്കായിട്ടല്ലോ! നീ മാത്രമേ നീ മാത്രമേനീ മാത്രമേയെന്‍ ആത്മസഖിഎന്റെ യേശുവേ എന്റെ ജീവനേഎന്റെ ആശയേ നീ ഒന്ന് മാത്രമേ.. നിന്നെ സ്നേഹിക്കും നിന്റെ ദാസന്നന്മയല്ലാതൊന്നുമേ നീ ചെയ്തിടുമോ?എന്നെ പേര്‍ ചൊല്ലി വിളിച്ചിടുവാന്‍കൃപ തോന്നി എന്നതിനാല്‍ ഞാന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍ പരിശോധനകള്‍ മനോവേദനകള്‍ഭയമേകും വിധമെന്നില്‍ വന്നിടുമ്പോള്‍തരിപോലും കുറവില്ലാ സ്നേഹമെന്നില്‍ചൊരിഞ്ഞിടും നാഥന്‍ പോക്കുവഴിയും…

കുരിശു ചുമന്നവനേ

കുരിശു ചുമന്നവനേശിരസില്‍ മുള്‍മുടി വച്ചോനേമരിച്ചുയിര്‍ത്തെഴുന്നവനേനിന്നരികില്‍ ഞാന്‍ അണഞ്ഞിടുന്നേ ഇത്രമേല്‍ സ്നേഹിപ്പാനായ്ശത്രുവാമെന്നിലെന്തു കണ്ടുമിത്രമായ്‌ തീര്‍ത്തിടുവാന്‍എത്ര വേദന നീ സഹിച്ചു പാപം പരിഹരിപ്പാന്‍പാരിതില്‍ പിറന്നവനെപാതകനെന്‍ പേര്‍ക്കായ് നിന്‍ പാവന നിണം ചൊരിഞ്ഞു വലയുന്നോരജത്തെപ്പോല്‍ഉലകില്‍ ഞാന്‍ ആയിരുന്നുവലഞ്ഞലഞ്ഞിടാതെ നീനിന്‍ നലമെന്നില്‍ പകര്‍ന്നു തന്നു നിന്‍ തിരു മേനിയതില്‍വന്‍ മുറിവിന്‍ പാടുകള്‍എന്‍ നിമിത്തം അല്ലയോനിന്‍ സ്നേഹമെന്താശ്ചര്യമേ രചന: ഗ്രഹാം വര്‍ഗീസ്‌ ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: അബി സാല്‍വിന്‍

ദൈവ വചനം ജീവ വചനം

ദൈവ വചനം ജീവ വചനം ചൈതന്യ വചനംനീച പാപികള്‍ക്കത് മോചനം നല്‍കുംസൌജന്യ വചനം ദൈവ വചനം എന്നുടെ കാലിനു ദീപം ആദായംഎന്റെ പാതയതിന്‍ ശോഭിതമാംപ്രകാശവും തന്നെ തേനിലും മധുരം എന്നുടെ കീര്‍ത്തനംഎത്രയോ പ്രിയമത്എന്റെ കിടക്കയിലും പ്രവൃത്തിയിലുംധ്യാനിക്കുമതിനെ ദൈവ വചനമതിന്‍ പ്രകാരം നടക്കുവോര്‍ എല്ലാംഎത്ര ഭാഗ്യമുള്ളോര്‍ ദൈവ പ്രസാദം ലഭിക്കുവോര്‍ അവര്‍ ബാലന്‍ തന്റെ നടപ്പതിനെ നിര്‍മലമാക്കിടുംദൈവ വചനമെന്ന മായമില്ലാപാല്‍ കുടിക്കുകില്‍ ദൈവ വചനം ഇരുവായ്ത്തലയാംവാളതിന്‍…

