സര്‍വ നന്മകള്‍ക്കും

March 15, 2009 admin 0

സര്‍വ്വ നന്മകള്‍ക്കും സര്‍വ്വ ദാനങ്ങള്‍ക്കും ഉറവിടമാമെന്‍ യേശുവേ അങ്ങേ ഞാന്‍ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, ദിനവും പരനെ, നന്ദിയാല്‍ ആഴിയാഴത്തില്‍ ഞാന്‍ കിടന്നു കൂരിരുള്‍ എന്നെ മറ പിടിച്ചു താതന്‍ തിരുക്കരം തേടിയെത്തി എന്നെ മാര്‍വോട് ചേര്‍ത്തണച്ചു […]