യേശുനായക ശ്രീശാ നമോ

യേശുനായക ശ്രീശാ നമോ
നാശവാരണ സ്വാമിന്‍ നമോ നമോ
മോശിപൂജിത രൂപാ നമോ നമോ – മഹിപാദ

കുഷ്ഠരോഗ വിനാശാ നമോ
തുഷ്ടിനല്കുമെന്നീശാ നമോ നമോ
ശിഷ്ടപാലക വന്ദേ നമോ നമോ – ദിവ പീഡാ

ആഴിമേല്‍ നടന്നോനെ നമോ നമോ
ശേഷിയറ്റവര്‍ക്കീശാ നമോ നമോ
ഊഴിമേല്‍ വരും നാഥാ നമോ നമോ – തൊഴു കൈയായ്‌

പഞ്ചപൂപ പ്രധാനാ നമോ നമോ
സഞ്ചിതാധിക പുണ്യാ നമോ നമോ
അഞ്ചിതാനന യുക്താ നമോ നമോ – പരമീഡേ

സ്വസ്തികാ വിദ്ധ ദേഹാ നമോ നമോ
ദുസ്ഥരക്ഷണ ശീലാ നമോ നമോ
ശസ്തമസ്തുതെ നിത്യം നമോ നമോ – ബഹുഭൂയായ്‌

രചന: കെ. വി. സൈമണ്‍
ആലാപനം: കുട്ടിയച്ചന്‍, ബിജു, സുമി
പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

ആലാപനം: ബിനു
പശ്ചാത്തല സംഗീതം: ജോസി അറയ്ക്കല്‍

Listen the song below. You can hear the orchestration by Violin Jacob originally arranged for an album of KV Simon songs by Master’s Voice in 1996.

1 Comment

Comments are closed.