അനശ്വര നാമം സർവേശ്വര നാമം

February 5, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

അനശ്വര നാമം സർവേശ്വര നാമം അതുല്യമാം നാമം അത്യുന്നത നാമം സർവാധികാരം ഉള്ള നാമം അതല്ലോ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ നാമം

നീയെൻ സങ്കേതം നീയെൻ ആശ്വാസം

February 5, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

നീയെൻ സങ്കേതം നീയെൻ ആശ്വാസം നീറുമ്പോൾ മാനസം ക്ലേശങ്ങളാൽ ഓരോ ദിനവും ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടിടുമ്പോൾ