യേശുവെപ്പോല്‍ നല്ലിടയന്‍

യേശുവെപ്പോല്‍ നല്ലിടയന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ?ഇതുപോള്‍ കരുതുന്നോന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? ഇല്ലിതുപോള്‍ നല്ല നാഥന്‍ചൊല്ലിടുവാന്‍ തന്റെ സ് നേഹമതൊന്നോര്‍ത്താല്‍ ഇതുപോല്‍ പരിശുദ്ധന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ?ഇതുപോല്‍ ആരാധ്യന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? ശത്രുവിനെ സ് നേഹിപ്പവന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ?പാപികളെ രക്ഷിപ്പവന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? ഇതുപോല്‍ ദയയുള്ളോന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ?ദീര്‍ഘമായ ക്ഷമയുള്ളോന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? പ്രിയനേപ്പോല്‍ സുന്ദരന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ?അനുഗമിപ്പാന്‍ യോഗ്യന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? രചന: ഗ്രഹാം വര്‍ഗീസ്ആലാപനം: കെസ്റ്റര്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സുനില്‍ സോളമന്‍

കൂടെയുണ്ടേശു എന്‍ കൂടെയുണ്ട്

കൂടെയുണ്ടേശു എന്‍ കൂടെയുണ്ട്കൂട്ടിനവന്‍ എന്നും കൂടെയുണ്ട്കൂരിരുള്‍ താഴ് വരെ കൂടെയുണ്ട്കൂട്ടാളിയായിട്ടെന്‍ കൂടെയുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടാ ഞാന്‍ കൂടെയുണ്ട്എന്നുര ചെയ്തവന്‍ കൂടെയുണ്ട്പേടിക്കയില്ല ഞാന്‍ മരണത്തിലുംമരണത്തെ ജയിച്ചവന്‍ കൂടെയുണ്ട് ആഴിയിന്‍ ആഴത്തില്‍ കൂടെയുണ്ട്ആകാശ മേഘങ്ങളില്‍ കൂടെയുണ്ട്ആവശ്യ നേരത്തെന്‍ കൂടെയുണ്ട്ആശ്വാസ ദായകന്‍ കൂടെയുണ്ട് വെള്ളത്തില്‍ കൂടി ഞാന്‍ കടന്നിടിലുംവെള്ളമെന്‍ മീതെ കവിയുകില്ലവെന്തു പോകില്ല ഞാന്‍ തീയില്‍ നടന്നാല്‍എന്‍ താതന്‍ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ബാഖയിന്‍ താഴ് വരെ കൂടെയുണ്ട്യാക്കോബിന്‍ ദൈവമെന്‍ കൂടെയുണ്ട്രോഗക്കിടക്കയിലും…

ഒരു ചെറു താരകം പോല്‍

ഒരു ചെറു താരകം പോല്‍ഒരു ചെറു കൈത്തിരി പോല്‍വിളങ്ങണം നിനക്കായിഎന്‍ നാളുകള്‍ തീരും വരെ എന്‍ കുറവുകള്‍ ഓര്‍ക്കാതെഎന്‍ വീഴ്ചകള്‍ കണക്കിടാതെനിന്‍ കൃപകള്‍ ചൊരിഞ്ഞെന്നെനിന്‍ പാതെ നടത്തിടണേ പല വിധമാം ശോധനയിന്‍വലയിന്‍ ഞാന്‍ അകപ്പെടുമ്പോള്‍വലഞ്ഞിടാതെ നിന്നിടുവാന്‍ബലമെനിക്കേകിടണേ പെരും താപത്താല്‍ അലഞ്ഞിടുമ്പോള്‍വെറും നാമമാത്രമായ്‌ തീരുമ്പോള്‍തിരു കരങ്ങളാല്‍ താങ്ങി എന്നെതിരു മാര്‍വോടണച്ചീടണേ എന്‍ താലന്തുകള്‍ അഖിലംഎന്‍ മാനവും ധനവുമെല്ലാംഎന്‍ ജീവിതം സംപൂര്‍ണമായ്‌നിന്‍ മുന്‍പില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നെ രചന: ഗ്രഹാം…

ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തി

ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തിഇന്നയോളം എന്നെ പുലര്‍ത്തിഎന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍അവനെന്നെന്നും മതിയായവന്‍ എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാംതന്റെ ചുമലില്‍ ഏറ്റു കൊണ്ട്എനിക്കായ് കുരിശില്‍ മരിച്ചുഎന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍ എന്റെ ആവശ്യങ്ങളറിഞ്ഞ്ആകാശത്തിന്‍ കിളിവാതില്‍ തുറന്നുഎല്ലാം സമൃദ്ധിയായ് നല്‍കിടുന്നഎന്റെ യേശു നല്ല ഇടയന്‍ മനോഭാരത്താല്‍ അലഞ്ഞുമനോവേദനയാല്‍ പിടഞ്ഞുമനമുരുകി ഞാന്‍ കരഞ്ഞിടുമ്പോള്‍എന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍ രോഗശയ്യയില്‍ എനിക്ക് വൈദ്യന്‍ശോക വേളയില്‍ ആശ്വാസകന്‍കൊടും വെയിലതില്‍ തണലുമവന്‍എന്റെ യേശു എത്ര വല്ലഭന്‍…

ആനന്ദം ആനന്ദം

ആനന്ദം ആനന്ദം എന്തൊരാനന്ദം വര്‍ണ്ണിപ്പാനാവില്ലേരാജാധി രാജനെന്‍ പാപത്തെയെല്ലാം ക്ഷമിച്ചതിനാലെ പാടിടാം സാനന്ദം കര്‍ത്താധി കര്‍ത്തനെ താണു വണങ്ങിടാംമോടി വെടിഞ്ഞെന്നെ തേടി വന്നോനാം നാഥനെ പുകഴ്ത്തിടാം പാപങ്ങള്‍ ശാപങ്ങള്‍ കോപങ്ങള്‍ എല്ലാം പരിഹരിച്ചേശുപാരിതില്‍ എന്നെ പാലിക്കും പരന്‍ പരമാനന്ദത്താല്‍ ലോകത്തിന്‍ ധനമോ ജീവിത സുഖമോ ആനന്ദമേകില്ലേദേവാധി ദേവന്‍ തന്‍ സാന്നിധ്യം എന്നില്‍ ആനന്ദം ഏകിടുന്നെ കാന്തനവന്‍ തന്റെ ആഗമനം ഓര്‍ത്തു കാലം കഴിച്ചിടുന്നെകാന്തനെ കാണുവാന്‍ പ്രിയനെ…

എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങള്‍ ..

എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങളോര്‍ത്താല്‍ ,നന്ദിയാലുള്ളം നിറഞ്ഞിടുന്നുഎന്നെ നടത്തുന്ന വഴികളോര്‍ത്താല്‍ ,ആനന്ദത്തിന്‍ അശ്രു പോഴിഞ്ഞിടുമേ യേശുവേ രക്ഷകാ, നിന്നെ ഞാന്‍ – സ് നേഹിക്കും –ആയുസ്സിന്‍ നാളെല്ലാം, നന്ദിയാല്‍ പാടിടും പാപക്കുഴിയില്‍ ഞാന്‍ താണിടാതെന്‍പാദം ഉറപ്പുള്ള പാറമേല്‍ നിര്‍ത്തിപാടാന്‍ പുതു ഗീതം നാവില്‍ തന്നു,പാടും സ്തുതികള്‍ എന്നേശുവിനു ഉള്ളം കലങ്ങിടും വേളയിലെന്‍ഉള്ളില്‍ വന്നെശു ചൊല്ലിടുന്നുതെല്ലും ഭയം വേണ്ട എന്‍ മകനെ,എല്ലാ നാളും ഞാന്‍ കൂടെയുണ്ട് ഓരോ…