എന്‍ സ് നേഹവാനായ താതാ

June 15, 2009 admin 0

എന്‍ സ് നേഹവാനായ താതാ, നിന്‍ വാക്കു കേള്‍ക്കാതെയൊരുനാള്‍ ഈ നിന്റെ ഭവനത്തില്‍ നിന്നും പോയ് ധൂര്‍ത്തനായ്‌ ഞാന്‍ ദൂരെ