No Picture

ഇത്രമാം സ് നേഹമേകുവാന്‍

December 28, 2010 admin 0

ഇത്രമാം സ് നേഹമേകുവാന്‍എന്തു നീ കണ്ടെന്നില്‍ ദൈവമേഅങ്ങെന്‍ ജീവിതത്തിലേകിയനന്മകള്‍ ഓര്‍ക്കുകില്‍വര്‍ണ്ണിപ്പാന്‍ വാക്കുകള്‍ പോരാ.. നേരിടും വേളയില്‍ സാന്ത്വന മായി നീകൂരിരുള്‍ പാതയില്‍ നല്‍ വഴി കാട്ടി നീതാഴ്ചയില്‍ തങ്ങി നീ ശ്രേഷ്ഠമായ് മാനിച്ചു ദു:ഖങ്ങള്‍ […]

No Picture

എന്നും നല്ലവന്‍ യേശു എന്നും നല്ലവന്‍

July 10, 2009 admin 0

എന്നും നല്ലവന്‍ യേശു എന്നും നല്ലവന്‍ഇന്നലെയും ഇന്നെമെന്നും അന്യനല്ലവന്‍ ഭാരമുള്ളില്‍ നേരിടും നേരമെല്ലാം താങ്ങിടുംസാരമില്ലെന്നോതിടും തന്‍ മാറിനോട് ചേര്‍ത്തിടും സംഭവങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കവേ കമ്പമുള്ളില്‍ ചേര്‍ക്കവേതമ്പുരാന്‍ തിരുവചനമോര്‍ക്കവേ പോം ആകവേ രാവിലും പകലിലും ചേലോട് തന്‍ […]

No Picture

നീ എന്റെ രക്ഷകന്‍ നീ എന്റെ പാലകന്‍

June 30, 2009 admin 0

നീ എന്റെ രക്ഷകന്‍ നീ എന്റെ പാലകന്‍നീ എന്റെ അഭയ സ്ഥാനം നീറിടും വേളയില്‍ നീ എനിക്കേകിടും-നന്മയിന്‍ നീരുറവ നീ ഞങ്ങള്‍ക്കേകിടും നന്മകള്‍ ഓര്‍ത്തെന്നുംപാടിടും സ്തുതി ഗീതങ്ങള്‍ആകുല നേരത്തും ആനന്ദ ഗാനങ്ങള്‍പാടി ഞാന്‍ ആശ്വസിക്കും […]

No Picture

നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടിടും

June 30, 2009 admin 0

നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടിടുംഎന്റെ യേശു നാഥാഎനിക്കായ്‌ നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കുംഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാന്‍ അര്‍ഹിക്കാത്ത നന്മകളുംഎനിക്കേകിടും കൃപാനിധേയാചിക്കാത്ത നന്മകള്‍ പോലുമീഎനിക്കേകിയോനു സ്തുതി സത്യ ദൈവത്തിന്‍ ഏക പുത്രനായ്‌നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാന്‍വരും കാലം […]

No Picture

ആത്മാവാം വഴികാട്ടി എന്നെ സദാ നടത്തി

June 18, 2009 admin 0

ആത്മാവാം വഴികാട്ടി എന്നെ സദാ നടത്തികൊണ്ടു പോകും വനത്തില്‍ കൂടെ സാവധാനത്തില്‍ക്ഷീണരെ സന്തോഷിപ്പിന്‍ തന്നിമ്പ മൊഴി കേള്‍പ്പിന്‍സഞ്ചാരീ നീ കൂടെ വാ, ചേര്‍ക്കാം നിന്നെ വീട്ടില്‍ ഞാന്‍ ഉള്ളം തളര്‍ന്നേറ്റവും ആശയറ്റ നേരവുംക്രൂശിന്‍ രക്തം […]

No Picture

ഭയം ലേശം വേണ്ടിനിയും

June 6, 2009 admin 0

ഭയം ലേശം വേണ്ടിനിയും മമ യേശു എന്നഭയംവന്‍ തുമ്പ നേരത്തിലും യേശു താന്‍ എന്നോടിരിക്കും കണ്മണി പോലെന്നെ സൂക്ഷിച്ചു ഉള്ളം കൈയ്യിലെന്നെ വരച്ചുപരനറിയാതെ ഒന്നും വന്നതില്ല തിരുമാര്‍വ്വതില്‍ ചാരിടും ഞാന്‍ കര്‍ത്തനോടോത്ത് ഞാന്‍ നടന്നു […]

