No Picture

ദൈവത്തിന്‍ സ്നേഹം അഗോചരമല്ലയോ ..

August 3, 2010 admin 1

ദൈവത്തിന്‍ സ്നേഹം അഗോചരമല്ലയോ ..!നീളം അതിന്‍ വീതി ആരറിഞ്ഞിടും ?ആശ്ചര്യമേ ഇതു അവര്‍ണനീയമേമാരിപോലെന്നില്‍ നീ ചൊരിഞ്ഞ താതന്‍ തന്‍ സ്നേഹം അവര്‍ണനീയമല്ലോഏക പുത്രനെ നമുക്കേകിയെ..സ്വര്‍ഗീയ മഹിമകള്‍ വിട്ടിഹെ വന്നുയാഗമായ്‌ തീര്‍ന്നു ക്രൂശിന്‍മേല്‍ … ലോക […]

സൌന്ദര്യത്തിന്‍ പൂര്‍ണതയാകുന്ന സിയോനില്‍

August 1, 2010 admin 0

സൌന്ദര്യത്തിന്‍ പൂര്‍ണതയാകുന്ന സിയോനില്‍ നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്നോനെ പ്രഭാതത്തില്‍ സ്തുതിക്കുന്നേ .. തേന്‍മൊഴി തൂകുന്ന നിന്റെ പൊന്‍ മുഖം കാണ്മാന്‍ അതിരാവിലെ ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നെ യാഗം കഴിച്ചു നിയമം ചെയ്ത ശുദ്ധന്മാര്‍ നാലാം യാമത്തില്‍ […]

No Picture

രക്ഷകനേശു വാനില്‍ വരുമേ

December 2, 2009 admin 0

രക്ഷകനേശു വാനില്‍ വരുമേ വരുമേരട്ടുടുത്തുള്ള വാസം തീരുമേ തീരുമേരക്തത്താല്‍ വാങ്ങപ്പെട്ടോര്‍ പോകുമേ പോകുമേരക്ഷിത ഗണത്തില്‍ നാം ചേരുമേ കഷ്ടതയേറുന്നേ ഈ ഭൂവതില്‍ ഭൂവതില്‍ദുഷ്ടത കൂടുന്നേ ഈ നാളിതില്‍ നാളിതില്‍പെട്ടെന്ന് വാനില്‍ നീ വരണേ വരണേശിഷ്ടരാം […]

No Picture

ചൂടും പൊന്‍ കിരീടം ഞാന്‍ മഹത്വത്തില്‍

June 24, 2009 admin 0

ചൂടും പൊന്‍ കിരീടം ഞാന്‍ മഹത്വത്തില്‍വാഴും നിത്യ തേജസ്സിന്‍ പ്രഭാവത്തില്‍മാരും അന്ധകാരം നീങ്ങും ചിന്താ ഭാരംഖേദമോ പോയ് പ്പോകും പ്രിയന്‍ വന്നാല്‍ പ്രിയന്‍ വന്നാല്‍ പ്രിയന്‍ വന്നാല്‍എന്‍ ഖേദമോ പൊയ്പ്പോകും പ്രിയന്‍ വന്നാല്‍ കാണും […]

No Picture

എത്ര നല്ല മിത്രം യേശു ഖേദ ഭാരം വഹിപ്പാന്‍

June 24, 2009 admin 0

എത്ര നല്ല മിത്രം യേശു ഖേദ ഭാരം വഹിപ്പാന്‍എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കു സര്‍വ്വം ബോധിപ്പിക്കുവാന്‍നഷ്ടമാക്കി സമാധാനം ഭാരം ചുമന്നെത്ര നാള്‍യേശുവോട്‌ പറയായ്ക മൂലമത്രേ സര്‍വ്വവും ശോധനകള്‍ നമുക്കുണ്ടോ? ക്ലേശം ഏതിലെങ്കിലുംലേശവും നിരാശ വേണ്ട യേശുവോട്‌ […]

No Picture

മനുവേല്‍ മനോഹരനേ നിന്മുഖം അതി രമണീയം

June 22, 2009 admin 0

മനുവേല്‍ മനോഹരനേ നിന്മുഖം അതി രമണീയംതിരു മുഖ ശോഭയില്‍ ഞാന്‍ അനുദിനം ആനന്ദിച്ചിടും ലോകത്തിന്‍ മോടികള്‍ ആകര്‍ഷകമായ്‌ തീരാതെന്‍ മനമേനിന്‍ മുഖ കാന്തി എന്മേല്‍ നീ ചിന്തും നിമിഷങ്ങള്‍ നാഥാലജ്ജിക്കയില്ല നിന്‍ മുഖം നോക്കി […]

No Picture

നീ മതി എന്‍ യേശുവേ ഈ മരുഭൂ യാത്രയില്‍

June 2, 2009 admin 0

നീ മതി എന്‍ യേശുവേ ഈ മരുഭൂ യാത്രയില്‍കൂടെ നടന്നീടുവാന്‍ കണ്ണീര്‍ തുടച്ചീടുവാന്‍ നീയല്ലാതാരുമില്ലീ നീറുന്ന ശോധനയില്‍താങ്ങിടുവാന്‍ പ്രിയനേ തള്ളരുതേഴ എന്നെ ഉള്ളം കലങ്ങിടുമ്പോള്‍ ഉറ്റവര്‍ മാറിടുമ്പോള്‍ഉന്നത നന്ദനനെ ഉണ്ടെനിക്കാശ്രയം നീ അന്നന്ന് വേണ്ടുന്നതാം […]

No Picture

ജയ ജയ ജയ ഗീതം

May 6, 2009 admin 0

ജയ ജയ ജയ ഗീതം (2)ഉന്നതനാമെന്‍ യേശുവിനായ് ഞാന്‍ –എന്നാളും പാടീടും രാജാധി രാജന്‍ നീ – ദേവാധി ദേവന്‍ നീ –ഭൂജാതികള്‍ക്കെല്ലാം രക്ഷാകാരന്‍ നീയെ.. ഉന്നതി വിട്ടീ മന്നിതില്‍ വന്നെന്‍ ഖിന്നത തീര്‍ക്കാനായ്‌തന്നുയിരേകി […]

No Picture

ക്രിസ്തേശു നാഥന്റെ

May 2, 2009 admin 0

ക്രിസ്തേശു നാഥന്റെ പാദങ്ങള്‍ പിന്‍ തുടരുംനാമെന്തു ഭാഗ്യമുള്ളോര്‍ പ്രിയരേ- നാമെന്തു ഭാഗ്യമുള്ളോര്‍നാഥന്റെ കാല്‍ ചുവടു നാള്‍തോറും പിന്‍ തുടരാന്‍മാതൃകയായി താന്‍ – നല്ല മാതൃകയായി താന്‍ .. പാപത്തിന്‍ ശിക്ഷ നീക്കി ഭാവി പ്രത്യാശ […]

No Picture

ക്രൂശില്‍ നിന്നും പാഞ്ഞ് ഒഴുകിടുന്ന

March 25, 2009 admin 0

ക്രൂശില്‍ നിന്നും പാഞ്ഞ് ഒഴുകിടുന്നദൈവ സ് നേഹത്തിന്‍ വന്‍ കൃപയെഒഴുകിയൊഴുകി അടിയനില്‍ പെരുകെണമേസ് നേഹ സാഗരമായ് സ് നേഹമാം ദൈവമേ നീയെന്നില്‍അനുദിനവും വളരേണമേ ഞാനോ കുറയേണമേ നിത്യ സ് നേഹം എന്നെയും തേടിവന്നുനിത്യമാം സൌഭാഗ്യം […]

No Picture

കൃപയേറും കര്‍ത്താവിലെന്‍

March 23, 2009 admin 0

കൃപയേറും കര്‍ത്താവിലെന്‍ വിശ്വാസംഅതിനാല്‍ ഹൃദിയെന്തു നല്ലാശ്വാസംദുരിതങ്ങള്‍ നിറയുമീ ഭൂവാസംകൃപയാല്‍ മനോഹരമായ് കൃപ കൃപയോന്നെന്‍ ആശ്രയമായ്‌കൃപ കൃപയോന്നെന്‍ ആനന്ദമായ്‌വൈരികള്‍ വന്നാലും എതിരുയര്‍ന്നാലുംകൃപ മതിയെന്നാളും ബലഹീനതയില്‍ നല്ല ബലമേകുംമരുഭൂമിയിലാനന്ദ തണലാകുംഇരുള്‍ പാതയിലനുദിനമൊളി നല്കുംകൃപയോന്നെന്‍ ആശ്രയമായ്‌ എന്റെ താഴ്ച്ചയിലവനെന്നെ […]

No Picture

എന്‍ രക്ഷകാ എന്‍ ദൈവമേ..

March 23, 2009 admin 0

എം രക്ഷകാ എന്‍ ദൈവമേ നിന്നിലായ നാള്‍ ഭാഗ്യമേഎന്നുള്ളത്തിന്‍ സന്തോഷത്തെ എന്നും ഞാന്‍ കീര്‍ത്തിച്ചീടട്ടെ ഭാഗ്യനാള്‍ ഭാഗ്യനാള്‍ യേശു എന്‍ പാപം തീര്‍ത്ത നാള്‍കാത്തു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാറാക്കി താന്‍ആര്‍ത്തു ഘോഷിക്കാറാക്കി താന്‍ഭാഗ്യനാള്‍ ഭാഗ്യനാള്‍ യേശു എന്‍ […]

No Picture

യേശു മതിയെനിക്കേശുമതി

March 15, 2009 admin 0

യേശു മതി എനിക്കെശു മതിക്ലേശങ്ങള്‍ മാത്രം സഹിച്ചെന്നാലുംഅപ്പോഴും പാടും ഞാന്‍ ദൈവമേനീ എത്ര നല്ലവന്‍ നീയല്ലാതാരുമില്ലീശനെ എന്റെ ഭാരം തീര്‍പ്പാന്‍നീയല്ലാതാരുള്ളൂ രക്ഷകാ എന്റെ പാപം പോക്കാന്‍എന്നെ നീ ഏറ്റു കൊള്‍ ദൈവമേഅപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ധന്യനാം […]