No Picture

നിന്റെ ഹിതം പോലെയെന്നെ

March 23, 2009 admin 0

നിന്റെ ഹിതം പോലെയെന്നെ നിത്യം നടത്തിടണമേഎന്റെ ഹിതം പോലെയല്ലേ എന്‍ പിതാവേ എന്‍ യഹോവേ ഇമ്പമുള്ള ജീവിതവും ഏറെ ധനം മാനങ്ങളുംതുമ്പമറ്റ സൌഖ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നില്ലേ അടിയന്‍ നേരു നിരപ്പാം വഴിയോ നീണ്ട നടയോ കുറുതോപാരം […]

No Picture

ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍

March 23, 2009 admin 2

ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ നിന്നെന്നെനിന്നുടെ ഛായയില്‍ സൃഷ്ടിച്ചുനിത്യമായ് സ് നേഹിച്ചെന്നെ നിന്റെപുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ.. നിന്‍ മഹാ കൃപയ്ക്കായ്‌നിന്നെ ഞാന്‍ സ്തുതിച്ചീടുമെന്നും ഈ ലോകത്തില്‍ വന്നേശു എന്റെമാലൊഴിപ്പാന്‍ സഹിച്ചു ബഹു –പീഡകള്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ പങ്ക-പാടുകള്‍ നീച […]

No Picture

ക്രൂശിന്മേല്‍ ക്രൂശിന്മേല്‍ കാണുന്നതാരിതാ?

March 19, 2009 admin 0

ക്രൂശിന്മേല്‍ ക്രൂശിന്മേല്‍ കാണുന്നതാരിതാ?പ്രാണ നാഥന്‍ പ്രാണ നാഥന്‍എന്‍ പേര്‍ക്കായ് ചാകുന്നു ഇത്രമാം സ്നേഹത്തെ എത്ര നാള്‍ തള്ളി ഞാന്‍ഈ മഹാ പാപത്തെ ദൈവമേ ഓര്‍ക്കല്ലേ പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാന്‍ ഞാനിനി പോകുമോദൈവത്തിന്‍ പൈതലായ്‌ ജീവിക്കും ഞാനിനി […]

No Picture

എന്റെ പ്രാണസഖി യേശുവേ

March 19, 2009 admin 0

എന്റെ പ്രാണ സഖി യേശുവെഎന്റെ ഉള്ളത്തിന്‍ ആനന്ദമേഎന്നെ നിന്‍ മാര്‍വില്‍ ചേര്‍ പ്പാനായ്‌വന്നിതാ ഇപ്പോള്‍ നിന്‍ പാദത്തില്‍ അരുള്‍ക അരുള്‍ക ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍കര്‍ത്താവെ ഈ നിന്റെ ദാസര്‍ക്ക്‌ദിവ്യ ഗീതത്തെ നീ കാട്ടുക നിന്നെ സ് […]

No Picture

പരിശുദ്ധന്‍ മഹോന്നത ദേവന്‍

March 19, 2009 admin 0

പരിശുദ്ധന്‍ മഹോന്നത ദേവന്‍പാരിലെങ്ങും വിളങ്ങും മഹേശന്‍സ്വര്‍ഗീയ സൈന്യങ്ങള്‍ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുംസ്വര്‍ലോക നാഥനാം മശിഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാലേലുയ്യ .. അവനത്ഭുത മന്ത്രിയാം ദൈവംനിത്യ താതനും വീരനാം ദൈവംഉന്നത ദേവന്‍ നീതിയിന്‍ സൂര്യന്‍രാജാധി രാജനാം […]

No Picture

എല്ലാം നിന്‍ ദാനം മാത്രമെ..

March 19, 2009 admin 0

രചന: പ്രൊഫ: ഈശോ മാത്യുആലാപനം: ജോസ് ജോര്‍ജ്പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സുനില്‍ സോളമന്‍

No Picture

നിരുപമ സ് നേഹമതിന്‍

March 17, 2009 admin 0

രചന: പ്രൊഫ: ഈശോ മാത്യുസംഗീതം: ജോസ് ജോര്‍ജ് ആലാപനം: ജോസ് ജോര്‍ജ് & ടീംപശ്ചാത്തല സംഗീതം: സുനില്‍ സോളമന്‍